Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
forgynget
(adj.): "Forgynget, siges om Kiølen paa et Skib, naar den bliver lagt paa Stabel-Blokkene til Skibets Bygning, og den da gives en liden Bugt nedefter i Midten for at forhindre Kiølbrækkeligheder."
the sheer given to the keel downward on the stocks.
[KOF]
Verbalform: forgynge. [DMO, FUN]
"Forgynge. Er at formindske et Tømmers eller en Plankes Brede eller Tykkelse henimod den ene eller imod begge Ender: Saaledes forgynges i Almindelighed Kjølens Tykkelse agter- og forefter, og ofte paa de mindre Fartøier ovenfra ned mod dens Underkant; ligeledes forgynges et Skibs Klædningsplanker i Tykkelsen ikke alene fra Barkholtet nedefter til Kjølen, men ogsaa fra det agterste og forreste perpendiculaire Spant hen til Agter- og Forstevnen; Dæksplanker, Skjærstokke, Livholter og Vaterbord forgynges i Breden agter- og forefter."
[FUN]
Indsnævring mod enderne af godstykkelsen i rundholter, fx ræer. [TUX]  Kilder