Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
bak
(-ken/-ker) bakke: Sammensætninger med bak-, bakke-, baks- kan i nogle tilfælde være at finde under et af alternativerne.

1.
Løftet dæk el. halvdæk i skibets forreste del. På renæssanceskibe også en fortlignende opbygning benyttet som kampplatform.
Bakdæk er det seneste årh. anv. til anbringelse af ankerspil og fortøjningsgrej.
Rummet under baksdækket blev op til ca. 1920 anv. som beboelse for mandskabet, hvilket ofte også blev benævnt »foran for masten«. Nu anvendes rummet til storesanbringelse, og der kan være placeret nødgeneratorer og pumper i det.
forecastle udtalt [fouksel] //
"The forecastle improves the seaworthiness of the ship by taking the brunt of those seas which would otherwise roll the whole way along the fore-deck." The covered spaces of the forecastle are used for stores, paint locker, lamp room and were in former times also used for crew accommodation.
[Hempel p.26]
forecastle head.

sunk forecastle and a sunk poop - a deck which is raised only a partial deck height above the level of the upper or weather deck.
[SOT p.281]

"Bakken, Baksdækket. Er et kort Dæk, som er ovenover øverste Batteri paa Linieskibene og ovenover Batteridækket paa Fregatterne. Bakkens Længde paa disse Skibe er fra Forstevnen til henimod Forkanten af Forlugen paa 2det Dæk, hvor den staaer i Forbindelse med Skandsen ved Kobryggerne. De mindre Krigsskibe og Fartøier, saavelsom forskjellige Coffardiskibe, have vel ogsaa en Bakke, men den er meget kort og forsynet med en Opgangstrappe fra Dækket."
[FUN]

Ordene anv. om både rummet under dækket og yderdækket over baksrummet, idet [DST p.75] ordet head om et dæk anv. om dettes underside = loftet i det underliggende rum.
Om udtrykket topgallant forecastle fork.: fxle // fcle // focle [MED], udtales: »t'garn fo'ks'l«, hersker der nogen usikkerhed i kilderne.
[DST] har syn. forecastle head og monkey forecastle, som mindre bakker eller ankerdæk el. om en mindre, ekstra bak på en større.

Topgallant forecastle er angivet som en større højere bak end de to førstnævnte [DST72+307 er modstridende mht. størrelse]. [GST] topgallant f. = forecastle. Topgallant er gledet ud fra ca. 1930. anchor deck er en meget kort bak [GST].
[SCHN] def. bakken som: »fra Kulen og forefter.«
[HAR] har på mindre skibe udtrykket beak-head. Udtrykket anv. normalt om området foran for forstævnens klædning, der på skibe op til 19. årh. havde udbygninger under bovspryd, og hvorfra ankre og sprydrig kunne håndteres. Endvidere var toiletterne anbragt her. Beak-heads forsvandt, da stævnpartierne ændrede sig til de mere udfaldende former og kort tid derefter bakdækkenes fremkomst.
[ABC, BOM, FOLK, FUN, HAR, IMK, KOF, LAB p.41, MED, MOL, OSD, Röding, SKT70 p.170, WOL]

Beak-head: the ship's head forward of the forecastle, forming a small deck built over the stem. Ancient warships often had a strong and pointed projection - a kind of break [CLF p.03.07].

forecastle card: Opslag i lukafet under bakken visende forhyringskontrakternes betingelser, som sømanden havde accepteret ved påmønstringen. [GST]

lukket bak: Dvs. bakkens dæk med ankerspil m.m. er vejrbeskyttet lukket med en overbygning. Typen er meget anvendt på moderne skibe i polardrift og på passager- og fiskeskibe.
closed forecastle.
[JM, SØF 1/1995]

under bakken: Udtryk der dækker hoveddækkets rum afskærmet af baksdækket. Indtil ca. 1920 blev området anv. til mandskabsbeboelse. Det engelske udtryk for mandskabs vedkommende er before the mast.

2.
Spisehold bestående af gerne otte mand, Schneider [SCHN] def. "sædvanlig 10, hvilke altid spise sammen paa hele Reisen". Hoveds. anv. i marinens fartøjer, fx bådsmandsbakke, skibsmandsbakke. For officerer tales om messehold.
mess.
[Saint] har yderligere, at en spisebakke kan hedde bowl.
[HAR, KOF, MOL, ODS, ORL p.82, Röding, Saint, SCH, SMY]
"At fordeele Folkene til Bakkerne." mess together // associate as messmates.
[Röding]
"Ethvert Skibs Mandskab er deelt i flere saadanne Bakker, for Ex.: I Baadsmands- og Baadsmandsmaths-Bakker, Skibmand- og Skibmandsmaths-Bakker, Matrosbakker, Chalouproer Bakker osv. De bedste Folk sættes i Baadsmands-Bakke, da de skal bruges til Veirs. Ligeledes i Skibmandsbakke, da de skal forfærdige Matter, Seisinger, Raabaand, Platting osv." [SCHN]

bakkekammerat. massmate.
[Röding]
sygebak. mess of the sick.
[Röding]
Bakke. "Arealet mellem to kanoner, hvor det til en bakke hørende mandskab opholder sig, og hvor deres hængekøjer rigges op." birth (fejlstavning i kilden).
[Röding]

3.
Landingsplads, fx ankerbakken: »Bakke« indgår i enkelte navne på grunde i Danske Farvande, fx Skallebakken, el. for høj strandbred: havbakke og strandbakke.
E. »bakke« og »banke« har samme bet. -kk- er assimilation af -nk- [NMA1 p.305]
[H&S 71 p.96]

4.
Redskab, opsamlingsbeholder, specielt beholder i el. hvorpå måltidet serveres, spises el. hentes.
[KALK, SøensFolk, Moth-Søkrigsart.]
spisebakke. bowl or platter to hold the sailor's victuals.
[Röding]
4a. Beholder til opsamling af spild, fx spildolie i maskinrum.
tray.
[LAB p.90]
4b. Beholder til opbev. af fiskekroge på liner, fiskebakke. » At fiske med bakker«
[ODS/Pol 1901].
tray // basket.
4c. Fiskeredskab. Langline med kortere liner med kroge påsat.
[HAFI p.120, ODS]

5.
Båke, sømærke. »Kongen gaf siden Ordre til at optage alle Bakker paa sine Strømme og ingen Fyr mere at tænde«.
 Kilder