BOG 026, reg. A/II - 860, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733497

BOG 488, Eksemplar fra Søfartens bibliotek overtaget 2011. Udgivet 1795.
Bogen er opført i Bibliotheca Danica, bind 2 spalte 360. Der findes en oversigt over udgaverne.


Titelblad:
Forklaring
over Grundene, hvorefter det
Specielle Kaart
er aflagt, udgivet til Anviisning for det ved
Goodwin-Sand
anlagde
Flydende Fyhr,
hvilket og indbefatter den engelske Kyst fra
Syd-Foreland til Margat, Downs og Margats
Rehder, begge Indlöbene til Qveens og South-
Channels eller Aabningen af de Tvende syd-
lige Indlöb til Themse-Floden, samt syd-
Enden af Grunden Falls m.m.
Beskrivelse,
hvorledes Goodvins-Fyhr bedst bruges baade af
Nord fra kommende, som ud fra Canalen Nord
efter gaaende Skibe, med Mærkerne for Grunde
og Anker-Pladser m.m., uddraget af de engel-
ske Sailing-Directions og med Anmærk-
ninger oplyste.
Udgivet fra Det Kongl. Söe-Kaart-Archiv i December 1795.
Andet Oplag.
hvori er tilföiet en kort Efterretning om alle de en-
gelske Fyhrer i Canalen med Oversættelse af de i En-
gelland udkomne Beskrivelser over det seenere anlagde
flydende Fyhr ved Owers, som og over Long-Ships
Fyhr ved Lands-End med tilhörende Trende
smaa Kaart paa eet Blad.
Udgivet fra samme Sted i Julii 1797.
Prisen paa denne Beskrivelse er 48 Skilling.

Kiöbenhavn, trykt hos Friderich Wilhelm Thiele.


Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 27 cm. Farvetrykt nistret papirbind.
Papirbindet ruller sammen i hjørnene og er slidt ved ryggen.
Pagineringen løber:
Titelblad, verso blank, 3-31, 31 verso blank, indsat 1 kort.
 
Bogens formål er at beskrive sejladsfarerne omkring Themsens indløb og passagen mod Doverstrædet i forbindelse med nye søkort.

INDHOLD:    Side     3: Forerindring
   Side    11: Beskrivelsen til det specielle Kaart, til Anviisning for det ved Goodwin-Sand anlagde flydende Fyhr ...
   Side    19: Bekiendtgörelse far Trinity House. London den 21 Julii 1796.
   Side    25: Tillæg. Indeholdende en kort Efterretning om de Engelske Fyhre i Canalen.
   Side    31: efter bladet er indsat Tre planer på et blad.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring Baggrunden for skriftet var en meddelelse, som det Kongelige General-Land-Oeconomie- og Commerce-Collegium modtog fra England, vedrørende et nyt flydende fyr placeret ved Goodwin Sand. Goodwin Sand er beliggende ud for kysten ved Deal, og anduver man Kanalen fra nord og er for langt mod vest, så rammer man grunden. For at regulere trafikken har der siden dette fyrskibs udlægning været flere fyrskibe eller andre fyrformer på denne grund og de nærliggende som Sandettie ca. midt i Strædet og Varne lidt længere mod syd.

På den modtagne meddelelse var der også et kortudsnit af området med fyrskibets placering vist. Det ovennævnte Kongelige General-Land-Oeconomie- og Commerce-Collegium mente, at kortskitsen var ubrugelig for søfolkene, og anmodede derfor via Det Kongelige Admiralitets- og Commissariats-Collegium Søkortarkivet om at udarbejde et helt nyt kort for det sydlige af Nordsøen og Doverstrædet.

I de følgende afsnit bemærker udgiveren de kilder, der er benyttet ved udarbejdelsen og de vanskeligheder manglende nøjagtige oplysninger har udgjort. Indledningen giver englænderne tørt på:

"De, som ere bekiendte med Söe-Kaart og bevandret med at undersöge disse med Opmærksomhed, vil uden Tvivl tilstaae: at de engelske Kaarter foreene ikke altid, ja man turde næsten sige sielden, Nöiagtighed med deres smukke Udseende; thi det er ikke ualmindeligt, at man under en fornyet Titel faaer et gammelt Kaart temmelig skiödeslöst efterstukket..."

I en note gås i rette med aviserne, der straks har udbredt nyheden på dansk, men i oversættelsen har taget fejl af kurserne og gjort N.t.O. til NO, hvilket kan være farligt for den godtroende sømand.

De to kort, som udgiveren så lægger til grund for udarbejdelsen af det danske kort, er:
A
A Chart of the Downs with the flats of the North and South Foreland from the Observations of Joseph Ross a Pilot belonging to Trinity House, London 20 Novbr. 1786.
B
a New and accurate Chart of the Mouth of the Thames, and its Entrances viz, the Kings, Queens- and South Channels etc. from the Nore to Orfordness and the North-Foreland improved by James Grosvenor Pilot. London 10 Juny 1786.

For de øvrige nødvendige oplysninger er brugt:
C
Sailing Direction adapted to Sayers Chart of the British Channel. London printed for Robert Sayer 1791.
samt flere af samme type bøger.

En af forbedringerne i det danske kort er tilføjelsen af bredder og længder, der mangler på de engelske. Gør man det, skal man samtidig sikre sig, at de aflagte fyr og andre mærker har den rette bredde. Til det brug har udgiveren kontrolleret positionerne med Practical Navigator, London 1791 udgivet af John Hamilton Moore.

Et andet kort, som er gennemset men kasseret til brug for det danske var a New Hydrographical Sketch of the North, South and Middle Channels taken January the first 1782 by John Bean master of the Buoy Yacht. Efter denne afvisning fylder argumenterne for og imod forskellige positionsafvigelser af beliggenhederne de næste par sider, og forerindringen afsluttes med oplysninger om kortets øvrige oplysninger:

Kortets romertal angiver havnetiderne ved højvande de forskellige steder ved nymåne og fuldmåne.
Pejlinger og mærker er efter retvisende nord, idet sømanden erindres om, at misvisningen ændrer sig gennem tid, så et misvisende kort med tiden ville blive mere kompliceret at bruge.
Navnestoffet, Nomina propria, findes vanskeligt at oversætte, hvorfor de engelske bavne for det meste er bibeholdt i det danske kort.

I denne anden udgave af værket er der så tilføjet oplysninger om flere engelske fyr.

Beskrivelsen

Til det specielle Kaart, til Anviisning for det ved Goodwin-
Sand
anlagde flydende Fyhr, indbefattende tillige den engel-
ske Kyst fra Syd-Foreland til Margat, Downs og Margats
Rehder, Indlöbene til South og Queens-Channels, saa-
velsom Syd-Enden af Falls-Grunden m.m.
Beskrivelsesteksten indeldes med en gennemgang og omtale af den engelske Anviisning for de Skibe, som seile forbi Goodwins-Fyhr fra august 1795. Fyrenes fysiske fremtoninger forklares og deres synsvidder gives, hvilke den danske udgave straks giver sig til at forklare med erindring om øjenhøjde og kimingsafstands sammenhæng. Derefter forklares kurser og farer ved anduvning fra nord.

Det bemærkes at lige som fyrflammen tjener til oplysning om natten, så kan skibets skrog benyttes om dagen. Yderligere drøftelser over positionerne opgivet i de forskellige kilder følger på de næste sider, hvorefter sagen vendes om, og samme procedure benyttes for skibe, der anduver Strædet fra syd.
Bekiendtgörelse fra Trinity House
London den 21 Julii 1796.
Tilkiendegives: at der Laugets Foranstaltning er til Nytte for de Söefarende, som komme Nord fra og söge til Downs Rehd, end videre udlagt trende Böyer eler Söe-Tönder, efter vedfölgende Mærker og Peilinger.

Således indledes Bekiendtgörelsen side 19, hvorefter følger en listning med positioner og enkeltheder for farvandsafmærkningen udlagt. Den første del er for farvandet omkring Foreland og Broadstairs, mens anden del er for Themsens indløb og videre ned mod Dover.

Tillægget

Tillægget indeholder en oversættelse af den engelske beskrivelse for de flydende fyr ved Owers - ved den østlige indsejling mod Portsmouth og Isle of Wight. Her er der optrykt en oversættelse af bekendtgørelsen fra Trinity House af Januarii 1794.

Dernæst nævnes de følgende fyr ud vest gennem Kanalen til Land's End. Fyret ved Longships er det vestligste beliggende på nogle øer ud for Land's End.

Til sidst er indsat udfoldningbladet med tre planer på. Et for:
  I. Owers Fyr,
 II. Oversejlingskort i mindre målestok for Isle of Wight fra Owers til the Needles, samt den tredje
III. Plan for Longships Fyhr.


Udgave af samme bog fra 1795 - eksemplar på Søfartens Bibliotek

Titel:

Forklaring
over Grundene,
hvorefter det
Specielle Kaart
er aflagt,
udgivet til Anviisning for det ved
Goodwin-Sand
anlagde
Flydende Fyhr,
hvilket og indbefatter
den engelske Kyst
fra Syd-Foreland til Margat, Downs
og Margats Rehder,
begge Indlöbene til Queens- og
South-Channels
eller Aabningen af de Tvende syd-
lige Indlöb af Themse-Floden,
samt syd-Enden af Grunden Falls m.m.
tilligemed
Beskrivelse,
hvorledes Goodvins Fyhr bedst bruges baade af Nord fra
kommende, som ud fra Canalen Nord efter gaaende Skibe,
med Mærkerne for Grunde og Anker-Pladser m.m., uddraget
af de engelske Sailing-Directions, og med Anmærk-
ninger oplyste.

Udgivet fra Det Kongl. Söe-Kaart-Archiv
efter General-Land-Oeconomie- og Commerce-Collegii Befaling
i December 1795.


Denne titel afviger lidt fra 1797-udgaven på H&S.

Indhold er:
Forerindring side 3-10
Beskrivelsen side 4-23
Ingen planer, kort eller bekendtgørelser.

Er samindbundet med Norske Kyst Hæfte 1 = BOG 016 - og dette eksemplar er ens med H&S.


Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 6.12.2011