Museet for søfarts kortsamling

Søge ord :  

Folioområde Foliounderområde
2500 Japan 2520 Japan
Løbenr, korttitel, udgivelsesår

2520 Japan

4451 Van Diemens Stræde, 1846
7334 Kanmon Kaikyo, Aktiv 2004 ca.
7508 Kobe including Nishinomiya, Aktiv 2004 ca.
7510 Osaka and Amagasaki, Aktiv 2004 ca.
7656 Seto Naikai Eastern Sheet, Aktiv 2004 ca.
7657 Seto Naikai Eastern Sheet, Aktiv 2004 ca.
7777 Approaches to Kobe and Osaka including Akashi Kaikyo, Aktiv 2004 ca.