BOG 042, reg. A/II - 862; DK5: 65.917; Stregkode: 3664736216.

Beskrivelse
over
Kattegattet

Propitious time the naval art enlightens
Obelitz
Det kongelige Søe-Kaarte Archiv

Titelblad:
Anviisning for de Seilende
i
Kattegattet
som indeholder
Beskrivelse over Grundene, Bankerne og Lodskuddene
tilligemed Efterretning om Fyhrene og Søemærkerne,
med Forklaring over Anduvningen af Indløbene, og Havnene;
over endeel af hvilke der tillige er vedføiet specielle Kaarter,
saavelsom og endeel Landtoninger.
Andet Oplag.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte-Archiv 1803.
Samlet og udarbeidet af P. Løwenørn,
Ridder af St. Wladimir, General-Adjutant, Commandeur-Capitain,
Directeur for bemelte Archiv &c.
Denne Beskrivelse koster indhæftet med tilhørende Kaarter og Landtoninger
2 Rigsdaler 16 Skilling.
Kiøbenhavn.
Trykt hos Johan Frederik Schultz,
Kongelig og Universitets-Bogtrykker.Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 26 cm. Halvbind med marmoreret overtrækspapir, underkanter og hjørner slidte.
Den ovennævnte titel er indskrevet på frontispicen, der er en højreside efter forsatsbladet.
Pagineringen løber: frontispice, titelblad, verso blank;
3-12, indsat 2 kort, 13-16, indsat 1 kort, 17-20, indsat 2 kort,
21-32, indsat kort, 33-52, indsat 2 plancher toninger.

 
Bogens formål er at understøtte brugen af det af P. de Løwenørn udgivne Kattegatkort og bringe yderligere sejladsoplysninger samt planer og specialkort som indsat i bogen. Der er i Handels- og Søfartsmuseets samlinger yderligere udgaverne fra 1800, 1810 og 1816 for samme kort. De er tildelt numrene BOG012, BOG013 og BOG014. Museets samlinger indeholder ikke noget Kattegatkort fra årene 1800-1816. Der findes et enkelt kort tegnet af Akeleye samt nogle yngre kort på grundlag af Løwenørns udgivelser.

INDHOLD:    Side     3: Forerindring
   Side     9: Beskrivelse over Kattegattet med de deri værende Havne og Ankerpladse samt
        Lodskuddenes og Grundenes Beskaffenhed tilligemed Efterretning om Fyhrene m.v.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring

Indledes som i BOG012 således: Saalænge som Søefarten har været, har saavel de dristigste som de mest erfarne  
og forsigtigste Søemænd, stedse anseet Kattegattet som et af de  
vanskeligste Farvande, i hvilke der udfordres den utretteligste Aarvaagenhed  
til at slippe vel igiennem. Intet Under, da saa mangfoldige Skibes Forliis  
beviser dets Vanskelighed, hvortil Strømmenes heftige, uregelmæssige  
og uberegnelige Træk saa meget bidrager; 
I forerindringen skriver udgiveren om de hollandske kort, der var aflagt efter skippernes mundtlige erindringer og ikke beroede på observationer og målinger. Han omtaler de engelske og fransk kopier deraf og nævner de svenske kort udgivet af lodsdirektør Strømkrona i 1738, Jonas Hahn uden årstal, C. J. Voigt fra 1690 c. og Brandaries i 1746.

De danske tidligere udgivne kort nævnes:
   Captain Willars i 1746;
   Commandeur Capitain J. v. Ackeleye i 1769;
   Navigationsdirektør C. C. Lous har samlet materiale, herunder fra:
     Professor Schenmarks trigonometriske operationer i 1761;
   C. C. Lous udgav i 1773 kort over Kattegat og Østersøen W; og
   C. C. Lous udgav i 1776 kort over Kattegattet;
   C. C. Lous udgav i 1777 kort over Sundet, Belterne og Østersøen W.    C. C. Lous udgav i 1790 ny udgave af kortet over Kattegattet;
For at forbedre kortene opkøbte det nye Søkortarkiv fra 1784 nogle år efter C. C. Lous kortrettigheder, og et revisionsarbejde blev igangsat. Capitain Harboe og senere Lieutenant Lindholm blev beordret til at undersøge især grunde og bundforhold omkring Anholt og Læsøe. Samtidig undersøgte Capitain Stub kyststrækninger langs Jylland og Samsøe, og i 1795 og 1796 undersøgte Capitain Lieutenanterne Ebbesen, R. Rafn og Bardenfleth yderligere områder. Alle disse nye data indgår i det tilhørende Kattegatkort.

Sejladsbeskrivelserne

Sejladsbeskrivelserne er opdelte i farvandsafsnit og kommer i omtrent samme orden som i BOG012, hvorfor der henvises til denne. Fx er Om Havnen ved Samsøe og Aarhuus + Norsminde ombyttede i rækkefølgen.

Pagineringen i de to udgaver er dog ikke ens.

De indsatte kort er listet herunder med link til kortbasen:
  1. Kort løbenummer 3777: Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe - plade A
  2. Plade løbenummer 3778: Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe - plade B
  3. Kort løbenummer 3779: Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil - plade C
  4. Kort løbenummer 3780: Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe - plade D
  5. Kort løbenummer 3781: Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand - plade E
  6. Kort løbenummer 3782: Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet - plade F
  7. Plade løbenummer 3783: Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd m.fl.
  8. Plade løbenummer 3784: Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord

Den kolofon, der er på sidste side i 1800-bogen, mangler i 1803-udgaven.

Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Revideret 8. januar 2007.