Beskrivelsen over den Iislandske Kyst

Denne tekst indeholder oplysninger om hefterne nr. 1 til 6 jf. indholdsfortegnelsen:

INDHOLD


•  BOG 021 - Første Hefte:
    Fugle-Skiærene og til Stikkelsholm i Brede-Bugten
 
•  BOG 040 - Tredje Hefte:
    Skaga-Fjord til Kap Langanæs til Mulehavn = Kort 4
•  BOG 039 - Andet Hefte:
    Sneefields-Jøkelen til Kap Nord = Kort 2
    Skagestrands Bugt = Kort 3
•  BOG 057 - Fierde Hefte:
    Hierads-Floin-Bugt til Ingolfs Høfde-Huk = Kort 6
    Ingolfs Høfde-Huk til Reikianæs og Fugleøerne = Kort 6
    ** DUBLET AF BOG040 **
•  BOG 056 - Andet Hefte:
    Sneefields-Jøkelen til Kap Nord = Kort 2
    Skagestrands Bugt = Kort 3
    ** DUBLET AF BOG039**
•  BOG 041 - Fierde Hefte:
    Hierads-Floin-Bugt til Ingolfs Høfde-Huk = Kort 6
    Ingolfs Høfde-Huk til Reikianæs og Fugleøerne = Kort 6

Første Hefte: Fugleskjærene til Stikkelsholm i Brede-Bugten, 1788

BOG 021, reg. A/II - 877, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733535

Frontispice:
Siden er en mellemting mellem frontispice og titelside, idet udsmykningen kun består i en ramme, der øverst er prydet med Christian VII's monogram og nederst med Søkortarkivets logo. Tekstfeltet indeholder:

Beretning
om Kaartet over
en Deel af den Iislandske Westlige Kyst
fra Fugle-Skiærene og Cap-Reikianæs til
Stikkelsholm i Breede-Bugten
tilligemed
Kaarterne over alle de der værende Havne, og Beskrivelserne af
deres Indseyling, optagne af H. E. Minor,
med et
Tillæg
Indeholdende Beskrivelsen over Kysten og Havnene med deres
Indseyling, paa den Sydlige og ligeledes paa den Nord-Westlige
Kyst af Iisland, saavelsom en deel Landtoninger af disse Kyster.
udgiven fra
det Kongelige Søe-Kaarte-Archiv
MDCCLXXXVIII.
Ved P. de Løwenørn, Ridder af St. Wladimir, General-Adjudant
Capitain Lieutnt., Directeur for bemeldte Archiv, Medlem af det
Kongl. Widenskabers Selskab, samt corresponderende af
Academie de Marine de Brest.


Titelblad:
Beskrivelse
over den
Iislandske Kyst
og alle
Havne
fra
Fugle-Skiærene og til Stikkelsholm
i Brede-Bugten
med
Forklaring over deres Indseiling.
Kiöbenhavn 1788.
Trykt hos Frid. Wilh. Thiele.


Størrelse: Br. 20 cm, H. 25,5 cm. Papbind med året overtrækspapir.
Bindet er slidt på ryg og hjørner, en del af rygpapiret er mistet.
Pagineringen løber:
Frontispice, verso blank, titelblad, verso blank,
upagineret indhold, 1-16, Plade B, 17-18, Plade C-D,
19-20, Plade E-F, 21-24, Plade G, 25-38, Plade K,
39-50, Plade M, [51-53], 54-60, Plade N, 61-72,
Plade O.
 
Poul Løvenørns navn staves meget ofte med enkelt "v" som her.

Yderligere oplysningerom Løvenørn her.

INDHOLD:    Side     1: Fortegnelse paa de Kaarter og Landtoninger, som høre til denne Beretning
   Side     3: Forerindring
   Side     7: Beskrivelse af det Voxende Kaart, over en Deel af den Iislandsek Westlige Kyst,
         fra Fugle-Skiærene og Kap-Reikianæs til Stikkelsholm i Brede-Bugten, Plade A.

   Side    17: Om Thorshavn, Plade B.
   Side    18: Om Boesands-Havn, Plade C.
   Side    19: Om Kiebleviig, Plade D.
   Side    20: Om Vaslöseviig, Plade E.
   Side    21: Om Strömsviig, Plade F.
   Side    22: Om Havne-Fiord, Plade G.
   Side    25: Om Skiæria-Fiord og Holmens-Havn med videre, som findes paa det specielle
          Kaart fra Kiarlarnæs til Mölshöfde, Plade H.

   Side    31: Om Hval-, Borger- og Strauns-Fiorde, Plade I.
   Side    38: Om Stappens- og Budenstads-Rehde, Plade K.
   Side    40: Om Snee-Fields Næsset.
   Side    40: Om Reefs-Oss og Olufsviig.
   Side    43: Om Grönne-Fiord, Kolgraver-Fiord, Cumbervoog og Stikkelsholm, Plade L.
   Side    49: Beskrivelse over Flatöe-Havn og Anduvningen til at beseile den.
   Side    51: Tillæg indeholdende Beskrivelse over Kysten og Havnene tilligemed deres Indseiling paa den Sydlige,
         saavelsom den Nordwestlige Deel af Iisland med dertil hörende Landtoninger.

   Side    53: Om den Sydlige Kyst af iisland, fra Östre-Horn, til Kap-Reikianæs, med de der værende Havne.
   Side    55: Om Havnen og Indseilingen til Westman-Öerne.
   Side    57: Om Örebakke-Havn og Thorlaks-Rehd.
   Side    59: Om Grindeviig.
   Side    61: Om den Nordwestlige Kyst af Iisland, og de derværende Fiorde eller Havne.
   Side    64: Om Patrix-Fiord.
   Side    65: Om Talkna-Fiord eller Lusbay.
   Side    65: Om Arnar-Fiord og Handelstedet Bildahl.
   Side    66: Om Dyre-Fiord.
   Side    68: Om Önundar-Fiord.
   Side    69: Om Suöndar-Fiord.
   Side    69: Om Kysten mellem Suöndar og Iise-Fiord.
   Side    70: Om Iise-Fiord og det de inde liggende Handelsted, Skutuls-Fiord.
NB: Kortene = Pladerne A, H, I og L er ikke indsat i bogen, da de er for store og derfor udgivet som separate kort.
Plade A svarer til kortene lbnr. 1170, lbnr. 1220 og kort lbnr. 2062.
Plade H findes ikke i museets kortsamling.
Plade I svarer til kortene lbnr. 1173 og lbnr. 2064.
Plade L svarer til kortene lbnr. 1174 og lbnr. 2063.

Kortene med lbnr. 2062, 2063 og 2064 er del af atlasset med H&S Reg.nr.0050:1382.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring
Paul de Løwenørns forerindring indledes med omtale af den første opmålers kedelige skæbne således: Ved en höipriselig Foranstaltning af Directionen for den Kongelige Iislandske Handel, blev der i Aaret 1776 begyndt paa en fuldstændig Opmaaling af den Iislandske Kyst og de der befindende Havne, som skulde tjene til at forfærdige gode og paalidelige Söe-Kaarter derover.

Til denne Forretning blev udnævnt en erfaren Skipper, som stod i Handelens Tieneste, navnlig H. E. Minor, og til den Ende fik han en liden Brigantin at före, som aarligen betimelig om Foraaret blev expederet med Ladning til Iisland. Efterat denne var udlosset, forblev han hele Sommeren, saalænge Aarets Tid tillod disse Forretninger, at gjöre Opmaalinger der paa Kysten. Han begyndte saaledes omtrent mod Slutningen af Mai, og ophörte med Arbeidet, for at gaae Hiem til Kiöbenhavn, i de förste Dage af September Maaned. Dette herlige Foretagende blev kun i tvende Aar fortsat, ved den ulykkelige Hændelse, som indtraf det tredie, nemlig 1778, da bemeldte Skipper Minor druknede paa Havne-Fiord den 17de Mai.
Og hermed sluttede den første opmåling, som først 1786 genoptages. Minors opmålinger var dog indleveret til Iislandske Handel, hvorfra Løwenørn i mellemtiden får dem overladt og begynder pladefremstilling, men standser arbejdet, da han i 1786 får lejlighed til at få opmålingerne fortsat.

Løwenørn roser Minor for dennes arbejde og har kun forbehold over for hans positionsbestemmelser, som Løwenørn forbedrer. Derimod kan Løwenørn ikke garantere for Minors tegninger som forlæg til de ønskede landtoninger, men da der ikke foreligger andre oplysninger, så må han anvende de forhåndenværende. Han indrømmer dog, at under forbipassage af et af de afbildede steder, så kunne han godt genkende konturerne, så helt ubrugelige kan Minors tegninger ikke have været.

Foruden Minors forlæg er der også benyttet oplysninger fra franskmanden de Verdun la Crennes opmålinger under dennes rejse i 1771 og 1772, for hvilket det færdige værk var udkommet i Paris i 1778 med forfattertrioen la Crenne, Borda og Pingré.

Sejladsbeskrivelserne

Beskrivelserne er indrettet på sædvanlig vis. Det tidstypiske viser sig i de længere behandlinger af lokaliteternes længder og til dels bredder, som der er nogen uenighed om. I de fortsatte kontroller af positioner og stedsbestemmelser deltager også løjtnant Grove.

Ved Fugleskærene behandles den vulkanske ø, der i 1783 dukkede ildsprudende op af havet, men senere forsvandt igen, og Løwenørn mener, at det blinde skær har været sammensat af pimpsten og forskellige vulkanske stenarter, der har været lette og let nedbrydelige, hvorfor øen ikke længere se, men ved lavvande ses brydninger over skæret.

Misvisningen omtales side 14 og kompasset side 15. Kompasset bedømmes aldeles uefterretteligt i de fleste, jeg troer, alle Havne af Iisland.

Forerindringen slutter med et nydelig lille stik af Snee-Fields Jøkelen i 12° 0 fra N: om Ost 17 til 18 Miile. På stikket peger toppen med sne som et andet Fujiyama op af det stille hav.

Retur til toppen af siden.

BOG 039, reg. A/II - 855, DK5: 65.917; Stregkode: 3664737530.

Andet Hefte: Sneefields-Jøkelen til Kap-Nord - Kaartet No. 2
Skagestrands Bugt - Kaartet No. 3, 1818

Titelblad:
Andet Hefte
af
Beskrivelsen
over den
Iislandske Kyst
og de der værende
Havne
henhørende til Kaartet No. 2 over Kysten fra
Snefields-Jøkelen til Kap-Nord
samt til Kaartet No. 3 over
Skagestrands Bugt.
Udgivet fra det Kongelige Søekaarte Arkiv 1818.
Samlet og udarbeidet af
P. de Løwenørn,
Contre-Admiral, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Ridder af flere Ordener,
Directeur for det Kongelige Søekaarte-Arkiv m.m., Medlem af det Kongelige Videnskabernes
Selskab, og corresponderende Medlem af flere lærde Selskaber, m.m.
Kiøbenhavn 1818./ Trykt i Thieles Bogtrykkerie.

Størrelse: Br. 19,5 cm, H. 25,5 cm. Papbind med marmoreret overtrækspapir.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-18, Prospekt og kort indsat for Skutuls-Fiord, 19-32,
Skagestrands Handelssted kort, 33-35, blank verso.


For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Forerindringen indeholder oplysninger om det første kort, der her er beskrevet under BOG 021 øverst på siden. Dette første kort blev udsendt i 1778. Siden lå opmålingen hen eller blev forsinket på grund af krigen og andre årsager.

Omkring år 1800 blev der igen sendt opmålere af sted til Island, og i årene fra 1800 til 1815 arbejdede følgende sammen eller efter hinanden med opmålingerne: løjtnanterne Aanum og Ohlsen, Wetlesen og von Frisak, Smith og von Scheel, von Born og landmåler Aschlund.

Disse herrers arbejde berømmes som værende gjort under vanskelige forhold, bl.a. under vinterkvarter, hvor sommerens opmålinger skulle renskrives under trange forhold og med meget lidt lys, og den store Vanskelighed iblant, at kunne faae endog den mindste Haandhielp af noget intellectuelt Væsen, p.5.

Alle disse opmålinger blev først i 1817 på kongens ordre tilstillet Søkortarkivet for videre forarbejdning til udgivelse af i alt syv kort over Island, hvoraf Kort No. 1 skal være det i 1778 udgivne; de øvrige seks som beskrevet her under i de følgende hefter.

Misvisningen er ikke givet, men kortenes kurser og pejlinger er angivet retvisende, da kompasset på Island ikke er pålideligt på grund af undergrundens beskaffenhed og store variationer.

Til slut i forerindringer fremsættes ønske om bedre opmålinger af fiskebankerne omkring landet.

Side 10: stålstik af Et Skib liggende i Havnøehavn ved Flatøe Handelsted. Et noget idyliseret prospekt, der viser nogle ilandtrukne både, en enkelt skude i baggrunden og en andemor med ællinger i forgrunden.

Efter side 18 er indsat kortet over Skutuls-Fiords Handelsted, Seet fra Præste-Bugten. Det er registreret under lbnr. 3635.

Efter side 32 er indsat kortet over Ankerpladsen ved Skagestrands Handelsted. Det er registreret under lbnr. 3636.


Retur til toppen af siden.


 
BOG 056, reg. A/II - 854, DK5: 65.917; Stregkode: mangler.

Andet Hefte: Sneefields-Jøkelen til Kap-Nord - Kaartet No. 2
Skagestrands Bugt - Kaartet No. 3, 1818

** DENNE BOG ER EN DUBLET AF BOG039**

Efter side 18 er indlagt kortet over Skutuls-Fiords Handelsted, Seet fra Præste-Bugten. Det er registreret under lbnr. 4416.

Efter side 32 er indsat kortet over Ankerpladsen ved Skagestrands Handelsted. Det er registreret under lbnr. 4417.

Retur til toppen af siden.

BOG 040, reg. A/II - 852, DK5: 65.917; Stregkode: 3664737549.

Tredie Hefte: Skaga-Fjord til Kap Langanæs til Mule-Havn - Kaartet No. 4, 1821

Titelblad:
Tredie Hefte
af
Beskrivelsen
over den
Iislandske Kyst
og de der værende
Havne
henhørende til Kaartet No. 4 over Nordkysten
fra Skaga-Fjord til Kap-Langanæs / og Østkysten derfra need til
Mule-Havn.
Udgivet fra det Kongelige Søekaart-Arkiv 1821.
Samlet og udarbeidet af
P. de Løwenørn,
Contre-Admiral, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Ridder af St.
Anna-Ordenens 1ste Classe, Commandeur og Ridder af flere Ordener, Directeur
for det Kongelige Søekaart-Arkiv m.m., Medlem af det Kongelige Videnskabernes
Selskab, og corresponderende Medlem af flere lærde Selskaber, m.m.
Kiøbenhavn 1821./ Trykt i Thieles Bogtrykkerie.

Størrelse: Br. 20 cm, H. 25,5 cm. Papbind med marmoreret overtrækspapir.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 1-24, kort indsat for Raufar Havn, 25-30,
Kort indsat for Vapnafjord, 31-38, toningsblad indsat.


For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Forerindringen indeholder oplysninger om strømforhold, tåge og om drivis, der ses ved visse årstider langs kysten. Bl.a. Fjalljaker, der er svømmende isbjerge af overordentlig størrelse.

Misvisningen omtales med de meget vanskelige forhold i området på grund af jernholdige klipper, og der er på side 12 note om en i 1820 udsendt ekspeditionsrejse med de herrer kaptajn von Born og løjtnanterne von Holsten og von Scholten.

Der er oplysninger om divergenser mellem positioner på de enkelte islandskort.

Side 38 indeholder lister over de betydeligste trykfejl i dette og tidligere hefter.

Efter side 24 er indsat kortet over Raufar Havn. Det er registreret under lbnr. 3637.

Efter side 30 er indsat kortet over Vapnafjordens handelsplads. Det er registreret under lbnr. 3638.

På samme ark er indsat kortet over Heralds Floin Bugt. Det er registreret under lbnr. 3639.

Sidst i heftet er en plade med toninger fra nordkysten af Island.

Retur til toppen af siden.


Retur til toppen af siden.


 
BOG 057, reg. A/II - 2867, DK5: 65.917; Stregkode: mangler.

Tredie Hefte: Skaga-Fjord til Kap Langanæs til Mule-Havn - Kaartet No. 4, 1821

** DENNE BOG ER EN DUBLET AF BOG040**

Efter side 24 er indsat kortet over Raufar Havn. Det er registreret under lbnr. 4418.

Kortet over Heralds Floin Bugt mangler i dubletbogen BOG057.

Retur til toppen af siden.

BOG 041, reg. A/II - 856, DK5: 65.917; Stregkode: 3664737557.

Fierde Hefte: Hierads-Floin til Ingolfs-Høfde-Huk - Kaartet No. 5, 1822
samt Ingolfs-Høfde-Huk til Kap Reikianæs, Fugleskiærene - Kaartet No. 6, 1822

Titelblad:
Fierde Hefte
af
Beskrivelsen
over den
Iislandske Kyst
og de der værende
Havne
henhørende til Kaartet No. 5 over Østkysten fra
Hierads-Floin-Bugt til Ingolfs- / Høfde-Huk,
samt til Kaartet No. 6 over Sydkysten fra
Ingolfs-Høfde-Huk / til Kap Reikianæs tilligemed / Fugleskiærene.
Udgivet fra det Kongelige Søekaart-Arkiv 1822.
Samlet og udarbeidet af
P. de Løwenørn,
Contre-Admiral, Directeur for det Kongelige Søekaart-Arkiv m.m., Commandeur af
Dannebroge og Dannebrogsmand, Ridder af St. Anna-Ordenens 1ste Classe, Comman-
deur af l'ordre Pour le merite militaire og af Sværdordenen, Ridder af St. Wladimir,
Medlem af det Kongelige Videnskabernes Selskab, og corresponderende Medlem af
L'academie Royale des Sciences, samt af flere lærde Selskaber.
Kiøbenhavn 1822./ Trykt i Thieles Bogtrykkerie.

Størrelse: Br. 21 cm, H. 25,5 cm. Papbind med marmoreret overtrækspapir.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 1-22, kort indsat for Breidalsbugt, 23-26,
Kort indsat for Berufiord og Hammarfiord, 27-40, kort indsat for Westmannaøerne,
41-44, kort indsat for Thorlaks Rehd, 46, kort indsat for Grindevik / Hops Havn, 47-48,
toningsblad indsat.


For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Forerindringen indeholder oplysninger en opmålingsrejse foretaget af premierløjtnant Graah i 1821. En del henvisninger til oplysninger i almindelighed givet i tidligere hæfter. Oplysninger om strømforhold, tåge og om drivis.

Misvisningen omtales som for BOG 040. Der er oplysninger om divergenser mellem positioner på de enkelte islandskort.

Side 48 indeholder lister over de betydeligste trykfejl i dette hefte.

Efter side 22 er indsat kortet over Breidalsbugten. Det er registreret under lbnr. 3640.

Efter side 26 er indsat kortet over Berufiord og Hammarfiord. Det er registreret under lbnr. 3641.

Efter side 40 er indsat kortet over Westmannaøerne. Det er registreret under lbnr. 3642.

På samme blad er indsat kortet over Portlands Huk. Det er registreret under lbnr. 3643.

Efter side 44 er indsat kortet over Thorlaks Rehd. Det er registreret under lbnr. 3644.

Efter side 46 er indsat kortet over Grindevik. Det er registreret under lbnr. 3645.

Sidst i heftet er to plader med toninger fra østkysten af Island.

Retur til toppen af siden.

Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 10.5.2010