Rederier

Nogle oplysninger om danske rederierIndledning

Denne tekst indeholder oplysninger om en del danske rederier.
Oversigten er alfabetisk og felterne "grundlagt / aktiv" og "ophørt / aktiv senest" skal forstås som de årstal, som jeg har fundet aktiviter for hos det aktuelle rederi, men ikke nødvendigvis hverken tidligste grundlæggelses- eller seneste ophørsdatoer.

Der er en nedre grænse for at blive inkluderet på 4 skibe over 100 BRT, men grænsen er ikke overholdt i tilfælde af særlig interesse for rederihistorie. Listen er relateret til Museet for Søfarts samlinger, som jeg deltager i vedligeholdelsen af. Der vil derfor mangle rederier, som jeg ikke har arbejdet med.

Et årstal med "< / >" betyder har eksisteret tidligere / senere end årstallet angiver.
Skorstensmærker og flagmærker blev først 1941 reguleret ved lov nr. 358 af 1941-08-26 og et register over mærkerne derefter oprettet og optrykt i Skibslisten for 1942 (udgivet til 1973).

Letteste adgang til rederier med egen side med dette link.1600-tallets handelsflåde
I 1635 bestod Københavns handelsflåde af 85 skibe på omtrent 900 tons drægtighedf:
21 skibe med en drægtighed fra 30 til 100 kls. (skib forstås her som en type)
9 krejere fra 16 til 36 kls.
3 bøjerter på hhv. 8, 16 og 26 kls.
55 skuder med drægtighed fra 4 til 32 kls.

Hollænderbyen på Amager havde:
7 skibe og 2 både

I 1678 var byens flåde vokset til 116 fartøjer med 6.500 tons drægtighed.
[Andersen p.23 + 34 + 37]


1700-tallets købmænd - nogle bemærkninger
Når man ser bort fra småskibsfarten i de hjemlige og nærliggende farvande vra 1700-tallets danske rederidrift og udenrigshandel næsten udelukkende drevet fra København (med bidrag også fra Holsten) af de oktrojerede handelskompagnier og storkøbmændene organiseret i Grosserersocietetet.

Stiftelsesmødet fandt sted 1742-08-31 i Sø-Assurance-Compagniets kontorer og følgende storkøbmænd var til stede:
Hans Hendrick Beck,
Andreas Bjørn,
Oluf Blach,
P. Bortman,
Søren G. Elsegaard,
Michael Fabritius & Wever,
C.H. Gustmeyer,
Jost van Hemert,
Johan P. Issenberg,
Søren Jørgensen,
Jens Gregersen Klitgaard,
Daniel Lindeman og
Rasmus Sternberg.
[Schovelin-1 p.174]

Da storkøbmændene i 1771 af staten fik tilbudt arealer langs havnen i Frederiksstaden til frilager, oplagspladser og pakhuse var der 19 firmaer, der tegnede sig for 5 og op til 20 aktier. Disse firmaer var:
Borre & Fenger,
Johan Peter Suhr,
G. Behagen,
Johan & David Brown,
Peter von Hemert,
Skibsted & Beck,
Johan Ludwig Zinn,
Fabritius & Wever,
Christian Hansen,
J. Beck & Co.,
Fréderic de Coninck,
Chippendale & Selby,
Gustmeyers Enke & Sønner,
Jens Lauritzen,
Morten Munck,
Ryberg & Thygesen & Co.,
Abraham Schneider,
P. Tutein og
C. Thalbitzer.
[Schovelin-1 p.106f]

Forordning fra 1782-01-21 krævede, at alle skibe passerende Kap Finisterre skulle have et algiersk søpas.1800-tallets rederiforretninger - nogle detaljer
1800 - var der i København hjemmehørende 327 skibe med en drægtighed på over 10 kls. med samlet drægtighed på 25.791 kls., heraf tilhørte de 11 skibe med drægtighed 3256 kls. AK. [Andersen p.61].
1807 - I årets første, fredelige måneder januar til juli ankom til København 12 skibe fra Ostindien og Kina. Fra VI. kom 26 og fra USA 24 skibe. [Andersen p.102].

1805 - Hele kongeriget med bilandes skibe, der var frie og under dansk kontrol 1805, udgjorde 2.589 (over 10 kls.) med en samlet drægtighed på 134.087 kls. Ufrie skibe var opbragte og internerede skibe i krigsførende og neutrale havne i udlandet.

Følgende statistik er fra [Duntzfelt p.147] og for skibe større end 10 kls., hele landet:
1806 - 2529 skibe - 135.767 kls. - besætning 19.667 mand - heraf i Kbh. 366 skibe på 25.465 kls. med 4.166 mand
1807 - 2216 skibe - 097.698 kls. - besætning 15.231 mand - heraf i Kbh. 332 skibe på 22.092 kls.
1808 - 1654 skibe - 072.401 kls. - besætning 09.331 mand - heraf i Kbh. 247 skibe på 16.504 kls.
1809 - 1291 skibe - 063.358 kls. - besætning 07.050 mand - heraf i Kbh. 167 skibe på 10.062 kls. med 1.009 mand.

Følgende statistik er fra [DHI-3] p.7:
1806 - var registreret 450 skibe i København, 750 i provinsen, 600 i Slesvig, 300 i Holsten, 900 i Norge.
Hertil skal lægges danske skibe med hjs. i Trankebar m.fl., på de danske Vestindiske øer, totalt op mod 3.500 skibe.

Englandskrigen
Ifølge A. Monrad Møllers studier i handelsflåden 1814-1864 (Jagt og skonnert, 1988, p.17) faldt handelsflåden stækt indtil fredsslutningen i 1814, men steg så hurtigt, så flåden 1816-1817 nåede 80-85% af førkrigsflådens tonnage for så igen at falde, så flåden i 1820'erne var på omkring 60% af 1817-toppen. Dette svarede til ca. ½-delen af førkrigsflådens størrelse.


Alfabetisk rederiliste for danske skibsredere


Grundlagt /
aktiv
Navn, lokalitet Ophørt /
aktiv senest
1929 Activ D/S A/S, Korsør. Stiftet 1929 af firmaet Th. Rasmussen, Korsør.
Firmaet Th. Rasmussen havde også omkring 1910-1920 haft skibe registreret i et A/S med navnet Activ D/S.
Skorsten: Sort med tre bånd: Rødt, hvidt, rødt. I det hvide bånd bogstaverne H.R. i rødt.
Kontorflaget: Stutflag med tre vandrette bånd rødt, hvidt, rødt med bogstaverne H.R. i rødt i midterbåndet.
I 1800-tallets slutning var også et D/S Activ A/S ved C. Hassager i Randers.
1951≥
1814 F. Th. Adolph's Enke, København.
Grundlagt 1814 af Frantz Thestrup Adolph (* 1786, † 1832).
Forretningen fortsattes af Enken († 1844) med sønnen Johan David Stadfeldt Adolph (* 1813, † 1891) som leder og fra 1844 som indehaver.
Kontorflag: Stutflag med tre lodrette striber. I midterstriben bogstavet A.
1907>
1625 Afrikanske Konsortier, København. Aktiviteter ujævne og til tider inaktivt kompagni. 1658
1659-05-20 Afrikanske Kompagni, Holsten (I) = Glückstadtkompagniet.
1672-07-19
1755-03-31 Afrikanske Kompagni (II) = Marokkokompagniet
Det Kongelige Danske Octroyerede Africanske Compagnie.
1766-09-18
≤1942 Agersø D/S A/S, København
Skorsten sort med hvidt bælte med sort bogstav A.
1942≥
≤1871 A.H.H. Albertsen, Marstal. Opført 1871 med 6 skibe:
HERMAN, FREDERIK, HERMINE ELISABETH, MARIE CATHRINE, HAABET og DE FEM SØDSKENDE.
I 1891 er flåden formindsket til skibene HERMAN, HAABET og LYKKENS PRØVE, og 1899 er rederen ikke medtaget i registret.
1899 c.
≤1871 E. Albertsen, Karrebæksminde pr. Næstved. Rederen har i 1871 skibene HERMANN, CHARLOTTE, ELISABETH og RASMINE KIRSTINE.
I 1893 er rederen udgået fra registret.
1890≥
≤1871 E.E. Albertsen, født 1804 i Marstal. Skibsførerbevis 1837 og indledte rederidrift omkring 1850.
1850 - Rederidrift indledt.
1887 - Skibsrederen døde, rederiet opløst.
1887
19?? Rederiet R.L. Albertsen, Hellerup
Skorsten: Sort med rødt bælte. I bæltet en hvid diamant med et rødt bogstav C.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid diamant med et rødt bogstav C.
19??
1856 Det almindelige danske Dampskibs-Selskab. Direktør C.P.A. Koch.
1856 - Stiftet af bl.a. Skibsreder L.H. Carl og C.P.A. Koch, København.
1857 - Indledte driften med dampskibene
L.N. HVIDT (ID=10822),
ODIN (ID=11720),
THOR (ID=11905) og
PHØNIX (ID=11725).
Fik leveret skibe fra skibsværftet J. Henderson & Sons, Renfrew, Skotland.
1866 - Indgik fra begyndelsen i DFDS, der lagde ud 1867-01-01.
1867 - Trådte selskabet i frivillig likvidation.
Lit.: (StD2) pp. 454, 460ff, 481. (Årbog) 1944 p.84ff. (H&S1949:2402) Protokol.
1867
1747-09-04 Det Almindelige Handelsselskab = Det Almindelige Handelskompagni =
Det Kongelige Octroyerede Almindelige Handels samt Islandske og Finmarkske Compagnie.
1774
1927 Als D/S A/S, København, stiftet 1927, ingen registrerede skibe fundet efter WW2.
Skorsten gul med sort top. Under den sorte top et rødt bælte med en hvis cirkel. I cirklen bogstavet V i rødt.
Kontorflag: Stutflag rødt med hvid cirkkel i midten. I cirklen et rødt V.
1951≥
Før 1778 Det kongelig oktrojerede altonaiske Sildekompagni efter 1783
≤1855 P.C. Ancher / P.M. Ancker, København. Usikker på relationerne mellem disse to navne.
1852 og endnu 1855 - Opført i MC med barken ASA THOR, 125,5 kls., skonnertbriggen BALDUR, 73 kls., og skonnerterne CHRISTIAN, 73 kls., og HJALMAR, 62,5 kls.
1861 - Konkursboet solgt til Handelshuset Halberstadt & Mannerheimer m.fl. (Jf. Middelf.Avis 1861-09-20).
1861
1945 H.H. Andersen & Co. A/S, København.
Fik bygget M/S HELLE DANICA (ID=12880) 1949 og havde da endnu et skib i ordre.
1951>
1928 Firma Lauritz Andersen, Odense, kulgrosserer.
1928 - Købte S/S TRANSPORTER.
1935>
≤1793 Andresen & Schmidt / Andreasen & Schmidt, København.
1805≥
1892 The Anglo-Dane Steamship Company Ltd., København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1850 c. Johannes Anholms Rederi / Anholms Enkes Rederi, København.
1886 c.
19?? Rederiet Anholt A/S, København
Skorsten: Sort med rødt bælte. I bæltet en hvid diamant med et rødt bogstav A.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid diamant med et rødt bogstav A.
19??
1747 Niels Anker, København 1807
1747 Peter Applebye, København 1807
≤1871 I.P. Arboe, København
Kontorflag: Et stutflag med en femtakket stjerne i midten.
1871≥
1729-07-25 Asiatisk Interimskompagnier 1732
1732-04-12 Asiatisk Kompagni = Det Kongelige Octroyerede Danske Asiatiske Compagnie
Om Asiatisk Kompagnis se nærmere i teksten AK's skibe.
1843-05-01
1904 Atalanta D/S A/S, København, stiftet 1904 af skibsreder Marcus Nissen og Grosserer H.V. Fisker (Nissens svoger).
Få oplysninger i (GRU-01-0037) inkl. brev dateret 1921-11-25 fra Marcus Nissen, og brev fra sønnen Harald Nissen, dateret 1943-11-04.
Oplysninger i (StD-3) p.138f.
1931
1953 Atalanta Rederi-A/S, København, stiftet 1953.
Sidste skib solgt 1960.
1960
1915 Atlanterhavet D/S A/S, København, stiftet af skibsreder O.J. Eskildsen.
Iflg. [Koch] blev der oprettet to på hinanden følgende selskaber af samme navn.
1925
≤1801 Skibsreder Peter Bache, København.
Solgte 1801 barken FREDEN (ID=11143) til Duntzfelt.
1801≥
≤1871 Claus Jensen Bager († 1886), skibsreder og gårdejer, Ommel pr. Marstal.
1871: Reder for ERINDRING (ID=11400); DE ATTEN SØDSKENDE / ANNE MARGRETHE (ID=11401); ADAM VILHELM, fra 1873 KAREN MARGRETHE, jagt, b. 1852/71, 26/31 brt.
1886≥
1923 Baltic D/A A/S, København
1923 - Stiftedes selskabet af Skibsreder Chr. Jensen, "Russerjensen".
1923 - Rederiet første skibe var BOGØ (ID=10671), krigsforlist i WW2, og FANØ (ID=11245).
1945 - De allierede tilbageleverede rederiets to skibe FANØ og DAGØ (ID=9058) (BOGØ var forlist).
Skorstensmærke: Hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet et rødt malteserkors. Kontorflaget var hvidt med et rødt malteserkors i midten.
Se også Bothnia D/S A/S.
1951≥
1925 A.H. Basse & Co. A/S, København. Brug linket til egen profil.
1925-011-06 - Thormod Basse indkaldte til stiftende generalforsamling for Hetland D/S A/S, København.
1978
≤1868 N.W. Bastrup, Kolding, købmand
1868 - KOLDING (ID=3455), skonnertbrig, Ejede 3/8-part og Kaptajn Jens Peter Broch, Kolding, 2/8-part.
1871≥
≤1797 Grosserer G.L. Becker, København
1793 - Rederiet havde 5 skibe med tilsammen 201 kls. i drift.
1798≥
≤1858 C.B. Benzon, Stubbekøbing.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på i alt 329,5 kls.
1859≥
≤1871 P. Berg, Nexø 1871≥
1702-04-08 Bergens Finmarks Kompagni, Bergen 1715
1721 Bergenske Grønlandske Kompagni = Det oktrojerede Grønlandske Kompagni.
1726
19?? Rederiet Birthe, Hellerup
Skorsten: Sort med rødt bælte. I bæltet en hvid diamant med et rødt bogstav B.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid diamant med et rødt bogstav B.
19??
1833 Bjergnings-Entreprisen i Kjøbenhavn, København. Interessenter: Em. Z. Svitzer, C.F. Stage, Jul. Andersen & G. Giødesen
1833-03-03 - Tømmerhandler Emil Zeuthen Svitzer stiftede Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise. Som søkyndig indgik Styrmand H.C. Larsen
1833 - Firmaets første skib var GAMMELHOLM, en fladbundet, jagttaklet dæksbåd ex Flåden.
1850 - Kaptajn Frederik Stage blev interessent.
1871 - Rederiet disponerede 7 skibe på tilsammen 451 registertons: ØRESUND (ID=9368), HELSINGØR (ID=9600), SKANDINAVIEN (ID=7361), HERTHA (ID=9610), IDA og ACTIV (ID=8322).
1872-01-01 - Firmaet omdannet til aktieselskab.
Skorsten sort uden mærke. Kontorflag hvidt stutflag med blåt malteserkors.
Ændret før 1939 til: Sort skorsten med hvidt bælte. I bæltet et blåt malteserkors. Kontorflag uændret.
2015>
1747 C.S. Blacks Enke, København 1807
1781 Hans Jørgen Blom & Co., Holmstrand 1782
≤1779 Agent Andreas Bodenhoff (1723-1794), København. Sønnen Andreas Bodenhoff jun. (1763-1796) drev firmaet til 1796, og derefter afviklede Madame G.B. Bodenhoff († 1798) firmaet.
1787-1796 - Bodenhoff fragtede skib til Grønland fra 1786 til 1796 i hht. (KGH-oplysningsmappe).
1797 - havde rederiet 9 skibe med tilsammen 314 kls. i drift. De blev solgt til KGH se nedenfor.
1798
≤1779 Vinhandler Bolte, København
1779 - rådede rederen over 4 skibe på tilsammen 522,5 kls. [DHI-3 p.160]
1779≥
≤1871 Skibsbygmester P. Bom, Thurø pr. Svendborg
1871 - Ejede 5 sejlskibe, skonnerter og skonnertbrig: ADONIS (ID=8571), HAMLET, MAGNET (ID=4106), JØRGEN, HERLUF (ID=3425), tilsammen på 692 NRT.
1903≥
≤1853 J.S. Borch, Kolding
1852 - Og stadig 1853, disponerede 2 skibe: jgt. DE TVENDE BRøDRE og jgt. ANNA DORTHEA.
1860 - Disponerede 3 skibe: sk. AVANCE, jgt. MALVINA og gal. DE TVENDE BRØDRE.
1867 - Disponerede 4 skibe: sk. ELISE, sk. AVANCE, jgt. MALVINA, gal. DE TVENDE BRØDRE, i alt 156 kls.
1871 - Disponerede 5 skibe: 1 brig, 3 skonnerter og 2 galease: KOLDINGHUUS (NFPH), ANINE (NMBT), ELISE (NGBP), AVANCE og DE TVENDE BRØDRE, i alt 584 reg.t.
1873 - Disponerede 4 skibe, AVANCE er udgået.
1878 - Disponerede KOLDINGHUUS, og 1883 stadig hjs. Kolding, men ejer A.W. Bastrups Eftf.
1878≥
1973 Bornholmstrafikken, Rønne.
1973 - Blev Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 overtaget af staten via DSB og blev til BornholmsTrafikken.
2005 - Selskabet blev udskilt i et A/S, men stadig ejet 100% af staten.
2007 - Rederiet Nordic Ferry Services A/S blev stiftet af Clipper Group A/S og Bornholmstrafikken A/S.
2010 - Fusion af Bornholmstrafikken A/S, Sydfyenske Dampskibsselskab A/S og Nordic Ferry Services A/S og blev herefter lagt ind under Danske Færger A/S.
2010 - Færgetrafikken til Bornholm foretages af BornholmerFærgen under Danske Færger A/S. (Nuværende koncession udløber 2017).
2017
≤1779 Etatsråd Borre og Interessenter, København
1779 - rådede rederen over 3 skibe på tilsammen 236,5 kls. [DHI-3 p.160]
1779≥
1948 Bothnia D/A A/S, København
1948 - Stiftedes selskabet af Skibsreder Chr. Jensen, "Russerjensen".
1948 - Rederiet første skibe var KALØ, solgt 1957 til udlandet.
Skorstensmærke som Baltic D/S A/S: Hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet et rødt malteserkors.
Kontorflaget var hvidt med et rødt malteserkors i midten.
Se også Baltic D/S A/S.
1957
1924 Botnia D/S A/S, København.
Skorsten sort med rødt - hvidt - rødt bælte, de røde bælter hver 1/4 af det hvide. I det hvide bælte et rødt stokanker med kort ankertov ankerlæggen stillet diagonalt.
Kontorflaget et hvidt stutflag med rød bort og i midten et rødt anker som i skorstensmæærket.
1932 c.
≤1871 H.N. Brandt, Ærøskøbing.
1871 - Disponerede 3 skibe: sk. ANNA CATHARINA (NDFS), sk. FAMILIE og jgt. PANOPE, i alt 346 Reg.t.
1873 - Havde kun 2 skibe, idet PANOPE var udgået.
1873≥
≤1852 N.H. Brandt's Enke, Ærøskøbing, også nævnt som Brandts Arvinger.
1852 - Disponerede 6 skibe:
brig ÆRØE,
sk.brig LYKKENS HAAB,
sk. VICTORIA,
sk. CERES,
jgt. SOPHIE CATHRINE og
jgt. ELISABETH MARIE, i alt på 327 kls.
1853 - Disponerede 7 skibe, idet gal. ENIGHEDEN tilgik, i alt på 327 kls.
1860 - Disponerede 6 skibe, idet jgt. ELISABETH MARIE var udgået, i alt 298 kls.
1867 - Fra 1867 tilgik sk. FAMILIE. i alt 361,5 kls.
1871 - Disponerede 3 skibe: sk.brig LYKKENS HAAB,
sk. VICTORIA (NFKH) og
jgt. SOPHIE CATHRINE,
i alt 283,5 Reg.t.
1873 - Havde kun VICTORIA og SOPHIE CATHRINE tilbage.
1883 - Disponerede rederiet P.V. Brandts Enke:
sk. FAMILIE (NGMC) bygget 1873 og
sk.brig FAMILIENS HAAB (NHFD) bygget 1871.
1873≥
1896 Skibsmægler, skibsreder Christen Breinholt, Esbjerg
1896 - Begyndte rederiforretninger. Medstifter af Fanø Sejlskibsrederi A/S.
1904 - Foretningsfører for Sejlskibsrederiet Scandia A/S, Esbjerg.
1900≥
≤1790? Chr. Broberg & Søn, København, grosserer og skibsredere.
1874
1850 Hans Christian Brodersen, Flensborg har eget afsnit. 1889
≤1871 H. Broge, Århus 1871≥
1747 John Brown & Co., København 1807
1807 Agent Jørgen Bruhn, Åbenrå og Kalvø
Yderligere om rederiet her.
1875 ca.
1781 Bruhn & Dietze, København 1782
≤1793 Grosserer agent Constantin Brun, København
1793 - Rederiet havde 4 skibe med tilsammen 279 kls. i drift.
1795 - Købt briggen NEPTUNUS (ID=13792), kondemneret 1798 i Cartagena.
1798≥
1768 Johannes Iver Bruun (1743-1804), Fredericia
Rederiet fortsatte under ledelse af sønnen Bertel Bruun (1767-1827), der 1821 optog sønnen Hans Brøchner Bruun (1793-1863) som medejer. Hans B.B. flyttede 1826 forretningen til Assens, hvor han anvendte firmanavnet Bertel Bruun & Sønner.
Skibene fik nu hjemsted i Assens.
Fredericia-Bruun'erne havde ansat kaptajn Thomas Hansen Møller som fører og senere medejer af skibene. Møller grundlagde derved egen rederiforretning og optog senere sønnerne i firmaet. De sidste skibe blev drevet af sønnesønnerne Jens Christian Møller (1831-1914) og Thomas Henrichsen Møller (1820-1869).
Se nærmere om rederierne Bruun og Møller her.
1880
1747 Christian Ludvig Budtz, København
1779 - rådede rederiet over 3 skibe på tilsammen 267,5 kls. [DHI-3 p.160]
1807
1781 Andreas Buntzen & Søn, København. Andreas B. junior (1781-1830) medejer fra 1804, overtog firmaet 1810 ved faderens død (far (1733-1810), søn (1781-1830) og barnebarn (1811-1880) bar samme navne).
1781-1808 - Disponerede i de gode år en del skibe bl.a.: kuf ADRIANE (ID=8585), ANNA BOLETTE (ID=10738), DEN UNGE ANDREAS (ID=11150), brig ELISABETH (ID=8824) og FRU ADRIANA (ID=11298).
Kun ELISABETH har jeg data på efter 1780'erne. ELISABETH blev solgt 1808.
1801-12-01 - STÆRKODDER (ID=13384), ejet med de Coninck.
1820 - Firmaet gik fallit efter at have været i finansielle vanskeligheder siden statsbankerotten.
1818 - Firmaet A. Buntzen & Søn / Buntzen & Gammeltoft købte 1818-06-30 et fregatskib ELISABETH. Det ejedes af 1821-1828 af boet efter Firmaet A. Buntzen, der likviderede 1820 og blev ophugget 1829. Kilde DBL-3 + DHI.
1820
≤1797 C.P. Bügel & Co. / Bygel & Co., København
1797 - havde rederiet 7 skibe med tilsammen 584 kls. i drift.
1798-04-10 - LISETTE, 118 kls. hjemkom fra Isle de France med ladning for 171.223 Rdl.
1798≥
1872 Dampskibsselskabet Carl. Stiftet af Lindhard Hansen Carl (1813-1893). Sammensluttet 1917 med D/S Gorm (II) og D/S Skjold. 1920
1869 De Carlske Rederier. Grundlagt af Lindhard Hansen Carl (1813-1893). 1920
19?? Central Cement Transport A/S, København
Skorsten: Sort med et blåt bælte. I bæltet en hvid cirkel med en åben trekant, hvor der i de tra brede sider står rederinavnet.
Kontorflaget var et blåt stutflag med en hvid cirkel med samme figur som skorstensmærket.
19??
1747 William Chippendale, København 1807
1890 Alfred Christensen, København
Se egen tekst om Alfred Christensen og hans efterkommeres rederier.
1952 c.
1849 c. H.C. Christensens Rederi. Stiftet af H.C. Christensen (1817-1879), Marstal 1871≥
1919 T.C. Christensens rederier.
1915 - Befragter Thorvald Christian Christensen (*1887) blev første gang korresponderende reder (KR.). Det var for S/S HANS TAVSEN (ID=10306).
1919 - Befragter T.C. Christensen (*1887) begyndte egen befragtningsforretning.
1927-10-15 - T.C. Christensen stiftede dampskibsselskabet Hafnia A/S.
Se nærmere under Hafnia D/S A/S, København
Eller læs artiklen i H&S Årbog 2007 side 9ff.
1971
≤1867 Skibsreder C.C. Christiansen, Marstal.
1867 - Disponerede rederen over sk. BERTHA, jgt. KATHINKA.
1871 - Disponerede 4 skibe: sk. BERTHA, gal. FÆDRENES MINDE, jgt. CORNELIA, jgt. INGEBORG OG BAYS MINDE (ID=3441), i alt med 266,5 registerton.
1875 - Disponeredes over 3 af skibene, BERTHA er udgået.
1883 - Er rederiet ude af skibslistens rederioversigt.
1875≥
≤1839 Grosserer Christian Christiansen, København, drev rederivirksomhed i årene 1839 til 1870 (ud fra skibsanalyser)
Kontorflaget var et stutflag med et malteserkors i midten.
1870≥
≤1880 H.P. Christiansen, København. Disponerede bl.a. skibene:
1881 - LOUISE, NVQT, bark, (ID=12750),
1881 - EMILIE, NSVJ, skonnert 3-m., (ID=12751),
1887 - IVER HVITFELDT, NWJL, bark, (ID=12752),
1887≥
≤1849 Mogens Christiansen, Rønne.
Optræder i Skibslisten til 1916, hvor rederen døde.
1916
1897 Cimbria D/S stiftet af Firmaet Svendsen & Christensen, København.
1898 - Begyndte driften medio maj. Forretningsfører var Firmaet Svendsen & Christensen, der også havde sæde i bestyrelsen.
1914 - Trådt i likvidation, og rederiets 4 skibe solgt til Vendila D/S A/S.
1914
1896 C. Clausen, Haderslev / Svendborg / København
1892 eller 1896 - Rederiet grundlagt af Kaptajn Carl Clausen i Haderslev.
1920 - Sønderjylland kom til Danmark i 1920 og i 1921 afløstes Carl Clausen af sønnen Christian CLausen, der ledede rederiet til efter 1975, og ændrede rederiets trafik til linjetrafik i europæisk fart, og der fokuseres på transport af levende kreaturer.
1940 - Rederiet opdeltes i en række mindre aktieselskaber med hjs. i flere provinsbyer og for forskellige aktiviteter. Disse selskaber indgik 1950 igen i C. Clausen D/S A/S.
2014 - Corral Line ApS, ejet af Bjørn Clausen. Fjerde generation indtrådte i rederiet med Jens Christian Clausen.
2015≥
≤1915 Christiansholms Fabriker A/S, København.
Skorsten: Et bredt, hvidt bælte på sort skorsten. På hver Side i bæltet bogstaverne C F i sort, omgivet af en sort, cirkelformet ring.
Kontorflag: Hvidt stutflag. I flagets midte bogstaverne C F i sort, omgivet af en sort, cirkelformet ring.
1944≥
≤1863 Skibsreder H.A. Clausen, København.
Optræder i Skibslisten 1871 (se nærmere i den) med 9 skibe: AMOROSA, skonnert. BETZY & MARIE, jagt, bygget 1848 (er måske = (ID=7896). COUREER, skonnert, (ID=3296). GERTRUDE SARAUW, skonnert, (ID=12564). HELENE, skonnert. HOLGER skonnert. LOVISE, galease. METHA, skonnertbrig. WALFRID, skonnert.
Kontorflag: Stutflag med tre lodrette striber. I hver stribe et bogstav: H - A - C.
1871≥
1922 1922-10-12 - kaptajn P.F. Cleemann stiftede Aabenraa Rederi-Aktieselskab, Åbenrå.
Skorsten: Sort med hvidt bælte med bogstaverne P.F.C. i rødt. Det hvide felt afsluttes øverst og nederst med et smal rødt bånd.
Kontorflag: Hvidt stutflag med et lille Dannebrog i øverste inderste hjørne. I flagets midte bogstaverne P.F.C. i rødt.
2001≥
1909 Dampskibsselskabet Codan A/S stiftet - et af de Carlske rederier. Overtog D/S Steam A/S' skibe. 1913
1926 Codan D/S A/S, København.
1926 - stiftet 1926, overtog fra begyndelsen fem skibe fra Albert Jensen. Skibene blev solgt og selskabet likvideredes 1927.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1927
1956 Concord Line A/S, København
1956 - Rederiet stiftet af Jørgen Ditlev Lauritzen († 2012), barnebarn af Ditlev Lauritzen, søn af Ivar Lauritzen.
Rederiet første skibe var:
SYLVIA CORD (ID=10552). MILDRED CORD (ID=11848).
MAREN CORD (ID=8889).
LILLIAN CORD (ID=10889).
JILL CORD (ID=10147).
BIRGITTE CORD (ID=11113).
MARGARET CORD (ID=13371).
1983 - Rederen solgte sine skibe og rederiets drift ophørte.
Sort skorsten med hvidt bælte. På hver side i bæltet en trefliget figur, dannet af tre kongruente, grønne cirkelbuer, hvis endepunkter parvis er sammenfaldende. Cirkelbuerne skærer hinanden i tre punkter, således at skæringspunktet for to af buerne falder indenfor den tredje bue. Umiddelbart inden for hver af de grønne buer en dermed koncentrisk rød bue. Skæringspunkterne for de tre sæt grønne og røde buer er udformet således, at buesættene fremtræder som sammenflettede. Den ene af figurens flige vender ret opad.
Kontorflaget er et hvidt stutflag med samme figur som skorstenen.
1983
1747 Coninck = Frederick de Coninck & Niels Lunde Reiersen, København 1807
≤1980 Corral Line Aps, Gråsten
Se ovenstående under C. Clausen.
2015≥
≤1798 Cramer & Søn, København
1779 - rådede rederiet over 3 skibe på tilsammen 311 kls. [DHI-3 p.160]
1793 - rederiet havde 9 sager om opbringning af skibe med den engelske admiralitetsret.
1800-06-25 - NEPTUNUS hjemkom fra Isle de France med ladning for 78.192 Rdl.
Solgte 1801 fregatskibet RUST EN WERK (ID=11535), 140 kls., til Duntzfelt & Co., der næ. til KJØBENHAVN.
Solgte 1803 fregatskibet ADMIRAL CHAPMANN (ID=8503), 148 kls., til Duntzfelt & Co.
1805≥
1896 Dampskibsselskabet af 1896, København. Stiftet af C.K. Hansen. Indgik 1917 i Dannebrog D/S. 1917
1911 Dampskibsselskabet af 1911 A/S, København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1912 Dampskibsselskabet af 1912, København. Del af APM. Indgik 2002 i D/S Svendborg A/S. 2013≥
1923 Dampskibsselskabet af 1923, København. Stiftet af skibsreder A. Andersen, skibsreder Harhoff og Oscar Ovesen. Likvideret 1932.
1923-1932 - FARØ (ID=12791).
1927-1933 - NIORD (ID=7594).
Skorsten: Sort med hvidt bælte. I bæltet en rød cirkel med et hvidt kors, hvis arme nåede næsten ud til cirkelperiferien.
Kontorflaget var et hvidt stutflag med en rød cirkel med et hvidt kors.
1932
1925 Dampskibsselskabet af 1925, Esbjerg.
Skorsten: Sort med to hvide bælter mellem hvilke et rødt bælte med 4 gange bredden af et hvidt bælte. I det røde bælte et hvidt bogstav B.
Kontorflaget var et rødt stutflag en hvid kant. I det røde midterfelt et hvidt bogstav B.
19
1867 Dampskibsselskabet Danmark, København. Bestyr.: Th. Sonne. Dir.: Chr. Gottlieb, M. Levy & J. Strandgaard.
1869 - Navnet Danmark D/S A/S blev først anvendt fra 1869.
1871≥
1866 Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, Rønne
1866-02-14 - Stiftende generalforsamling i Rønne for "Dampskibsselskabet paa Bornholm".
1881-06-06 - Rederiet ændrede navn til Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne.
1973 - Indgik i Bornholmstrafikken.
1973
≤1880 Dana D/S A/S, Helsingør. Det ændrede 1881-11-12 navn til Det Helsingørske D/S A/S.
1881-11-12
1916 Dana D/S A/S, København. KR. var hos Suenson & Jespersen. Likviderede 1926.
Rød skorsten med sort top og hvid 5-takket stjerne på midten. Kontorflag var rødt stutflag med diagonalt hvidt bånd fra nederst ved stående lig. I hver trekant en hvid femtakket stjerne.
1926≥
1926 Danefelt D/S A/S, København. Stiftet 1926 af M.N. Suenson og Jespersen (fra Suenson & Jespersen Skibsmæglerfirma). Overtog fra likviderede Dana D/S A/S skibene DANEFELT og DANELAG. Jespersen trådte kort efter ud af selskabet, som derefter blev ledet af Suenson alene. Samtidig var Suenson direktør for Øresundsselskabet A/S. Aktiekapital 350.000 kroner.
1926-1926 - DANELAG (ID=12021). Købt 1926-05-21 og solgt 1926-05-29.
1926-1931 - DANEFELT (ID=12797).
1926-1931 - DANEVIRKE (ID=12798).
Skorsten og flag som ovenstående Dana D/S A/S.
1932
1943-09-01 Danena A/S, Nordisk Sten og Grus Kompagni A/S. Tidligere ved E. Nygaard (til 1997-04-23), Risskov, Ålborg, Århus.
Skibslisten har registreret 10+ skibe tilhørende rederiet.
2002 - Rederiet ophørt, nedlagt.
Skorsten sort med to smalle røde bælter.
Kontorflag: Rødt splitflag med to vandrette smalle hvide bælter. Mellem bælterne bogstav N i hvidt.
2002
1900-04-10 Dania D/S A/S, Esbjerg, fra 1916 København.
1966
1973 Dania Shipping Association A/S, København.
1973-02-15 - Selskabet Dania S.A. stiftet.
1998
1946 Danish-American Gulf Oil Transport Company A/S, København. Stiftet 1933 som Alfred Olsen Transport Company A/S af Alfred Olsen & Co. A/S.
1946 - Ændrede selskabet navn til Danish-American Gulf Oil Transport Company A/S, København.
Har bl.a. haft skibene DANGULF OIL og DANGULF LUBE (senere INGE LUPE) i drift.
Gul skorsten med et grønt rektangulært felt med et hvidt dannebrogskors, hvor der i den vandrette arm står bogstaverne VERITAS og i den lodrette arm står OIL, sådan, at bogstav I er fælles for de to ord.
Kontorflaget er et gult stutflag med samme kors og tekst som skorstenen.
1960≥
1883 Dannebrog Dampskibsselskab A/S, København = Rederiet Dannebrog A/S, Rungsted. Stiftet af Firmaet C.K. Hansen, København. 2015>
1908 Dansk-Belgisk D/S A/S, København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1908-04-00 Dansk Dampskibsselskab Rossia A/S, København. 1908≥
≤1871 Det Danske Fiskeriselskab, København. Deltagere: Moses & Søn G. Melchior & O.C. Hammer.
Havde 3 skibe i 1871: GARDAR, skonnert; SKALLAGRIMUR, skonnert; INGOLFUR, jagt. Kun sidstnævnte var i skibslisten 1875.
1875≥
1896 Det Danske Kulkompagni A/S, København. Stiftet 1896 som Fortsættelse af I.P. Suhr & Søn's Kulfirma.
Rederiafdelingen blev drevet som en afdeling af hovedfirmaet og var derfor uden selvstændig kapital og regnskab.
Selskabet solgtes 1920 sammen med De Forenede Kulimportører (DFK) og Københavns Brændselskompagni (KBK) til Texaco A/S og havde senere tilhørsforhold til UNO-X Energi A/S (tidligere YX Energi A/S).
1965
1914 Dansk-Engelsk D/S A/S (I), København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1923 Dansk-Engelsk D/S A/S (II), København. Se under Alfred Christensens rederier 1931
1889 Det Danske Petroleums A/S, København.
1889-04-02 - DDPA stiftedes ved fusion mellem Grosserer Jørgen Jensens, Grosserer Johannes Holms og Konsul Rudolph Wulffs firmaer inden for olier og petroleum.
1890-10-24 - Leveredes rederiets første skib CHRISTINE (ID=9556) fra B&W.
1911 - Overtog oliebeholdere til fuelolie i Frihavnen, og oprettede tankanlæg i ålborg og i Odense.
1951-01-01 - Rederiets flåde bestod af ESSO KØBENHAVN (ID=11631), ESSO NYBORG (ID=3808) og CHRISTIAN HOLM (ID=7476) samt to skibe i ordre.
1952 - Rederiets navn ændret til Dansk Esso A/S. Skorstensmærket var (1941 reg.) et rødt malteserkors på hvidt bælte på gul skorsten. Kontorflag hvidt stutflag med rødt malteserkors. Mærkerne ændredes 1950 til hvidt bælte på sort skorsten. På hver side i bæltet ordet Esso i rødt, omgivet af en blå, elipseformet ring. Samt Esso-logoet også i kontorflaget.
1871≥
1923 Det Danske Sejlskibsrederi A/S (Det Danske Sejlskibsrhederi A/S), Marstal.
1927 - Rederiets skibe overgik til rederiet Erik Boye Kromann, Marstal, som havde været forretningsfører, KR. og BR. for skibene.
1927
1899 De Danske Sukkerfabrikker D/S A/S, København. Firmaet oprettede sin egen rederiafdeling.
1971 - Sidste år med skib i skibslisten.
1971
1865 Det Danske Søfartsselskab, København.
1865-09-20 - Selskabet stiftedes .
1873-01-09 - Sejl- og Dampskibs Selskabet af 1873 stiftet af samme ejerkreds, og skibene overførtes til dette rederi, mens det oprindelige selskab afsluttedes på uoplyst måde. Se dette her.
1880 - Tilbageværende skib eller skibe solgtes og selskabet fra 1873 likvideredes.
1880
1902 Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, København.
1902-12-19 - Selskabet stiftet i Esbjerg med deltagelse af Konsul Ivers i Rouen, hovedsæde i København med KR. ved Kaptajn N.W. Schmidt.
Artikel om rederiet i H&S årbog 1995.
1979
1916 Det Dansk-Norske D/S A/S, København.
1916-09-08 - Selskabet stiftedes.
Hoveddeltagerne var bl.a. familien Hagemann. Første forretningsfører var R.A. Robbert som KR.
1917 - Rederiet begyndte driften.
1951≥
1893-02-14 Det Dansk-Russiske D/S A/S, København. Et af De Carlske Rederier. 1920 c.
≤1942 Dansk Sandpumper Kompagni A/S, København.
Skorsten sort med hvidt bånd med smal rød kant foroven og forneden. I det hvide bælte bogstaverne DSK i rødt.
1942≥
1866 DFDS = Det Forenede Dampskibsselskab, København 2013≥
1922 Dampskibsselskabet D.F.K. A/S, København 2014≥
1934 Draco D/S A/S, København
1934 - Dampskibsselskabet Draco A/S stiftedes af Skibsreder R. Fischer Nielsen, i bestyrelsen også Skibsreder Leo Buchhave Jensen.
Adresse Amaliegade 35, K.
1934-12-17 - Første skib var S/S RIGA (ID=7253) efterfulgt i 1936 af S/S SKAGEN (ID=11767) .
1939 - Rederiet købte galeasen GNIBEN (krigsforliste) og skonnerten GRENEN.
1945 - Hele flåden solgtes ved krigens slutning.
1946 - En ny flåde blev opbygget med SALLING (ID=7059)
1947 - Forøget med STEVNS solgt 1952, og
1950 - med STRIB (OUKE) solgt i 1952 og
1957 - kom næste med samme navn: M/S STRIB (OYXF) videresolgt samme år, og
1958 - erstattet med M/S STRIB (OXCY) (ID=7031) solgt igen 1959.
Skorstensmærke: Rødt bælte på sort skorsten. I bæltet F og N i hvidt, anbragt således, at den venstre streg i N falder sammen med den lodrette streg i F.
Kontorflaget var et rødt stutflag med bogstaverne F og N i hvidt anbragt som på skorstenen.
1959
1747 Købmand C.L. Drewsen, København
1797 - Havde rederiet 10 skibe med tilsammen 764 kls. i drift.
1797 - Briggen NEPTUNUS (ID=13790) udgik fra Altona for St. Croix, kapret af fransk kaper på Guadeloupe, løskøbt, men så opbragt af engelsk kaper og ført til Tortola.
1798 - Udklarerede rederiet 10 skibe til langfart, heraf 4 til VI. og 4 til Middelhavet og Spanien.
1807
1906 Drost D/S A/S, København, ved direktør Carl I. Drost.
Drost drev også Flindt D/S A/S, København.
1906≥
1872 DSB = De Danske Statsbaner = Statsbanerne = Statsbanedriften, København
1872 - DSB åbnede sin første færgerute.
1995 - DSBs rederiafdeling skilt ud i selvstændigt selskab, Scandlines A/S.
1995
1791 Duntzfelt, Meyer & Co., København. Konsortium styret af Fr. de Coninck. (Se under Fr. de Coninck).
Oprindeligt stiftet som Pingel, Meyer, Prætorius og Co., men efter Pingels død i 1789 navneændret og C.W. Duntzfelt blev deltager.
1791>
1871-10-25 Dampskibsselskabet Erik A/S stiftet - et af De Carlske Rederier. 1890
1785 Agent Erich Erichsen, København. Se under C.S. Blacks Enke & Co..
Agent Erichsen giftede sig 1785 med C.S. Blacks enke og kom derved til at stå som både medejer og leder af rederiet C.S. Blacks Enke & Co.
1833
1906 Europa D/S A/S, København. Se under Alfred Christensens rederier. 1950?
1948 Rederiet Europa A/S, København. Se under Alfred Christensens rederier.
Var stiftet som Dampskibet Finland A/S i 1930.
1950>
1747 Fabritius & Wever, København 1807
1747 Feddersen, København 1807
1902 Fiona Dampskibsselskab A/S, København.
1902 - Fiona D/S A/S stiftet af Firmaet Svendsen & Christensen, København.
1917 - Fiona D/S A/S likviderede. Afsluttende generalforsamling 1920-07-23, dividende 1075%.
Om skibene se under Vendila D/S A/S .
1917
1871-08-17 De Fiskerske Selskaber, København, var en gruppe af enkeltselskaber under samme koncernledelse.
Selskaberne gik konkurs 1910.
1910
≤1906 Flindt D/S A/S, København, ved direktør Carl I. Drost.
Drost drev også Drost D/S A/S, København.
1906≥
<1873 Det Forenede Bugserselskab I/S, København. Oprindelsen skete 1869 ved en sammenslutning af flere selskaber.
Først fra 1874 fik selskabet en fastere form. Fra 1923 overgået til Det Forenede Bugserselskab A/S, København.
Typiske skibsnavne i rederiet var YMER, MJØLNER, THOR, GORM etc.
Skorsten sort med hvidt bånd. I båndet står i sort FB. Kontorflag: Hvidt stutflag med sorte bogstaver FB.
1965>
1923 De Forenede Kulimportører A/S, København.
1923 - Rederidrift indledt under moderfirmaet. Rederiet var derfor uden egen kapital og finansiering.
19++
1875 Dampskibsselskabet Freja A/S stiftet - et af de Carlske rederier.
1885
≤1871 D.C. Friis, Hobro
Havde 1871 skonnerterne SOPHIE og ELANE og jagterne MARGARETHA og CHRISTINE AMALIE.
1871≥
1916 c. Rederiet Frode A/S, Kalundborg.
Et af Valdemar Henckels selskaber. Se under Henckel.
1925
1781 Frølich & Co., København
1793 - Rederiet havde 3 skibe med tilsammen 215 kls. i drift.
1793 - NEPTUNUS (ID=13805) købt 1793.
1798≥
1905 Gefion D/S A/S, København. Stiftet af Holm & Wonsild. Indgik i rederiet Myren.
1917
≤1828 Generalpostdirektoratet, København = Det kongelige danske Postvæsen.
1828 - Postvæsenet anskaffede dets første dampskib, hjuldamperen MERCURIUS (ID=3126).
1977 - Postvæsenet afhændede dets sidste skibe til DSB. Det var Fanøruten.
Hovedparten af Postvæsenets skibe kan findes i skibsdatabasen.
Sort skorsten med to røde bælter med et hvidt imellem. I det øverste røde og det hvide bælte en kongekrone over et posthorn med to korslagte pile sammenholdt af en ring. Etatsmærket er forgyldt. Postidentiteten fremgår af nationalflagets lignende mærke på splitflag.
1977
1781 Gilroy & Milns Rederi, København 1782
≤1847 H.C. Giese, København
Opført i 1871-skibslisten med 6 skibe: Briggen AXELSTAD (ID=11108), skbrg. DANA, skonnerterne VICTOR og SØMANDEN, galeasen DE 6 SØSKENDE og jagtgaleasen NICOLINE (ID=3520).
1876≥
≤1866 L. Gjørup, Thisted
Opført i 1871-skibslisten med 6 skibe: Skonnerterne WILHELMINE, DANNEBROG (ID=9482), DAGMAR (ID=3332), THISTED, skonnertkuffen MAREN GJØRUP og tjalken MARIE MATHILDE.
1884≥
1659 Glückstadtskompagniet = Afrikanske Kompagni, Holsten., København 1672
1778 ca. Det Kongelige Oktrojerede Handelskompagni i Glückstadt efter 1783
1897 Goliath = Bugserselskabet Goliath, Ålborg
Drev med ejerskab i familien Lorentzen i fire generationer bugserservice i provinsen med hovedsæde i Ålborg.
Optræder første gang i skibslisten 1940 med GOLIATH II ex SUSAA, men den var ejet af firmaet fra 1915.
En del nyere bugserbåde kan findes i skibsdatabasen - søg på GOLIATH.
2002 - Blev opkøbt af og fusioneret med Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S.
2002
1781 Johan Friderich Goodes Rederi, København 1782
1889 Dampskibsselskabet Gorm (I) stiftet - et af De Carlske Rederier. 1917
1917 Dampskibsselskabet Gorm A/S (II), stiftet 1917-11-02 ved sammenslutning af D/S Carl og D/S Skjold (II) i D/S Gorm (II). 1920
1765-03-18 Guineisk Kompagni = Det kongelige oktrojerede danske guineiske Handelssocietet, København.
Slavehandelssocietetet = Det bargumske Handelssocietet.
1779 - Selskabets havde inden lukningen 6 skibe på tilsammen 790,5 kls. [DHI-3 p.160] (Selskabet lukkede 1777, men citatet hedder kun "Guineisk Compagni", hvilket er svært at placere på netop dette tidspunkt).
1778
1923 Dampskibsselskabet Gylfe, København.
1923 - Dampskibsselskabet Gylfe, København, KR. fra 1923 til likvidationen i 1926, hvor skibene solgtes til Halla D/S A/S.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1926
1927 Hafnia D/S A/S, København.
1917 - Befragter Thorvald Christian Christensen (TCC.) begyndte selvstændig befragtningsfirma og oprettede Firmaet T.C Christensen senere T.C. Christensen & Co. A/S.
Hans tilknyttede rederier har egen tekst her.

1921 - Hafnia D/S, København, som TCC var BR. for, blev 1921 med fem skibe overtaget af Norden D/S A/S.
1927-10-15 - Befragter T.C. Christensen stiftede Hafnia D/S A/S. (nyt selskab).
1971
≤1816 Købmand Christopher Hage, Stege.
1816 før - Købmand Christopher Hage, Stege, ejede og befragtede egne skibe.
1816 - Christopher Hages datter Bolette blev gift med Hans Puggaard.
1840 c. - Hage ejede skonnerterne CHRISTOPHER HAGE og FRIEDENREICH.
Se videre om Handelshuset Hages aktiviteter under Puggaardrederiet her.
?
≤1865 Skibsreder Mathæus Friederich Ludvig Hagemann, København.
1865 - Her omkring er første skib nævnt for rederiet.
1871-1873 - I disse år anskaffedes skibene:
CONSTANCE, NGKD, (ID=12710)
ELVINE, NLFS, (ID=12704)
HAABET, NFVJ, (ID=12709)
JAMES, NPWM, (ID=12703)
JOSEFA, NJRM, (ID=12109)
PRIMUS, NDRV, (ID=12706)
PRØVEN, NGKC, (ID=12705)
STOREBÆLT var en smakke bygget i Nyborg til færgefarten på Bæltet, 25 kls. Blev solgt 1844-02-21 til Dragør, kaptajn C.S. Gjørtler, senere kaptajn J. Bertelsen, nu 28,5 kls. Gik i brændefart Pommern til København. Solgtes 1865-08-17 til Ludvig Hagemann, der beholdt det i kort tid og solgte det til føreren Kaptajn E. Giertsen, Dragør. Forliste 1867-11-06 efter stranding på Faxø, Gotland, alle omkom.
1879 - Rederiet gik fallit, og de sidste skibe blev solgt.
(Kilder: (GRU-01-0027) + (GRU-05-0069).
1879
1921 Halla D/S A/S, København.
1921 - Dampskibsselskabet Halla blev stiftet 1921. TCC. blev KR. til 1927, hvor dets skibe var solgt. Likvideredes 1928.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / koresponderende / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1928
1917 c. Hamlet D/S A/S, København.
1917 - Dampskibsselskabet Hamlet, København, T.C. Christensen var KR. fra 1919.
1926- Selskabet likvideret.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1926
1922 Hammersholm D/S A/S, København.
1922 - Dampskibsselskabet Hammersholm, København, belv stiftet med KR. hos TCC.
1923 - Likviderede, da dets eneste skib var forlist.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1923
1782 Handels- og Kanalkompagniet =
Det Kongelige octroyerede Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal Compagnie.
1788 / 1814
≤1883 C.K. Hansen, rederi- og mæglerfirma, København. Indehavere og/eller bestyrende for rederierne Dannebrog, Neptun, D/S af 1896 m.fl. 2015>
≤1853 A.N. Hansen & Co., rederi-, handels- og møllerfirma, København. (A.N. hansen døde 1873-12-12).
Handlede bl.a. med ris og ejede rismøller på Christianshavn. Ophørte med rederidrift i begyndelsen af 1900-tallet.
Ejede bl.a.:
EMILY, bark (ID=13728).
SLEIPNER, bark (ID=13232).
JOHN, brig (ID=13730).
CHRISTIAN, fregatskib.
FREDERIK (ID=12401).
ALDERNEY, S/S (ID=12154).
NORMAN ISLES, S/S (ID=13729).
Kilde (GRU-05-0069) og (Fred.).
Kontorflag: Blåt stutflag med rødt cirkelfelt i hvis midte var et hvidt malteserkors.
1908>
1909 H.A. Hansen, Thurø pr. Svendborg, skibsreder H.A. Hansen forretningsfører.
Begyndte som reder med GALATHEA (ID=10093) (H&S70 p.89).
Drev Thurø D/S A/S som selskabet, der ejede skibene.
Disponerede bl.a. skibene
(ID=6282) H.A. HANSEN (I) indfl. 1909,
(ID=9212) H.A. HANSEN (II) nybygning 1921, og
(ID=7256) PETRINE HANSEN.
Skorstensmærke: Gul skorsten med sort topbælte. I den gule skorsten midt på et blåt bælte med en hvid diamant med et hvidt bogstav H i midten.
Kontorflaget er blåt med hvid diamant og hvidt H som på skorsten.
Kilder: (ELI) Holm-P. Svendbg. p.38f, 81f.
1926
1859 Skibsreder Hans Emilius Hansen, København (*1829-08-10, † 1899-10-03) kom til søs 1843 med skonnerten TRE VENNER. Efter styrmandseksamen i 1848 deltog han i 1848-1850-krigen, skibsfører fra 1859, optaget som kompagnon senere eneejer af Den Olsenske Pram- & Ballastforretning. Løste 1874 borgerskab i København. Medstifter af Skibsførerforeningen 1874 og første formand af samme.
Skibe:
1859 - Lod bygge H/S DAN, NCKR, (ID=11495), bugserbåd. Hansen selv blev fører.
1879-1881 - JOHN, NLMQ, brig, (ID=12735).
1874-1876 - GALILEI, HBFQ, bark, (ID=3386).
1872-1875 - VALKYRIEN, NJWH, bark, (ID=12736).
1881≥
≤1858 H.P. Hansen, Svendborg.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på i alt 299,5 kls.
1859≥
≤1871 Rederiet H.S. Hansen, København 1898≥
≤1871 S.B. Hansen, Fanø Nordby
Rederiet havde 4 skibe i skibslisten 1871: Briggerne GUSTAV og DORTHEA ANE, skbrg. MARY og skonnerten METTE.
I listen for året 1883 er det skibene briggerne CRIEMHILDE, FANØ og CECILIE og skbrg. RØHL.
1883≥
1941 Hardsyssel Rederi-Aktieselskab, Lemvig, stiftet af skibsmægler Lehmann Jensen, skibsreder Laurids Hedaa m.fl.
Disponeredes af skibsmægler Lehmann Jensen.
Rederiets første skib var DAGNY (ID= 6591), og 1944 købtes den 4-m. skonnert GERDA (ID=6568).
I 1946 købtes VESTJYDEN (ID=10142).
Sort skorsten med hvidt bælte. I bæltet et sort bogstav H.
Kontorflag: Hvidt splitflag med et sort bogstav H og i hjørnet ved stangen øverst et lille Dannebrog.
1954≥
≤1833 Peter F. Heering, København
1818 - Firmaet grundlagt og fra
1833 - Disponere firmaet egne fartøjer til
1876 - Derefter havde firmaet ikke egne skibe før
1957 - Hvor rederiet Cherry Heering Line blev grundlagt, men nedlagt igen allerede
1977 - hvor det sidste skib af de seks leverede blev solgt.
1977 - Sidste skibe
1977
1895 Heimdal D/S A/S. Stiftet af Martin Carl (yngste søn af L.H. Carl). 1967
≤1857 Det Helsingørske Dampskibs-Interessentskab, Helsingør
1871 - ejede selskabet HAMLET (ID=8024),
HORATIO (ID=9604),
NEPTUN (en kutter) og
LAERTES (ID=9759).
1874≥
1881-11-12 Det Helsingørske D/S A/S, Helsingør. Det hed indtil 1881-11-12 Dana D/S A/S.
1883 - Fik selskabet bygget HELSINGØR (ID=9560),
1894 - Indflagedes OPHELIA (ID=9436).
1901 - Indfl. VÆRING (ID=13868).
1918≥
≤1858 Skibsreder H.T. Helweg, Odense
Skibslisten 1871 viser 7 skibe tilhørende rederen ( i partrederier): Briggen PETER & VILHELM, skbrg. ELLEN, skonnerterne CEKROPS, FREDERIKKE, ELLIDA, ANNA og jagtgaleasen KLINTEBERG (ID=3440).
1871≥
1781 Joost van Hemert & Sønner, København 1782
1747 Pieter von Hemert, København
1807
1916 Valdemar Henckel, Kalundborg og København.
Skibsreder og fabrikant m.v. Valdemar Henckel er behandlet for sine værftsinteresser under skibsbygning.
V. Henckel styrede rederierne Kalundborg D/S A/S, Frode A/S og M/S Marienborg A/S.
1925
≤1779 Herfordt og Interessenter, København
1779 - rådede rederiet over 1 skib på 250 kls. [DHI-3 p.160]
1807
1925 Rederiet Hetland D/S A/S - A.H. Basse & Co. A/S har egen profil her.
1925-011-06 - Kaptajn og skibsinspektør Thormod Basse indkaldte til stiftende generalforsamling for Hetland D/S A/S, København.
1978
1916-06-09 Hippalos A/S, København, stiftet af skibsreder O.J. Eskildsen.
1924
1861-06-00 Hjeilen A/S, Silkeborg
2016 - stadig i drift med sejlads på Silkeborgsøerne og Gudenåen.
Skorsten gul. Kontorflag rød stander med sort fugl - en hjejle.
2016≥
≤1798 C. Hoffmann / C.A.H. Hoffmann, København
1797 - havde rederiet 4 skibe med tilsammen 595 kls. i drift.
1798-05-02 - ACHILLES & ASPASIA (ID=8284), hjemkom fra Isle de France med ladning for 141.490 Rdl.
1871≥
≤1854 Fr. Hoffmann, Fjellebroen pr. Fåborg (samt Fr. & J.F. Hoffmann)
Disponerede 1871 efter skibslisten 4 skibe: briggen DANNEVIRKE (ID=3335) og de tre jagter PETER & HANNE, MAREN SOPHIE (ID=3499) og HANSINE RASMINE.
1886≥
1794 Jacob Holm & Sønner, København
1961≥
1864 c. Mads C. Holm, senere stifter af D/S Norden, København
1871
1878 Holm & Wonsild Skibsmæglerfirma, København.
1891-03-31 - Stiftedes Myren D/S A/S.
1899 - Stiftedes Ægir D/S A/S.
1904-09-26 - Stiftedes Progress D/S A/S.
1905 - Stiftedes Gefion D/S A/S. 1905 - Forretningsfører for Atalanta D/S A/S's skib S/S H.V. FISKER (ID12756).
1906 - Ægir D/S A/S blev overtaget af Myren D/S A/S.
1916 - Progress D/S A/S blev overtaget af Marius Nielsen & Søn.
1917 - Gefion D/S A/S blev overtaget af Myren D/S A/S.
H&W's gennemgående rederi var Myren D/S A/S. Firmaet stiftede også et mindre selskab "Minnie A/S".
2015>
≤1871 N.J. Holte, Dragør
Disponerede 1871 skibene: barken ELLERSLIE, briggerne ORTELIUS og GEORGE, skonnerterne HEDEVIG og JAN ADRIAN og galeasen CHRISTIAN.
1871≥
1893 Horsens Dampbaads-Selskab A/S, Horsens
! Senere Horsens Dampskibsselskab A/S, Horsens.
Skorsten sort med hvidt anker med bogstavet H til venstre for og bogstavet D til højre for ankerlæggen.
1893≥
1936 Hov-Samsø Ruten fra 1995 Samsø-Linien ApS fra 2014 Samsø Rederi A/S, flere hjemsteder
2017≥
≤1795 N.N. Hvidt / Hvidt & Co. / Niels Hviid, Hørkræmmer, København
1779 - havde rederiet 3 skibe på tilsammen 225,5 kls. [DHI-3 p.160]
1797 - havde rederiet 8 skibe på tilsammen 514 kls. i drift.
1804-04-14 - WILHELMINA THERESA, 96 kls., hjemkom fra Isle de France med ladning, og hjemkom igen 1806-01-06.
1806≥
≤1797 Købmand Chr. Hvistendahl, København
1793 - Rederiet havde 4 skibe med tilsammen 230 kls. i drift.
1798≥
1781 Christian Ibsen, København 1782
≤1871 H. Illum, Sølyst pr. Middelfart 1871≥
1906 Internationalt Dampskibs- og Bjergnings-Company, København. Se under Alfred Christensens rederier ?
1747 Reinhard Iselin & A.E. Iselin, København 1807
1619 Islandsk Kompagni (I) 1662-03-07
1733-12-15 Islandsk Kompagni (II) – Det islandske Societet =
Det Islandsk-Finmarkske Kompagni
1742
1742-01-01 Islandsk Kompagni (III) – Det islandske Societet =
Det Islandsk-Finmarkske Kompagni
- 2. samling med hørkræmmerlavet.
1758 i likvidation
≤1871 C.C. Jans, Dragør 1871≥
1878 Rhederi M. Jebsen, Åbenrå, stiftet af Kaptajn Michael Jebsen (*1835-09-27 †1899-09-30) i 1878 og med særlig fokus på farter i Kina og omegn.
Rederiets skibe var indtil genforeningen 1920 under tysk flag.
1920 - Åbenrå genforenet med Danmark, aktieselskabet blev dansk, men et tysk selskab, China-Reederei A/G, Hamburg, blev oprettet for at håndtere udredning om erstatning for mistede skibe.
1983 - Rederiet ophørte som rederi og er i dag ejendomsselskab.
1983
1907 Albert Jensen A/S, København.
1907 - Firma stiftet af Albert Jensen for handel med kul: "Albert Jensens Rederiforening".
1909 - Stiftede Københavns Kul & Koks Kompagni - ofte omtalt som "De fire K = KKKK".
1918 - Omdannede rederivirksomheden til A/S.
1974 - Sidste år rederiet optræder Skibslisten.
1974
1898 Firmaet C.P. Jensen, København, stiftede Vulkan D/S. I 1903 stiftede Jensen Mercur D/S.
C.P. Jensen blev stiftet i Nykøbing Sj. Virkede derefter i København.
1903≥
1960 c. Rederiet H.K. Jensen, Farum. Skibsreder H.K. Jensen døde 1981-03-19.
Rederiet skibe bar efternavnet FREM og fik skibe fra bl.a. Nordsøværftet som fx 1976 BENTE FREM (ID=9070).
1982- Efter skibsrederens død overtog rederiet Folmer en del af skibene.
1982
1945 Rederi J.E. Jensen, Nørresundby, der drev virksomheden med partrederier.
Havde bl.a. skibene JEKO (ID=10676), MARY JENSEN og DANNEBROG (ID=5858).
Gul skorsten med bogstaverne J, E og J, det sidste spejlvendt, sammenslyngede, i blåt og omgivet af en cirkelformet, blå ring.
Kontorflag: Hvidt stutflag med samme navnetræk som skorstenen.
1951≥
≤1871 S. Jensen, Løkken 1871≥
1851 Hans Nielsen Jeppesen, Dragør 1884
1884 JL = Rederiet J. Lauritzen, København, samlingsrederi for Vesterhavet D/S og Rederiet Ocean A/S. 2016>
≤1871 P. Johnson's Enke, Rønne 1871≥
1962 Juelsminde-Kalundborg Linien A/S, København.
1962 - Stiftet som datterselskab af Det Dansk-Franske D/S A/S, København.
1962-05-17 - Første skib var M/S JULLE (ID=8935) og fra 1962-11-29 indsattedes M/S KALLE (ID=8936).
1964 - Indsattedes M/S LASSE (ID=3859).
1967-04-01 - Driftøkonomisk samarbejde med Grenaa-Hundested Færgefart A/S indledt.
1968 - Fjerde færge blev indsat i juni, det var M/S MILLE (ID=6841).
1970-01-01 - Fusion med Grenaa-Hundested Færgefart, og navnet ændres til Jydsk Færgefart A/S.
1970
1918 Dampskibsselskabet Jutlandia ved kaffegrosserer Jens Toft.
1918-12-00 - Rederiet Jutlandia stiftedes. Rederiets første skib var HANS TAVSEN (ID=10306) købt af D/S Fiona A/S. Skibets galionsfigur forestillede Hans Tavsen og blev afmonteret inden ophugningen 1931 i Libau.
1925 - Befragter T.C. Christensen var KR. for skibet indtil 1925.
1964≥
1910 Jyden D/S A/S, Esbjerg, stiftedes af grosserer J. Willemoes, Esbjerg (kul og jern).
1910 - Første skib blev S/S JYDEN (ID=12801).
1914 - S/S WILLEMOES.
1915 - Købte S/S SANDHILL (ID=7285).
1916 - Købte S/S MJØLNIR (ID=7187) fra Island.
1917 - Skibene oplagt og solgt. Selskabet likviderede 1918.
1924 - Stiftede samme grosserer J. Willemoes et ny selskab af samme navn: Dampskibsselskabet Jyden A/S (II)
1924 - Købte S/S DUISBURG fra Tyskland og næ. til S/S KNUD VILLEMOES (ID=6408).
Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet et hvidt bogstav V. Kontorflag et rødt stutflag med et hvidt V.
1941>
1970 Jydsk Færgefart A/S, København.
1962 - Stiftet som datterselskab af Det Dansk-Franske D/S A/S, København.
1967-04-01 - Driftøkonomisk samarbejde med Grenaa-Hundested Færgefart A/S indledt.
1970-01-01 - Fusion med Grenaa-Hundested Færgefart, og navnet ændret til Jydsk Færgefart A/S.
1996 - Ruten endeligt nedlagt. Se under rederiets side.
1996
1899 Jylland D/S A/S, Esbjerg, stiftedes 1899-05-00 af skibsreder Ditlev Lauritzen - Se under JL.
Foruden Ditlev Lauritzen var J.T. Therkildsen i bestyrelsen. Forretningsfører var V. Greibe, Esbjerg.
1909 - Selskabet likviderede, og 3 af skibene blev overtaget af Dania D/S A/S, ESTER var forlist 1905.
Selskabets skibe var:
INGRID (ID=12127).
KAREN (ID=12411).
ESTER (ID=13372).
EBBA (ID=11169).
Sort skorsten med to røde bælter med halvt så bredt hvidt imellem. I det øverste røde felt bogstavet V i hvidt, i det nederte G.
1909
≤1871 Det jysk-engelske Dampskibsselskab, Århus, disponerede i 1871:
HORSA (ID=3403) og
HENGIST (ID=3404) og fik 1875
ROVENA (ID=13050).
1891≥
≤1871 L. Jørgensen, Thurø pr. Svendborg 1871≥
1916-06-22 Kalundborg D/S A/S, Kalundborg.
Selskab med Valdemar Henckel som deltager. Se under Henckel.
1925 c.
1903-12-17 Kallundborg-Sejerø A/S, Kalundborg.
1903≥
≤1903 Kampmann, Møller & Herskind, Århus og senere Kampmann & Herskind A/S, København.
Stiftede datterselskaberne Dampskibet Cyrus A/S (se skibslisten ID=7619 og ID= 8961) og Dampskibet Scot A/S (se skibslisten ID=6862).
1915≥
1782 Handels- og Kanalkompagniet =
Det Kongelige octroyerede Danske, Norske, Slesvigske og Holsteenske forenede Handels og Canal Compagnie
1788 / 1814
≤1871 Johannes Kier & Søn, Ålborg, 4 skibe i 1871 1871≥
≤1871 Skibsreder og grosserer F.W. Kiørboe, København
Kiørboe fungerede som bestyrende reder (BR.) for mange skibe ejet af selskaber og partsrederier.
Særligt var han BR. for Det danske Søfarts Selskab 1865 til 1877, Skibsrederiforeningen af 1865 og for Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873
1880≥
1882 Dampskibsselskabet Kjøbenhavn A/S. Stiftet af Skibsmægler Carl Hecksher, København. Skibsreder F.W. Kjørboe var BR. for mange af rederiets skibe.
1876 - Selskabet havde opkøbt for mange skibe ved Kjørboes formodning om stigende priser, men opsvinget udeblev, og i 1876 gik selskabet i betalingsstandsning. Konkursen blev afværget ved forretningsforbindelsers hjælp.
F.W. Kjørboe var medvirkende ved Thingvalla A/S fremdrift.
1887≥
1874-06-06 Dampskibsselskabet Kjøbenhavn-Newcastle A/S, København.
Disponerede S/S GEORG (ID=11396) på ruten København-Newcastle.
1880 - Solgt til DFDS.
1880
1866 Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, København.
1866-06-01 - Stiftedes Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, BR. H. Puggaard & Co.
I bestyrelsen sad Skibsreder Rudolph Puggaard, indehaver af Firmaet H. Puggaard & Co. og søn af stifteren.
1865-03-13 - HAVFRUEN (ID=9826), fregatskib 901 BRT, købt.
Se separat tekst om Puggaardrederiet her.
Skibsdriften ophørte omkring tidspunktet for national roesukkerproduktion blev indledt.
1880 ca.
1871-02-16 Dampskibsselskabet Knud A/S (I) stiftet - et af De Carlske Rederier. 1890
≤1855 P.C. Knudtzon & Søn, København. Knudtzon døde senest 1869.
1855 - Opført i MC med briggene WILHELMINE, 74 kls., og JOHANNE, 61 kls. Med skonnerterne HARRIET, 38 kls., LOUISE, 38,5 kls., LUCINDE (ID=11876), 52 kls. (det var rederiets andet skib af dette navn, første var (ID=11973) ), og MARIE, 52,5 kls. Galeasen EMMY 46,5 kls. Jagterne ANNA HELENA, 15 kls., CATHINCA, 26.5 kls., CHRISTIANSGAVE (ID=12575), 35,5 kls., og PRØVEN, 19 kls.
1858 - Ejede Knudtzon barken HERLUF TROLLE (ID=9526).
I 1871-skibslisten er rederiet opført med 7 skibe på i alt 849 RT.
Kontorflag: Stutflag med en kant rundt de tre sider, men ikke ved liget. I hvert hjørne en lille stjerne og i midten en cirkel. I cirklen bogstaverne PCK.
1871≥
1856 Koch & Henderson, København. Direktør C.P.A. Koch.
Blandt stifterne var foruden Koch: Konsul Edv. Hvidt, I.W. Lange, D. Halberstadt, mens L.H. Carl var medvirkende, uden at det fremgå af tegnerne.
Rederiets skibe sejlede under engelsk flag for at undgå indførselstolden.
1866 - Indgik i DFDS fra dettes grundlæggelse.
1866
1773 Hans P. Kofoed, København
1809
1894 Koldingfjords Dampskibs-Selskab = Kolding Fjorddampere, Kolding
Skorsten sort med bredt rødt bælte. I det røde bælte to smalle hvide bælter, sådan at det midsterste røde felt har samme bredde som et rødt og hvidt smalt bælte tilsammen.
1913≥
1775 Den Kongelige Grønlandske Handel = KGH
Den Kongelige Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøske Handel =
Direktionen for de forenede kongelig Grønlandske, Islandske, Finmarkske og Færøske Handeler

Nyere oplysninger: Link til rederiprofil og skibene.
1788 for Finmarken
1856 for Færøerne
1950 for Grønland.
1778 ca. Det Kongelige Oktrojerede Altonaiske Sildekompagni, Altona efter 1783
1778 ca. Det Kongelige Oktrojerede Handelskompagni i Glückstadt, Glückstadt. efter 1783
1928 Korshage A/S = Hundested-Rørvig Overfarten, Hundested.
1928-05-16 - Sejladsen mellem Hundested og Rørvig indledtes.
2016≥
≤1858 J. Krogsgaard, Randers.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på 255,0 kls.
1871≥
≤1871 N.N. Krogsgaard, Randers 1859≥
≤1871 C.H. Kromann, Marstal (og andre i Kromannslægten som Erik Boye Kromann).
1907 - Skibsreder E. Boye-Kromann indledte rederidrift med skonnerten MARIE.
1927 - Overtog driften af skibe fra Det Danske Sejlskibsrederi A/S (Det Danske Sejlskibsrhederi A/S).
1920-1930 - En del af skibene drevet af Erik B. Kromann er opført under DDS A/S.
I forskellige selskabsformer har rederiet drevet mange skibe - gerne med efternavnet BOYE. De må søges i skibsdatabasen.
2000≥
≤1843 H. Kruse, Nyborg.
Disponerede 1843 i alt 12 skibe på i alt 611 kls.
1843≥
≤1843 Jørgen Kruse, Korsør.
Disponerede 1843 i alt 8 skibe på i alt 615 kls.
Disponerede 1858 i alt 10 skibe på i alt 972 kls.
Fik frem til 1857 bygget knap 20 skibe hos skibsbygmester Ludvig Mortensen i Korsør,
bl.a. KONGEN AF DANMARK (ID=3154) i 1842 på 175,5 kls.
1859≥
≤1858 William Kruuse / Kruse, Nyborg.
Disponerede 1858-1859 4 skibe på i alt 373,5 kls.
1871≥
≤1893 Kryolith-, Mine- og Handelsselskabet A/S, København
Selskabets oprindelse er 1865 ved en kongelig koncession for brydningen i Grønland. Skibsfarten kom til senere.
Selskabet har bl.a. drevet skibet JULIUS THOMSEN (ID=8023), senere solgt til KGH.
Skorsten rød med sort top, uden mærke. Kontorflag blåt stutflag med hvid oval og midten af ovalen rød med hvid isbjørn. I den hvide oval står selskabets navn med versaler.
1962≥
≤1800 Hans Kye = Kjøbenhavn.
1802-04-23 - CHARLOTTA, 91 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning for 109.498 Rdl.
1803≥
≤1913 Københavns Bunkerkul Depot D/S A/S = Kjøbenhavn's Bunkerkul Depot, København.
Skorsten rød med smalt hvidt bælte under sort top. Kontorflag hvidt stutflag med rød kant og i midten bogstaverne K.B.D. i rødt.
1925≥
1919 Det københavnske Dampskibsselskab, København.
1919 - Det københavnske Dampskibsselskab blev stiftet.
1923 - Likvideredes selskabet, og værdierne overgik til Det Oversøiske Kompagni.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
Skorstensmærke en hvis cirkel på en sort skorsten. I den hvide cirkel et rødt svatika-tegn.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid cirkel med et rødt svatika-tegn.
1923
≤1870 M. Købke, Enkefrue, København. BR. hos dansk konsul Frederik Carl Christian Købke i Bangkok (1837 til 1881-03-10).
Hans skibe sejlede på Østen og han ejede bl.a.:
ABSALON (ID=8236).
ESBERN SNARE (ID=).
FLENSBORG (ID=).
RENNER (ID=).
1881
≤1871 J.C. Kølle, Bandholm 1871≥
≤1871 P.F. Lagoni, Fåborg 1871≥
≤1871 C. Langballe, Århus, har 5 skibe i 1871 1871≥
1951 Knud I. Larsen, København, stiftet af skibsrederen med samme navn. Fra 1980'erne er sønnen Finn Saxø Larsen optaget i rederiet som partner.
Rederiet opererede hovedsageligt med enkeltskibsrederier i I/S-formen. Skibsnavne med efternavn SIF skyldes investoren Hans Siesbye, der havde haft egen yacht med samme navn.
1951 - Skibsreder Knud I. Larsen anskaffede sit første skib for egen regning.
1999-01-06 - Rederiet taget under konkursbehandling med en gæld på nær en milliard kroner (betalingsstandning fra 1998-10-28).
1999 - En del aktiver blev overført til et nydannet rederi KIL Shipping Denmark A/S, der overtog de tilbageværende skibe (26 stk., der ejes af datterselskabet KIL Singapore). Det nye selskab blev disponeret af de to største kreditorer: Danmarks Skibskreditfond og Unibank.
2001 - KiL Shipping blev købt af norske Tschudi & Eitzen Holding.
Skorsten blå med rød cirkel hvori stod bogstaverne KiL.
2001
1747 Lars Larsen, København
1779 - havde rederiet 11 skibe på tilsammen 625 kls.
1797 - havde rederiet 14 skibe på tilsammen 1.431 kls. i drift.
1807
≤1845 J. Levysohn, København
1845 - Opført i Mossin med briggene HECKLA, 63,5 kls., VICTORIA, 77,5 kls., skonnerterne CERES, 57 kls., NAJADEN, 59,5 kls.
1845≥
1916 Lillebelt Rederi A/S = Rhederiet Lillebelt A/S, Fredericia
1916-10-02 - Stiftet med direktør N.C. Nielsen som formand.
1926
1961 Lindingerkoncernen, København, ved skibsreder Asger Lindinger († 1999-09-20).
1961 - Stiftet af Asger Lindinger som et anpartsrederi.
1961 - Første skib var M/S RUTH.
1961 - Fra 1961 blev 7 nybygninger leveret fra Nordsøværftet til Lindinge, men sluseerne var for små til større skibe, der derefter var ønsket af rederiet.
1967 - Hovedleverandør af skibe fra 1961 var Husumer Schiffswerft, der afleverede 18 af rederiets skibe.
1977 - LINDINGER IVORY (ID=11760) overfaldet af pirater på Lagos red. Kaptajnen omkom.
1963 - Oprettede færgedrift mellem Rømø og Sild.
1978 - Rederiet gik konkurs (betalingsstandsning 1978-08-17.
1978
1747 A.A. Lion, København 1807
>1795 Grosserer Just Ludvigsen, København
1793 - Rederiet havde 8 skibe med tilsammen 271 kls. i drift.
1797≥
≤1871 H.P. Lund, Rønne 1871≥
1781 Lund & Chapman, Helsingør 1782
<1779 Christopher MacEvoy (1760-1838) med interessanter, København
1779 - rådede firmaet over 5 skibe på tilsammen 402,5 kls. [DHI-3 p.160]
1800≥
1747 Lars Madsen og søn Bertel Madsen = Lars Madtzen & Bertel Madtzen, København 1807
1916 c. Rederiet Motorskibsselskabet Marienborg, Kalundborg.
Et af Valdemar Henckels selskaber. Se under Henckel.
1925
1755 Marokkokompagniet = Afrikanske Kompagni, København 1766
1966 Mercandia Rederierne, København.
1966-06-01 - Skibsreder Per Henriksen (1919-11-03 til 2008-07-16) stiftede Mercandia Rederierne.
1962 - Fra 1962, hvor første skib blev bestilt til midt i 1980'erne aftog Mercandia 137 skibe, hvoraf 84 blev leveret fra Frederikshavn / Danyard værftet.
1996-06-01 - Rederiet indledte sejlads på rute Helsingør-Helsingborg under navnet Sundbroen.
1998-12-31 - Mercandias rute KattegatBroen ophørt.
2006 - Var alle shippingaktiviteter afviklet.
2006
1903 Mercur D/S stiftet af Firmaet C.P. Jensen, København, stiftede Vulkan D/S i 1898. 1931≥
<1815 Meyer & Trier, Handelshus, København.
Ejede fregatskibet FREDERIK 1815- (ID=12401).
Handelshuset gik i betalingsstandsning 1820 og en af indehaverne, M.L. Nathanson, forsøgte at videreføre firmaet, men firmaet gik konkurs 1831. [AMM p.35 fra DBL-3]
1831;
≤1871 N.R. Mogensen, Fåborg 1871≥
≤1871 Jens Monberg, Horsens og København 1871≥
1912 Morsø Dampskibsselskab A/S, Nykøbing M. 1912≥
1796 Moses & Søn G. Melchior, København.
1961≥
1925 Motortramp A/S, Stensved - Kallehave. Familien Reimann i både direktion og bestyrelse.
1951 - Rederiet disponerede 3 skibe: TUREBY, VEDBY og STENSBY (ID=8651).
1960 - Rederiet havde 2 skibe, TUREBY (ID=7683) og VEDBY (ID=7732), og i 1962 kun VEDBY tilbage i (Flg.). Derefter ophørte rederiets skibsfart.
Skorstensmærke rødt M i hvid diamant på sort skorsten. Kontorflag: Rødt stutflag med rødt M i hvid diamant.
1963
≤1852 J.J. Munck, København
1862≥
≤1871 E.B. Muus, Kerteminde og København 1871≥
1891 Myren D/S A/S, København. Stiftet af Holm & Wonsild.
1891-03-31 - Rederiet stiftedes.
1975
1904 A.P. Møller = APM, København. Moderfirma for rederierne Svendborg D/S A/S og D/S af 1912, efter 2002 sammenlagt.
Linket fører til separat tekst for rederiet.
2015>
≤1871 H.L. Møller's Enke, Svendborg 1871≥
≤1858 J.P. Møller, Ribe.
Disponerede 1858-1859 i alt 3 skibe på i alt 261 kls.
1859≥
≤1843 L.N. Møller, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 10 skibe på i alt 587 kls.
1843≥
≤1843 N.L. Møller, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 4 skibe på i alt 223,5 kls.
1843≥
>1797 Grosserer Peter Møller, København
1793 - Rederiet havde 5 skibe med tilsammen 258 kls. i drift.
1798≥
≤1843 R. Møller, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 3 skibe på i alt 212 kls.
1843≥
≤1871 S.J. Møller, Svendborg 1871≥
1926 Nautic D/S A/S, København, stiftet 1926, sidste skib solgt 1959.
1959
1901 Neptun D/S, København. Indgik i Dannebrog D/S 1917
≤1942 Carl Nielsen, København.
Skorsten sort med hvidt bælte uden fyld. Kontorflag hvidt med bogstaverne CN i kursiv.
1942≥
≤1871 C.C. Nielsen, Rudkøbing 1871≥
≤1843 H.C. Nielsen, Odense.
Disponerede 1843 i alt 9 skibe på i alt 241,5 kls.
1843≥
≤1858 J. Nielsen & Søn, Odense.
Disponerede 1858-1859 i alt 11 skibe på i alt 352 kls.
1859≥
≤1871 P. Nielsen, Falsled pr. Fåborg 1871≥
≤1944 Skibsfører Orla Nielsen, Bandholm.
Skorsten: Gul med blåt bælte hvori i en cirkel er 6 hvide sekstakkede stjerner. Kontorflag: Blå stander med 6 hvide sekstakkede stjerner.
1944≥
≤1919 Skibsreder Torben Nielsen, København.
? - Rederiet Triton A/S stiftedes.
Skorstensmærke: Sort skorsten med rødt bælte med bogstaverne T og N i hvidt, sådan at N står under T'ets tværbjælke og hen over T's lodrette stav.
1920≥
1929 Valdemar Nielsen Rederi, Århus, speciale i havbund, bjærgning og dykning. 1930≤
≤1871 H. Nissen, Rudkøbing 1871≥
1885 Skibsreder Marcus Nissen, København, født ca. 1861. Var 1904 medstifter af Dampskibsselskabet Atalanta A/S.
Marcus Nissens søn, Harald Nissen, blev skibsreder. Hans anden søn, Eskild Nissen, blev kaptajn.
1908≥
1919 Nordania D/S A/S, København. Se under Pacific D/S A/S. 1934
1871 Norden D/S A/S, København 2013≥
1942 Nordisk Shipping A/S, København
Rederi oprettet for at kunne deltage i finansieringen af modstandsarbejdet i Danmark og tillige sørge for transportmuligheder var til stede, hvis behovet opstod. Rederiet ejede FAMILIENS LYKKE næ. til DANSHIP, INGEBORG, FORTUNA, GLORY og NORSHIP. De blev alle afhændet igen 1945.
Artikel om rederiet skrevet af Jørgen H. Barfod findes i MK 1984 nr.7 pp.139-147.
1945≥
1890 Nordsøen D/S A/S, København. Se under Alfred Christensens rederier 1914
1913 Nord-Østersø Rederiet A/S, København.
1913-06-23 - Rederiet stiftet.
1913≥
1955 Rederiet Northsea I/S, København.
1955 - Rederiet stiftet med KR. hos A.N. Petersen og medvirkende i selskabet Leif Hahn-Petersen.
Rederiet har i tiden fra 1955 og til omkring 1970 bl.a. ejet skibene
ELFY NORTH (I) (ID=6691),
ELFY NORTH (II) (ID=6693),
MARY NORTH (I) (ID=13367),
MARY NORTH (II) (ID=13369).
Rederiet ejede M/S DISKO (ID=212) helt til 1990, hvor KGH købte det.
1990≥
≤1871 H.C. Nyholm, København 1871≥
1906 Nykjøbing Mors Dampskibsselskab A/S, Nykøbing Mors.
1906-08-31 - Rederiet stiftet.
1906≥
1938 Ocean D/S A/S, København. Er del af JL. -
1956 Olau-Line A/S fra 1961-02-10. Blev oprettet som Olav-Line A/S 1956, København. (Skibslisten benytter formen Olav Line).
1956-10-00 - Rederiet stiftet. Skibsreder Ole Lauritzen blev fra begyndelsen KR.
1974 - Rederiets passager- og bilrute fra Vlissingen til Sheerness oprettedes.
1979 / 1980 - Olau-Line solgte 50%+50% af passagerservicen til tyske TT-line.
1981 - Olau-Lines aktiviteter og selskabet opløstes.
1994 - Til 1994 drev TT-Linien med skibe "OLAU"-navne.
Rederiets første 10 skibe var (Bemærk stavemåden for OLAV / OLAU ændres med rederinavnets ændring):
OLAV ASBJØRN - (ID=10873).
OLAV BJARKE - (ID=6689).
OLAV CLAUS - (ID=12043).
OLAU DROT - (ID=3885).
OLAU EGE - (ID=3884).
OLAU FALK - (ID=3886).
OLAU GORM - (ID=8874).
OLAU JARL - (ID=10971).
OLAU KNUD - (ID=10972).
OLAU HØG - (ID=6978).

Skorstensmærke: Blå skorsten med rødt bælte. I bæltet hvidt trapezfelt, dobbelt så bredt i fodlinjen som i toplinjen. I bæltet bogstav O i hvidt.
Kontorflag: 3 vandrette bælter, midten dobbelt bred og. Yderfelter blå, midterfelt rødt med hvid trapez med O i blåt.
1981 / 1994
1933 Alfred Olsen Transport Company A/S, København. Stiftet af Alfred Olsen & Co. A/S.
1946 - Ændrede selskabet navn til Danish-American Gulf Oil Transport Company A/S, København.
Har bl.a. haft skibene DANGULF OIL og DANGULF LUBE (senere INGE LUPE) i drift.
Gul skorsten med et grønt rektangulært felt med et hvidt dannebrogskors, hvor der i den vandrette arm står bogstaverne VERITAS og i den lodrette arm står OIL, sådan, at bogstav I er fælles for de to ord.
Kontorflaget er et gult stutflag med samme kors og tekst som skorstenen.
1946 / 1960≥
1926 Ontario D/S A/S, København.
1926 - Dampskibsselskabet Ontario blev stiftet.
1927 - Det eneste skib blev solgt, og selskabet likvideredes.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / korresponderende / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
1927
1915 Orient D/S A/S, København.
1994 - Rederiet Norden fusionerede med Orient D/S A/S med Orient som den fortsættende operationelle virksomhed, men skiftede navn til Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S.
1994
1912 Orion D/S A/S, København - Stiftedes af Generalkonsul og Kaptajn Carl Peter Jensen.
Carl Peter Jensen havde i 1898 stiftet Vulcan D/S A/S.
1957
1616-03-17 Ostindisk Kompagni (I) = Det Ostindische Compagnie = Den Indianske Sejlation.
1650
1670-11-28 Ostindisk Kompagni (II) = Det Ostindische Compagnie 1729-04-28
1944 Otto Danielsen A/S, København. Ledet af Danielsenfamilien til 2005
2005 - Indgik i Tschudi Shipping Company, norsk selskab.
2013
1903 / 1919 Det Oversøiske Kompagni, København = The Overseas Trading Company Ltd..
1919 - Det Oversøiske Kompagni, København, var stiftet 1903 som et handelshus, fra 1919 også som rederi.
1929 - Likviderede 1929.
Befragter T.C. Christensen var forretningsfører / bestyrende reder for selskabet. Se i øvrigt under Hafnia D/S A/S.
Skorstensmærke en hvis cirkel på en sort skorsten. I den hvide cirkel et rødt svatika-tegn.
Kontorflaget var et rødt stutflag med en hvid cirkel med et rødt svatika-tegn.
1929
1915 Pacific D/S A/S, København
1915-08-30 - Stiftedes af Kaptajn L.R. Schmidt og Afdelingschef Erik Valeur.
1952 - Pacific var da et delvis af Hetland ejet D/S og Hetland blev samme år KR. for Pacific D/S, og de to selskabers drift blev sammenkørt.
1952
≤1858 Poul Pagh, Ålborg.
Disponerede 1858-1859 i alt 8 skibe på i alt 533,5 kls.
1859≥
<1797 Grosserer Georg Daniel von der Pahlen, København
1797 - Rederiet havde følgende 4 skibe og muligvis flere i drift 1797:
MARIA - (ID=13454).
RESOLUTIONEN - (ID=13455).
MARGRETHE MAGDALENA - (ID=13456).
ARGUS - (ID=13457).
Og indfl. 1798 yderligere:
ADMIRAL AF CHAPMANN - (ID=8503).
1813>
1860 c. Hans Jessen Pallisen, St. Petersborg.
Oprettede rederi i Sankt Petersborg, mens han var generalkonsul i byen.
1900≥
1916 Patria D/S A/S, København.
1916-06-06 - Selskabet stiftet.
Skorstensmærke: Sort skorsten med tre bælter: rødt, hvidt, rødt. Over alle tre bælter et stort sort P.
Kontorflaget er en stander delt i tre vandrette bælter: Rødt, hvidt, rødt og emd et stort sort P rækkende over alle tre bælter.
1925≥
≤1793 Grosserer I. Perch, København
1793 - Rederiet havde 5 skibe med tilsammen 279 kls. i drift.
1796≥
≤1793 Pierre Peschier, København
1793 - Rederiet havde 38 sager om opbringning af skibe med den engelske admiralitetsret.
1796≥
≤1871 Beatus Petersen & Co., København 1871≥
≤1891 Sejlmagermester E.E. Petersen og sønnen Hans Petersen, Marstal.
Sejlmager Petersen drev rederivirksomhed samtidig med sit sejlmageri, og da han kort før år 1900 døde, blev rederiet videreført af sønnen Hans P.
En oversigt over disponerede skibe på egen side.

1918≥
≤1957 Hans Illum Petersen, Haderslev
Med skibene registreret i Årøsund og indeholdende efternavnet LUPE.
1986≥
≤1871 Joh. Petersen, Rudkøbing 1871≥
≤1883 Agent Niels Petersen, Marstal, * 1838, † 1902.
Efter faderens død fortsatte hans sønner Olaf og Hans Marius Petersen rederidriftem.
1902≥
≤1833 Oscar Petersen, Kastrup, † 1892-03-04.
Der nævnes i Kastrup Oscar P., Martin P. (der ejede Kastrupværk) og Cornelius P. Deres familieforhold har jeg ikke afklaret.
Kontorflaget for O.P. var et stutfag delt diagonalt på begge leder i fire trekanter, hvoraf den øverste og nederste var hvide og den indre og ydre trekant var blå.
1892
≤1843 P. Petersen, Svendborg.
Disponerede 1843 i alt 3 skibe på i alt 194 kls.
1843≥
≤1871 R. Petersen, Assens 1871≥
1911 Phønix D/S A/S, Esbjerg
1911-03-03 - Stiftedes , som skibsrederfamilien Andersen var stærkt knyttet til virksomheden.
1994
1787 Pingel, Meyer, Prætorius og Co., København.
Firmaets deltagere ændredes 1789-1791 og navnet ændredes til Duntzfelt, Meyer & Co. (Se under Fr. de Coninck)
1791
≤1871 I.S. Pontoppidan, Helsingør
1874
1947 Primrose Rederi-Aktieselskab, København. Fra 1949 var KR. hos skibsreder C.W. Folting fra Wonsild & Søn.
Rederiets skib var PRIMROSE (ID= 8998).
Gul skorsten med blåt bælte og sort top. I bæltet et hvidt, cirkelrundt felt. I midten af feltet bogstavet F i blåt, omgivet af en rød, cirkelformet ring.
Kontorflaget et blåt stutflag, i hvis midte et hvidt, cirkelrundt felt. I midten af feltet bogstavet.
1965≥
1916-09-25 Primula D/S A/S, København. Selskab i Schach Steenberg & Co.s kreds.
1922-4-10 - Selskabet likviderede og i løbet af året og det følgende blev skibene solgt.
1916-1923 - Rederiet ejede også fra 1916-1923 fregatskibet ASGERD (ID=11869) og fra 1917-1922 barkskibet THALASSA (ID=7345).
Se øvrige skibe under Skandia.
1923
1850 Hans Peter Priors Dampskibsselskab, København.
1848-12-06 - Prior fik borgerskab som grosserer i København.
teb>1850 - Prior indleder sin dampskibsvirksomhed.
1867-01-01 - Rederiets skibe indgik i DFDS.
H.P. Priors historie er fortalt i en artikel i H&S Årbog 1944 pp. 20-107.
1867
1904 Progress D/S A/S, København.
1904-09-26 - Stiftet af Marius H. Nielsen og Firmaet Holm & Wonsild.
2000
1763 Prætorius & Meinert, København
1797 - havde rederiet 5 skibe med tilsammen 412 kls. i drift.
1810≥
1813 Hans Puggaard & Co., handelshus og BR. for Det Kjøbenhavnske Skibsrederi, København.
Se separat tekst om rederiet her.
Skibsdriften ophørte omkring tidspunktet for national roesukkerproduktion blev indledt.
1885
≤1845 Puggaard & Hage, Nakskov. Associeret selskab til H. Puggaard i København og familiemæssigt forbundet med samme.
Firmaet disponerede i 1845 skonnerten ANNETTE HAGE, 52,5 kls. (Mossin) 1845.
Se ovenstående Hans Puggaard & Co.
1885?
≤1871 Randers Dampskibsselskab af 1866, Randers 1871≥
≤1871 H.J. Rasmussen, Svendborg 1871≥
≤1871 P.K. Rasmussen, Marstal 1871≥
≤1871 P. Rechnitzer, Ålborg, havde 4 skibe i 1871 1871≥
≤1843 Ree & Co., Randers.
Disponerede 1843 i alt 8 skibe på i alt 393,5 kls.
1843≥
1775 Niels Lunde Reiersen, København, drev fra 1775 rederi sammen med de Coninck (se under denne)
indtil 1790 og senest 1802.
1807
≤1855 C.F. Rentzmann, København
1855 - Opført i MC med briggen WALBORG, 52 kls., skonnertbriggen VENUS, 79,5 kls., skonnerterne NAVIGATEUREN, 50,5 kls. og INVENTION, 20,5 kls., samt sluppen JYLLAND, 14,5 kls.
1855≥
1781 Roepstorff, København 1782
>1797 Grosserer I.N.A. Romeis, København
1793 - Rederiet havde 4 skibe med tilsammen 211 kls. i drift.
1798≥
<1797 Rose & Siems, København.
1797-11-16 - FANNY hjemkom fra Isle de France med ladning for 146.582 Rdl.
1797≥
<1804 Philip Ryan, København.
1804-09-03 - NANCY (ID=13462).
1804≥
1747 / 1753 Niels Ryberg & Thyge Thygesen, København
Rybergs forskellige selskaber handlede under navnene ** Ryberg & Thygesen junr. ** Ryberg & Thygesen ** Ryberg, Thygesen & Co. ** eget navn ** Ryberg & Co. **
1820
<1916 Rødby Havn D/S A/S, Rødby.
1923 - Solgte alle sine skibe til Dansk-Engelsk D/S A/S (I) jf. [Koch] p.203, men ejede også senere skibe.
Skorstensmærke: Sort skorsten med rødt bælte med et hvidt R. Kontorflaget et rødt stutflag med et hvidt R.
1935≥
≤1867 Skibsreder, grosserer Hans Johannes Rønne, København. (GRU-01-0030) ejede skibene
INGEBORG, skbrg., (ID=12731)
THYRA, NHLJ, sk., (ID=12732)
CESAREWNA, skbrg., NLWB, (ID=12730)
JOHN, bark, NPHK, (ID=12733), ejer med 2/36-parter.
1876≥
≤1858 H.P. Rønne, Rønne.
Disponerede 1858-1859 i alt 4 skibe på i alt 281 kls.
1859≥
1824 M.W. Sass & Sønner, København.
Grundlægger Mathias Wilhelm Sass fik borgerskab som grosserer 1824 og begyndte derefter at handle på udlandet og efterhånden med egne skibe.
Ved M.W. Sass' død fortsatte hans to sønner forretningen, men efter 1883 har firmaet ingen skibe i skibslisten.
1883
≤1843 A.L. Schmidt & Hansen, København. Opererede også som rederiet Cora.
1855 - Opført i MC med 7 brigskibe: ALWINA, 59,5 kls.,
CORA (ID=10930), 76,5 kls.,
DANIEL, 90 kls.,
ELISA, 75,5 kls.,
IDA (ID=8648), 71 kls.,
IMMANUEL, 75 kls.,
UNCAS, 91 kls.
1851-1865 - Ejede briggen PREBENE (ID=3540).
1865≥
≤1871 C.M. Schmidt, Århus 1871≥
≤1858 H. Schmidts Enke, Ålborg.
Disponerede 1858-1859 i alt 6 skibe på i alt 460,5 kls.
1859≥
≤1871 J.H. Schmidt, Ribe 1871≥
1747 John Schmidt, København 1807
≤1870 Skibsreder J.L. Schouboe, København. Både en senior og en junior omtales.
Rederiet disponerede bl.a. skibene:
ALEXANDRA, NDRJ, bark, (ID=12245)
ANNA, NFHG, bark, (ID=12740)
LEONHARD, NQCM, skbrg., (ID=12739)
MARIA (MARIE), NPVF, skbrg., (ID=12738)
Kilde: (GRU-01-0033).
1900≥
≤1871 A.R. Segelcke, Lønstrup pr. Hjørring 1871≥
1873 Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873, København.
1873-01-09 - Stiftedes Sejl- og Dampskibsselskabet af 1873
Selskabet overtog skibe fra Det Danske Søfartsselskab. Linket på ovenstående linje indeholder øvrige oplysninger om rederiet.
Se ovenfor om Det Danske Søfartsselskab.
1880
1904 Sejlskibsselskabet Scandia A/S, Esbjerg.
Hoveddeltagere og ledelse var Chr. Breinholt og L.D. Lauritzen (til 1907).
Første skib 1904-07-23 var skonnerten ELLA (NMWJ), 74,30 fra 1906 64,84 NRT, b. 1874 i USA, solgt 1912 til Sverige.
Fra 1904 til 1905 ejede selskabet kuffen ASTA (NMQR), fra 1904 til 1910 skonnerten INGA b. 1898 i Sverige 97,23 NRT, solgt 1910 til Norge.
Desuden ejede de i perioden skonnerterne OCTA (NJGD), URDA (NFMW), YRSA (ID=4276) 3-m. (NPVF), ÆTNA (NQKL), ASTA (ID=6326), b. 1909 hos Ring Andersen, sænket 1918-07-26 af tysk kanonild.
1916
1781 Selby, Duncan & Thompson, København 1782
1747 Selby & Co., København 1807
1781 Rasmus Stenberg Selmer, København 1782
1781 John Shuttleworth, Helsingør 1782
1836 Grosserer, skibsreder, kulhandler m.m. Chr. Simoni, Ålborg,
Se egen tekst via linket i forrige linje.
1840'erne - Drev kornhandel, kulhandel og landbrugseksport.
1858-1859 - Disponerede 11 skibe på i alt 702 kls.
1900-1907 - Rederiet havde kun 2 skibe (ikke de samme) i drift og sidste år i Skibslisten var 1907.
1911
1916 Skagerak D/S A/S, København.
Stiftet af Marius Nielsen med flere - Se under Progress.
1931
1906 Dampskibsselskabet Skandia A/S, København. Stiftet af skibsreder Erlandsen i firmaet Schach Steenberg & Co. Likvideret 1924 og af samme kreds aktionærer blev et ny selskab Dampskibsselskabet Skandia af 1923 A/S stiftet.
1906-1911 - SCHACH STEENBERG (ID=12792).
1907-1917 - ALFRED ERLANDSEN (ID=12793).
1908-1916 - RIMFAXE (ID=7236).
1908-1916 - SKINFAXE (ID=7642).
1909-1916 - GULFAXE (ID=7643.
1910-1911 - RØDFAXE (ID=7618).
1913-1916 - RØDFAXE (ID=7620).
1916-1916 - GRAAFAXE (ID=7635).
1917-1917 - RADAAS (ID=13201).
1920-1922 - SKINFAXE (ID=13080).
1920-1922 - RØDFAXE (ID=10543).
1921-1922 - GULFAXE (ID=10544).
Skorsten sort med hvidt bælte. I bæltet tre blå bølgelinjer. Kontorflag hvidt med samme tre bølgelinjer.
1921-11-16
1923 Dampskibsselskabet Skandia af 1923 A/S, København. Stiftet af skibsreder Erlandsen i firmaet Schach Steenberg & Co.
1923- - FRIEDA (ID=7404) ex S/S RASK.
1932
≤1935 Skandinavisk Sandsugerselskab A/S, København, ved J.G. Mouritzen.
1963 - I likvidation, skibene solgtes.
Skorsten grå med et hvidt bredt bælte under en sort top. I det hvide bælte bogstavet "S" i blåt.
Kontorflag hvidt stutflag med et blåt "S".
1963
1865 Skibsrederiforeningen af 1865 i Kjøbenhavn, København. BR. F.W. Kiørboe.
Selskabets skibe gik i 1873 over i det fortsættende Sejl- & Dampskibsselskabet af 1873 A/S, København.
1865-1880 - FORENINGEN, NKWT, (ID=12597).
1865-1880 - NEPTUN, NCTP, (ID=11852).
1866-1879 - MERCUR, NJDS, (ID=12598).
1867-1872 - CHRISTIAN IX (ID=7040), forlist.
1868-1881 - DRONNING LOUISE, NBLD, (ID=3310).
1868-1873 - SJÆLLAND, NBRP, (ID=3563).
1869-1876 - FYN, NDJG, (ID=12698).
Kilder: GRU-01-0025 + GRU-01-0026.
1873
1883 Dampskibsselskabet Skjalm Hvide A/S, København.
Se også under Progress D/S A/S.
1916
1874 Dampskibsselskabet Skjelskør og Omegen A/S samt Dampskibsselskabet Skjelskør A/S stiftet med familien Harboe som initiativtager. Se detaljer under forannævnte link. 1939≥
1881 Dampskibsselskabet Skjold A/S (I) stiftet - et af de Carlske rederier. 1890
1890-03-21 Dampskibsselskabet Skjold A/S (II) stiftet - et af de Carlske rederier. Sammensluttet med D/S Carl og D/S Gorm i D/S Gorm (II). 1917
1929 Ove Skou Rederi, København 1991
1781 Johan Smith, København 1782
≤1871 H.L. Smith, Holbæk 1871≥
1935 Solnæs D/A A/S, København, stiftet af skibsreder Chr. Andersen († 1949) og søn af samme navn. De benyttede skibsreder Oluf Svendsen som KR. Efter 1949 overtog Chr. Andersen jun. hvervet som KR.
Selskabet har bl.a. drevet skibene GUDNÆS bygget 1950, LYNÆS (11371), og GRIMALDI, bygget 1967.
Sort skorsten med hvidt bælte. I bæltet en udfyldt rød cirkel.
Kontorflag: Hvidt stutflag med udfyldt rød cirkel i midten. I øverste hjørne ved standerliget et rødt bogstav D (versal) og i modsatte nederste hjørne et tilsvarende bogstav S.
Havde ikke efter 1973 skibe i registret.
1973
1904 Svendborg D/S A/S, København. Fra 2002 fortsættende selskab i APM-rederiet 2013≥
≤1871 P.H. Sonne, Rønne 1871≥
≤1855 Skibsreder Thomas Sonne, København.
1900≥
1902 Dampskibsselskabet Steam A/S - et af de Carlske rederier. Opløst 1909, flåden gik til D/S Codan A/S.
Skorsten sort med rødt bælte, foroven og nedenunder et smalt hvidt bånd. I det røde felt en hvid diamant med rødt malteserkors.
Kontorflag delt lodret i rødt / hvidt / rødt felt. I det hvide felt et rødt malteserkors.
1909
1970 Steencoasters A/S, Assens, anpartsrederi.
1970 - Stiftet af kaptajn Jørgen Steenberg og skibsmælger Anders Fage-Petersen, Assens.
1977 - Især pga. valutaspekulationer måtte Steencoasters lukke.
1977
1869 Det Store Nordiske Telegrafselskab D/S A/S, København
En sammenslutning af Det dansk-norsk-engelske Telegrafselskab + Det dansk-russiske Telegrafselskab + Det norsk-britiske Telegrafselskab, og i 1872 udvidet med China & Japan Extension Telegraph-Company.
Har bl.a. drevet skibene EDOUARD SUENSON (ID=7047 og STORE NORDISKE (I) bygget 1880 solgt 1925 og af samme navn STORE NORDISKE (II) (ID=12667.
Skorsten gul med sort top. Kontorflag rødt stutflag med hvidt malteserkors.
1969≥
1880 Stubbekjøbing D/S A/S, Stubbekøbing. 1880≥
1915 Suenson & Jespersen A/S, skibsmæglerfirma, København. Stiftet 1915 af skibsmægler Magnus Nikolaj Suenson (* 1875-01-29, † 1955-06-20) og Jespersen.
1915 - Firmaet blev KR. for Dampskibsselskabet af 1915 A/S, og fra 1916 for Dana D/S A/S og Oceana D/S A/S, alle København.
Oceana D/S overtog 1918 skibene fra D/S af 1915 men likviderede selv 1925. Dana D/S likviderede 1926.
D/S af 1915 ejede DANEVIRKE (ID=12800) forlist 1917.
1926 - Stiftede S&J Danefelt D/S A/S. Jespersen fratrådte senere, og Suenson ledede selskabet alene. Se ovenstående under selskabet.
Kontorflag: Rødt stutflag med hvidt diagonalbånd fra nederste standerhjørne til yderste øverste hjørne. I både øvre og nedre trekant en hvid femtakket stjerne.
1967≥
1871-09-15 Dampskibsselskabet Svend A/S stiftet - et af De Carlske Rederier. 1890
1904 Svendborg D/S A/S, København. Fra 2002 fortsættende selskab i APM-rederiet 2013≥
19?? Oluf Svendsen's Rederier A/S, København.
Skorsten gul med to smalle røde bælter. Mellem bælterne en rød cirkel med bogstavet S i rødt.
19??
1897 Firmaet Svendsen & Christensen, København, grundlagt af Kaptajn J.T. Svendsen og Befragter Hans Christensen.
1897 - Stiftede samme år Cimbria D/S og
1898-10-20 stiftedes Vendila D/S A/S..
1902 - Kaptajn J.T. Svendsen udtrådte af firmaet.
1902 - Stiftedes Fiona D/S A/S.
1906 - Hans Christensen blev KR. for S/S AJAX (ID=6476) af Helsingør. Selskabet likvideret 1917 efter skibets forlis.
1914 - Cimbria D/S A/S blev solgt til Vendila D/S A/S.
1917 - Fiona D/S A/S likviderede.
1943 - Stifteren Hans Christensen død.
Se videre under Vendila D/S A/S..
1974
≤1947 Hans A.C.N. Svenningsen, København.
Var KR. for Trio D/S A/S stiftet 1921, men Trio omtales også som Svenningsens rederi.
Svenningsen begyndte senere for egen regning og drev bl.a. fra 1933 S/S TRIO byg. 1916 / 1943 og fra 1947 nybygningen
Også registreret rederi med navnet Trio D/S A/S.
1947-1961 - TEDDY (ID=4019).
Sort skorsten med to smalle hvide vandrette bånd mellem hvilket et bredt blåt bånd i hvilket bogstaverne H S i hvidt er anbragt.
Kontorflag blåt stutflag med hvid kant på alle sider. I midten bogstaverne HS i hvidt.
1961≥
1833 Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København. A/S fra 1872-01-01. Er nu del af APM.
Se yderligere tekst her
2013≥
1875-07-20 1875 - Det Sydfyenske Dampskibsselskab A/S = SFDS stiftelsesår.
1878 - SFDS, Svendborg. Aktieselskab fra 1878.
2008-01-01 - Clipper Group A/S opkøbte SFDS, der derefter blev drevet af Nordic Ferry Services.
2010 - Fusion af Bornholmstrafikken A/S, Sydfyenske Dampskibsselskab A/S og Nordic Ferry Services A/S, og de blev herefter lagt ind under Danske Færger A/S.
Sort skorsten med hvidt bælte mellem to røde bælter. Det hvide bælte dobbelt så højt so et rødt. Kontorflag rødt stutflag med en hvid og sort Thors hammer.
2008 / 2010
1800 Søbøtker & Co., København.
Solgte 1804 LAURENCE-CHARLOTTE (ID=11539), fregatskib 92,5 kls, til Duntzfelt & Co., København.
1805≥
≤1843 C. Sødring, Ålborg.
Disponerede 1843 i alt 2 skibe på i alt 187 kls.
1843≥
1850 Thomas Jepsen Sødring, København, grosserer og skibsreder.
1882
1??? Sønderborg Dampskibsselskab A/S, Sønderborg.
Oprindeligt det tyske Vereingite Flensburger-Ekensunder und Sonderburger Dampschiffs-Gesellschaft.
Skorsten sort med tre lige brede bælter: gult, blåt, gult.
Kontorflag et stutflag delt ved begge diagonaler i fire trekantede felter, det inderste og yderste blå og øverste og nederste gule.
1???
1980 Sønderborg Rederiaktieselskab.
Se ovenstående under C. Clausen, Haderslev / Svendborg / København
2015≥
1918 A.E. Sørensen Rederi = AES, Svendborg.
Stiftet af Adolf Ejler Sørensen (* 1896) i 1918 og forblev selv korresponderende reder og endegyldige beslutningstager til sin død i 1974-11-20.
Han nåede at stifte 15 rederiaktieselskaber og omtrent lige så mange partrederier.
Tre børn, en søn og to døtre, der efter moderens død i 1980'erne skulle fordele arven, var uenige om driften, og firmaet likviderede i 1987.
1987 - Rederiet er likvideret.
1987
19?? G.V. Sørensen Rederi-I/S, Charlottenlund.
Skorsten sort med 5 smalle vandrette bælter hhv. rødt, hvidt, rødt, hvidt, rødt. Dækkende over højden af de tre midterste bælter bogstavet G i blåt.
19??
≤1805 Saabye, Mørch og kaptajn Peter Holbech, København.
1805-05-28 - CONSTANTIA, 89 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning.
1805≥
≤1871 H. Tanggaard, Århus 1871≥
≤1871 H. Tanggaard, Århus 1871≥
1911 Tankskibsrederiet A/S, Fredericia, stiftet 1911.
Datterselskab af Det forenede Olie Kompagni A/S, der specielt transporterede olieprodukter for BP Oliekompagniet.
Selskabet drev bl.a. fra 1946-1957 M/T HAIFA (ID=12851) og 1951-1958 M/T GERDA SKAGBO (ID=12850). En del mindre bunkersbåde og nogle udenlandske tankskibe var i fart.
Skorsten gul med olieselskabet BPs logo hvidt, skjoldformet med bogstaverne BP i blåt i midten. Kontorflaget var et hvidt stutflag med skjold og BP som i skorstenen.
1958>
<1800 Christmas Ter-Borch & Co., København 1800≥
≤1871 S. Therkelsen, Horsens 1871≥
1781 Agent Thalbitzer, København 1782
1880 Thingvalla D/S A/S, København.
Skorsten gul med sort top. Midt på skorstenen et hvidt bælte med en blå 7-takket stjerne.
Kontorflag et hvidt stutflag med en blå 7-takket stjerne.
Rederiet er behandlet i en artikel i H&S Årbog 2001 side 121-144, samt i bogen Rejsen til Amerika, Høst 1977, samt i bogen Skandinavien-Amerika Linien, 2001.
1898
1903 Thore D/S stiftet af Thor E. Tulinius, København.
Skorsten gul med sort top. Kontorflag stutflag med vandret rødt - hvidt - rødt bælte. I det hvide bælte ordet THORE.
Også set kontorflag som rødt stutflag med to vandretliggende bogstaver T med tværbjælkerne begge vendende mod flagets midte.
1903>
≤1871 J.J. Thorsen, Rønne 1871≥
≤1871 A.C. Thurøe, Troense pr. Svendborg 1871≥
1909 Thurø D/S A/S, Thurø pr. Svendborg.
Skorsten nederst gul, øverst blå med sort top. I det blå bælte en hvid diamant, hvori er placeret bogstavet H i hvidt.
Kontorflaget er et blåt stutflag med samme figur som på skorstenens blå felt.
19??
1941 Tide I/S, Fredericia, ved H. Aaberg & H. Nielsen.
Købte dampskibet TIDE (ID=4821), fik det 1946 omb., forliste 1950.
1946 - Købte SKANSEODDE (ID=12244) som vrag og lod det genopbygge.
1967≥
1918 Jutlandia ved kaffegrosserer Jens Toft 1964
1889 Dampskibsselskabet Torm A/S, København 2016>
1918 Transatlantic Rederi-A/S, Odense 1925>
≤1919 Triton A/S ved Skibsreder Torben Nielsen, København.
? - Rederiet Triton A/S stiftedes.
Skorstensmærke: Sort skorsten med rødt bælte med bogstaverne T og N i hvidt, sådan at N står under T'ets tværbjælke og hen over T's lodrette stav. En tidligere version gengive 1920 viser skorstensmærke med tre vandrette bælter hvidt - rødt - hvidt med et blåt T over de tre bælter.
Kontorflaget var en stander med vandrette felter hvidt - rødt - hvidt med et blåt T over felterne.
1920≥
≤1871 Chr. R. Troensegaard's Enke, Troense pr. Svendborg 1871≥
1747 Fr. Tutein & Peter Tutein, København 1807
1935 Tuxen & Hagemann, København.
Havde før WW2 skibe i europæisk fart, mens aktiviteterne under krigen bestod i produktion, handel og transport af brunkul i hjemmefarten.
Efter WW2 ejede rederiet M/S BRISK (ID=12879), der gik i banafart på USA samt et par enkelte andre skibe i nordeuropæisk fart.
1951>
1920 The United Baltic Corporation Ltd., London., London.
Underselskab til Østasiatisk Kompagni, København.
1982
1893 Urania D/S A/S, København. Se under Alfred Christensens rederier.
1915
1923 Ursus D/S A/S, København. Stiftet af kaptajn C. Boeck-Hansen. Aktiekapital 300.000 kroner. Aktionærer var kaptajn C. B-H., A. Boeck-Hansen, grosserer Sternou og grosserer Schram med familie og venner.
Første skib S/S URSUS (deraf rederinavnet) næ. til:
S/S ERIK B. (ID=12783), som solgtes 1936.
S/S WIEN (
ID=12611), som solgtes 1925.
S/S HENNING B. (ID=12784), som solgtes 1935.
1936
1914-03-00 Dampskibsselskabet Valkyrien A/S stiftet - et af de Carlske rederier. KR. Firmaet A.O. Andersen & Co. Overtaget 1926 af DFDS. 1926
1879 Vejle Dampbaade stiftet af bl.a. Ole Nielsen, Munkebjerg og skibsreder Carl Hansen.
1880 - Første sæson med turistbåde Vejle - Munkebjerg.
1894 - Omdannet til A/S.
Sort skorsten med rødt bælte. I bæltet bogstaverne V D i hvidt.
Kontorflaget en rød stander med bogstaverne V D i hvidt.
Rederiets historie beskrevet i Bent Mahler, 1994: "A/S Vejle Dampbåde - sejladsen på Vejle Fjord" i Vejlebogen 1994, s. 27ff. og artikel i Vejle Amt's Folkeblad 1977-06-17.
1964
1897 Vendila D/S stiftet af Firmaet Svendsen & Christensen, København. S&C.
1972 - Fusionerede Vendila med Dannebrog (kilde: Dannebrogs jubilæumsbøger).
1972
1895 Vesterhavet D/S A/S, København. Er en del af JL. -
1671-03-11 Vestindisk KompagniVestindisk-guineisk Kompagni
Det Kongelige Octroyerede Danske West-Indiske og Guineiske Compagnie

1732-1733 - LAARBURG GALLEI / LAERBURG GALLEY (ID=11649) på rejse i trekantssejladsen.
1747-1764 - KRONPRINSENS ØNSKE / CRONPRINTZENS ØNSKE (ID=9701) gennemførte 7 rejser på trekantsruten.
1754
1778 Vestindisk Handelsselskab
Det Octroyerede Kongelige Danske Vestindiske Handelsselskab
1816 / 1824
1931 Vestjysk Dampskibsselskab A/S, Esbjerg. Stiftet af skibsreder Niels Winther, der blev KR. til sin død i 1933. Aktiekapital kr. 200.000. Sidst i 1930'erne flyttede rederiet til København.
2000 - Rederiet ophørte med direkte rederivirksomhed, men havde fortsat under samme navn interesser i flere rederivirksomheder.
Sort skorsten med tre bælter: smalt rødt, bredt hvidt og smalt rødt. I det hvide bælte en rød diamant med et rødt bogstav W i midten. Senere samme men uden diamanten.
Kontorflag et hvidt stutflag med et rødt vandret bælte forneden og foroven. I midten en rød diamant med et rødt bogstav W i midten.
2000
≤1843 P. Vibroe, Ålborg.
Disponerede 1843 i alt 5 skibe på i alt 220,5 kls.
1843≥
1904 Dampskibsselskabet Viking A/S (I) stiftet - i forbindelse med de Carlske rederier. Overtaget af DFDS 1922, likvideret 1926. 1926
1929-08-20 Dampskibsselskabet Viking A/S (II) stiftet. KR. Direktør A.O. Andersen. 1933
1934 Dampskibsselskabet Viking A/S, København / Frederiksberg, stiftet Grosserer Christian Borg med en aktiekapital på kr. 50.000, senere udvidet.
1934 - Første skib anskaffet var S/S HORSIA (ID=7048), der krigsforliste i nork eje 1942.
1952 - Sidste år rederiet optræder selvstændigt i Skibsregistret. Det ejede da skibene S/S SKAGEN (ID=11767), S/S JØRGEN (ID=9022) og de to små skibe HJARNØ og HORSENS (begge under 100 ts).

Skorstensmærke: Sort skorsten med tre hvide bælter adskilt af to røde bælter. Det midterste hvide bælte er dobbelt så bredt som de andre og har bogstaverne C.B. i rødt.
Kontorflag: Flaget har samme bælter og bogstaver i samme former og farver som skorstensmærket.
1952
1797 Johan David Vogel, brygger og grosserer fra 1797. 1819?
≤1843 L.P. Voigt, Fåborg.
Disponerede 1843 i alt 5 skibe på i alt 186 kls.
1843≥
1898 Vulkan D/S stiftet af Firmaet C.P. Jensen, København.
1898 - Rederiets første skib blev S/S VULCAN (ID=11688), der 1915 solgtes til Orion D/S A/S.
Sort skorsten med bælte delt lodret i skiftevis hvide og røde søjler. Kontorflaget et stutflag med tre lodrette røde søjler skiftende med to hvide søjler.
Se også rederiet Orion.
-
1855 c. Skibsreder R.J. Walløs Rederi, København 1887 c.
≤1805 Watt & Gordon, København.
1806-06-28 - PHØNIX, 96 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning.
1806-07-17 - EXPEDITION, 69 kls. Hjemkom fra Isle de France med ladning.
1806≥
1781 Agent Weisvoigt, Amsterdam 1782
≤1871 J.C. Wibroe, Nibe 1871≥
≤1871 P.S. Winchell, Nakskov 1871≥
≤1843 C. Winkel, Ålborg.
Disponerede 1843 i alt 7 skibe på i alt 192,5 kls.
1843≥
≤1871 C.M. Wittusen, Næstved 1871≥
1899 Ægir D/S A/S, København. Stiftet af Holm & Wonsild.
1906 - Indgik i rederiet Myren med 3 skibe.
1906
19?? Øernes D/S A/S, Søby.
Sort skorsten med vandret hvidt bælte omgivet af smalle røde bælter øverst og nederst. I det hvide felt står bogstaverne Ø D i sort.
Kontorflaget et hvidt stutflag med et rødt smalt bælte øverst og nederst. I det hvide felt bogstaverne Ø D i sort.
19??
1900-01-00 Øresund D/S A/S, København. DSB var hovedaktionær og Sverige havde part i selskabet.
1997 - Optaget i Scandlines A/S.
1997
≤1845 Ørum & Wulff, København
Aktive i København frem til 1913.
1913
1897 ØK = Østasiatiske Kompagni = EAC, København.
Herunder hørte også med selvstændigt site The United Baltic Corporation Ltd., London.
1997-1998
1876 Det Østbornholmske Dampskibsselskab A/S, Nexø. Stiftet af tre lokale borgere: Berg, Sonne og Munch.
1877 - S/S ERNA (ID=12264) sat i drift.
1885 - AS/S JARL (ID=10374).
1891 - S/S M. DAVIDSEN (ID=10455).
1899 - S/S HAMMERSHUS (ID=6595).
1924 - S/S ØSTBORNHOLM (ID=12266).
Skorsten sort med hvidt bælte. I bæltet en rød 6-takket stjerne.
Kontorflag hvidt stutflag med rød kant. I midten en rød sekstakket stjerne.
1980≥
1781 Østersøisk-guineisk Handelsselskab, København
Det Kongelige Danske Østersøiske og Guineiske Handelsselskab
1786 i likvidation
1922 1922-10-12 - Aabenraa Rederi-Aktieselskab, Åbenrå, blev stiftet af kaptajn P.F. Cleemann (PFC), * 1885-10-30, † 1971-02-08. Senere indtrådte hans eneste søn Harald Peter Cleemann (HPC), 1918-12-06, † 2005-09-03, i firmaet. Mange af skibene blev drevet i partrederier.
Firmaet blev fortsat som skibsmæglerfirma efter 2001.
2001≥
≤1898 Aalborg Dampskibsselskab, Ålborg. Rederiet disponerede bl.a. skibene:
HENNING (ID=11891).
JACOB KJELLERUP (ID=11515).
JENS BANG (ID=7634).
KNUD (ID=8153).
PAUL PAGH (ID=12767).
ELSE (ID=12934).
MARGRETHE (ID=12936).
1916
1782 Aarhus Vestindiske Handels Selskab, Århus 1784 ca.


Kilder
Oversigter fra talrige kilder og bl.a. Skibslisterne er anvendt, men listen er overhovedet ikke fuldtallig eller komplet.

-, 1921: Samling af Søforklaringer over Krigsforliste danske Skibe i Aarene 1914-1918. HM.
-, 1997-2001: Dansk søfarts historie 1-7, Gyldendal, flere forfattere. [DSH]
-, Dansk Biografisk Leksikon 3. udgave. [DBL-3].
Andersen, H., 1915: Københavns Toldbod, København. [Andersen]
Feldbæk, Ole, 1986: Danske Handelskompagnier 1616-1843 - Oktrojer og interne ledelsesregler, Kildeskriftsselskabet.
Gøbel, Erik, 1991: "Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838" i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1991. pp. 37-72.
Liisberg, H.C. Bering, ed., 1919: Danmarks Handel og Søfart, Bd. 1. Heri særligt:
    Hammer, R.R.: "Sejlads og Handel paa Nordhavet og de nordlige Bilande", pp. 452-490.
    Bastrup, C.: "Den ostindiske Sejlation og Handel", pp. 490-661.
Møller, Anders Monrad: Jagt og skonnert, 1988 [AMM].
Schovelin, Julius, 1899: Fra den danske Handels Empire 1-2, Nordiske Forlag.
Diverse skibslister.
Diverse Mercantil Calender.

Forkortelser
AH = Almindeligt Handelskompagni.
AK = Asiatisk Kompagni.
EAC = ØK, København
hjs. = hjemsted, hovedkontor
KGH = Kongelige Grønlandske Handel
kls. = kommercelæster a 2,6 tons.
RA = Rigsarkivet.
rdl. = Rigsdaler.
VI = Vestindien.

Forkortelser og kildeforklaringer kan findes på skibsdatabasen ved at følge dette link.


Jørgen Marcussen
 
Opdateret 2018-04-05.
Retur til toppen af siden    
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside