Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dagbog
(-bogen, -bøger): Dss. journal eller logbog. Skibets log for de hændelser, der indtræffer. Skal i dag (med enkelte begrænsninger) føres i alle skibe for både dæk og maskine.
Se også skibsdagbog for nyere bestemmelser.

I Christian den Femtes Danske Lov udkommet i 1683, står i Fjerde bog, 2, kapitel, § 19 den først lovbestemmelse om på danske skibe at føre journal:
"Alle Skippere, eller Styrmænd, skulle, helst paa de Rejser, som ikke ere imellem Provincierne i et Rige, holde rigtige Journaler paa hvad Vinden hver Dag og Tid har været, saa og hvorledis Rejsen gaar for sig, Hvorvit den hver Dag fortsettis, og naar de komme i Havn, og hvorlænge de der maa opholde sig...."
Dette er også i overensstemmelse med E. Juel-Hansen "Skibsjournalerne", 1943. Han skriver på side 14 efter samme citat som ovenstående:
"Her foreligger altså for første gang en uomgængelig lovparagraf om, at der skal føres "Journal" om bord på rejsen."
Juel-Hansen påpeger, at der på dette tidspunkt ikke er nogen bestemmelser om inddeling af journalen, rubricering af oplysninger, autorisation etc.
En af de tidligste ordrer om dagbogsførelse er dateret 23.3.1711 om forseglede journaler. Den lyder således parafraseret fra side 165 i Jørgen H. Barfod, 1997: "Niels Juels flåde", Marinehistoriske Skrifter nr. 27:
"Desuden gav kongen den 23. marts ordre til admiralitetet om, at journalføringen på skibene skulle forbedres, da kongen havde erfaret, at nogle journaler og protokoller var blevet skrevet på "løse papirer, hvilke da så ofte kan omskrives og forandres, hvorved adskillige skadelige konsekvenser i en og anden måde til vores tjenestes nachdel kan påfølge." Der udgik derfor ordre til, at der til hvert "orlogsskib og fregat tvende igennemdragne og ved vores admiralitet forseglede journaler og en protocol skulle leveres."
Citatets kongelige tekst er iflg. en fodnote fra arkivsignatur RA Kgl.Eksp.Sk.71 d. 23/3, 17/4 1711, ANNA SOPHIA protokol 1711 side 15.

En beskrivelse af dagbogsføring i Søværnets skibe og definitionerne på deres brug af de forskellige begreber. Tidspunktet er 1907 og fra kilden [KONOW p.365]:
"Skibsjournalen har følgende Øjemed:
Den skal til enhver Tid paa Rejsen afgive Midler til at udfinde Skibets Sted med den størst mulige Sikkerhed.
Den skal være et Dokument, som viser, hvorledes Togtet i sin Helhed er udført.
Den skal fra Togtet indeholde Belæring for Søfart og Videnskab i Almindelighed og for dem, som senere befarer samme Farvand eller fører samme Skib, i Særdeleshed.
Hvad, der i Henhold til ovenstaaende maatte være at optegne, nedskrives først i Logbogen (= Kladdejournalen), hvilket sker i Løbet af Vagten eller ved dens Slutning. Hver Vagts Indførelse attesteres af vedkommende Vagtchef.
I Journalen (= Skibsjournalen), som er det officielle Dokument, indføres derefter ved Etmaalets Slutning alt fra Logbogen. Enhver Vagtchef attesterer Journalen for sin Vagt, og 1 Gang om Ugen forelægges den Chefen til Paategning.
Et Supplement til Journalen er, foruden Deviationsjournalen, Observationsprotokollen, i hvilken de vigtigste Data til de astronomiske Observationer indføres. I Journalen optages Resultaterne af Observationerne, saaledes som nedenfor er bestemt" [ikke medtaget].
[KONOW p.365]

I Mariner's Mirror vol. 78, 4 hæfte, 1992, side 392: står:
Columbus has the distinction of being the first mariner to record his day to day navigation in any detail. He initiated ships' journals, doubtless inspired by his mercantile transactions.

official logbook // logbook // journal.
[Röding]
He initiated ships' journals, doubtless inspired by his mercantile transactions (Columbus)
»Ligeledes kan man ad den vej fra skibet overføre logbogsdata til myndigheder etc., hvis det er ønsket.«
[COD, KOF, MM4/1992 p.392, MOL, NAV8, NJUF p.165, ODSS2, SØF34-35/2003 p.10 sp.2, Danske Lovs afskrift fra udgaven udgivet ved Justitsministeriets Foranstaltning på grundlag af dr.jur. V.A. Sechers udgave 1f 1911, Gads Forlag, København 1929, side 610.]
Anvendt om flere forskellige skibsbøger:
dæksdagbog: deck logbook.
kronometerdagbog: chronometer rate journal.
maskindagbog: engine logbook.
radiodagbog: radio logbook.
føre dagbog: keep a logbook.
indføre i dagbogen: enter into a logbook // enter in the log.
uddrag af dagbogen: extract of the log.
[NEM]
"K-Log er ikke bare en enkelt bog men består bl.a. af en skibsdagbog, maskinjournal, oliejournal og DP-journal til at føre optegnelser over operationer med Dynamic Positionering." DP-log. Eng. fork. for dynamic positioning log.
[SØF3/2008 p.9 sp.2]
 Kilder