BOG 018, reg. A/II - 857, DK5: 65.917; Stregkode: ?

Titelblad:
Samling
af
Efterretninger for de Söefarende,
henhörende
til det voxende Kaart
over
Nord-Söen,
Strækkende sig fra 50° 55' til 58° 5' Norder Brede,
indeholdende
Beskrivelsen over Kysterne, Fyhrene, og Söemærkerne, samt
Bankerne, Grundene, og Strömmenes Gang,
tilligemed
Beretninger om Indseilingerne til Floderne og Havnene,
over endeel af hvilke
der
til end mere Oplysning,
findes vedföiet
specielle Kaarter.
Udgivet fra det Kongelige Söe-Kaarte-Archiv i Januar 1815.
Samlet og udarbeidet af
P. de Løwenørn,
Ridder af Dannebroge, Dannebrogsmand, samt Ridder af St. Wlodomir, Contre-Admiral, General-Adjutant i Söe-Etaten,
Förste Medlem af den Kongelige Kanal- Havne- og Fyhr-Direction, Directeur for det Kongelige Söe-Kaarte-Archiv,
samt Overlods i Sjælland. Medlem af det Kongelige danske Videnskabernes-Selskab og af det
Kongelige Krigsvidenskabs-Academie i Stockholm.

Kiöbenhavn, 1815.
Trykt hos E. A. H. Möller,
Hof- og Universitetsbogtrykker.


Størrelse: Br. 25 cm, H. 21 cm. Papbind med farvetrykt overtrækspapir udført som halvbind med papirryg og hjørner.
Bindet er slidt og ryggens overtrækspapir mangler, og hjørnepappet er opsplittet.
Pagineringen løber:
Titelblad, verso blank, 3-38, indsat 1 kort,
39-60, indsat 1 kort, indsat 1 toningsplade, 61-66, indsat 1 kort,
67-72, indsat 1 kort, 73-94, indsat 7 kort, 95-102,
upagineret slutblad med rettelser.

Inderpermen er forsynet med blæktekst:
Til Aalb. St. og Amts off. Bibl.
fra Hs Exc. Hr Geheimer. Moltke, R. af Eleph.


Der er tale om Frederik Moltke, 1754-1836, som var amtmand i Aalborg 1815 til 1824.
 
Poul Løvenørns navn staves meget ofte med enkelt "v" som her.

Yderligere oplysningerom Løvenørn her.

Bogens formål er at understøtte brugen af det af P. de Løwenørn udgivne Nordsøkort og bringe yderligere sejladsoplysninger samt planer og specialkort som indsat i bogen.

INDHOLD:    Side     3: Forerindring
   Side    11: Förste Kapitel Beskrivelse over den Westlige Kyst af Jylland, fra Skagen  til Horns-Rev.
   Side    21: Andet Kapitel Beskrivelse over den Westlige Jydske, Slesvigske og Holsteenske Kyst,
         med Öerne udenfor, fra Horns-Rev til Elben.
   Side    32: Tredie Kapitel Beskrivelse over Indseilingen til Elb- og Veser-Floderne.
   Side    39: Fierde Kapitel Beskrivelse over Kysten fra Calais til Wranger-Oog, eller Indlöbet til Jahde-Floden.

   Side    61: Femte Kapitel Beskrivelse over Örkney-Öerne, med Löbene imellem dem, samt deres Tilflugtshavne og Ankerpladse.
   Side    67: Siette Kapitel Beskrivelse over Östkysten af Skotland, fra Duncansby-Head  til Tweed-Floden.
   Side    73: Syvende Kapitel Beskrivelse over Östkysten af England, fra Tweed-Floden  til North-Foreland.
   Side    95: Ottende Kapitel Beskrivelse over Bankerne og Lodskuddene i Nordsöen.
   Side  101: Tillæg

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring
Forerindringen indledes med omtale af opgavens vanskelighed, de indtil nu manglende opmålinger og vanskelighederne ved at få gode og brugbare landtoninger. Udgiveren mener, at som minimum bør den del af Nordsøens kyst, som Danmark har ansvar for, være nøjagtige. De nyeste opmålinger langs Jyllands kyst er foretaget af Capitain-Lieutenant Munk og Lieutenant Ridder N. Tuxen af Söe-Etaten, og Lieutenanterne Holst og Tuxen fortsatte langs Slesvigs og Holstens kyster.

Arbejdet blev afbrudt af krigen i 1807, da opmålerne var nået halvt ned ad Sild, så udgiveren beklager, at kortet derfra og til Elben ikke har samme grad af nøjagtighed.

Alligevel har udgiverne valgt at stikke pladerne til kortene nu ikke mindst fordi de har modtaget et stort bidrag til dækning af omkostningerne. Giveren ønsker at være anonym. Kortet kan derfor stadig sælges for en rimelig pris.

Kortet over Den Nordlige Nordsø udkom i 1808. Hertil var ingen beskrivelse, da beskrivelserne over Den Norske Kyst kan anvendes for området. Det samme gælder for Shetlandsøerne og Færøerne. Orkneyøerne beskrives her i Nordsøværket.

På side 4 sammenlignes den danske udgivelsesorganisation med Englands således: I Engeland behandles Söekarts Udgivelse som en Boghandel-Speculation, uden nogen Controle, det er derfor ei at undres over, at de ikke sielden, uagtet deres pralende Titteler, ikkun ere skiödeslöse Copier, og indbyrdes forskiellige, uden opgivne Grunde eller Authoritet. Vi kan derfor ikke være ansvarlige for den strænge Nöiagtighed, hvad den Engelske Kyst i Kaartet angaaer, ei heller for Beskrivelsens Fuldstændighed og uindskrænkede Paalidelighed; men vi smigrer os dog, at det som her meddeles, ere de bedste Udtoge af det os i begge Henseender endnu bekiendte. Det bemærkes i teksten, at lodskuddene i Nordsøen af fiskerne alene bruges ved oversejlingen, idet hverken kort eller kompas findes nødige at bruge. Samtidig advares om, at grunde og banker stadig ikke er tilstrækkeligt godt positionsbestemt med bredde og længde. Kortenes lodskud er delvis kommet fra svenske kort og delvis fra Kapitaine Verdun de la Crenness franske værk.

En anden vanskelighed ved at benytte andre kort til udarbejdelsen er, at de anførte dybder ofte er uden angivelse af den enhed, de er opmålt i. Udgiveren gør opmærksom på, at den gamle franske favn kun indeholdt 5 fod i stedet for de normale 6. Det svenske kort af Gustav af Klint regner Løwenørn som det bedste over Nordsøen.

På side 6 er en vejledning til og en tabel over kimingsafstand og øjenhøjde.
Side 7 behandler tidevand og strøm i Nordsøen.
Sluttelig på side 10 bemærkes, at kurser angives retvisende med mindre andet angives, at milen er af 15 per grad og at misvisningen formodes at være på sin største vestlige værdi.

Sejladsbeskrivelserne

Sejladsbeskrivelserne er opdelte i farvandsafsnit som beskrevet under indholdsfortegnelsen. De dækker Nordsøkysterne fra Doverstrædet til 58° bredde, der svarer til ca. Skagens bredde.

I beskrivelserne er en del tegninger af båker, kirketårne og let kendelige forhøjninger i landskabet.

Bogens kort kan findes beskrevet i kortbasen. Dette er kun en oversigt over kortene med link til basen:

Side 38:    Kort løbenummer 3356: Helgoland med toninger.
Side 60:    Kort løbenummer 3357: Kaart over Indløben til Ost-Schelde.
Side 61: Toning løbenummer 3358: Toningsplade for De Frisiske Øer.
Side 66:    Kort løbenummer 3359: Situations Kaart over Orkney Öerne.
Side 72:    Kort løbenummer 3360: Kaart over Edingburgh Fiord.
Side 94-1: Kort løbenummer 3361: Situations Kaarter over Fire Havne paa Öst Kysten af England.
Side 94-2: Kort løbenummer 3362: Situations Kaart over Tees Mouth.
Side 94-3: Kort løbenummer 3363: Kaart over Landhukken Flamborough Head.
Side 94-4: Kort løbenummer 3364: Kaart over Indløbet til Humber Floden.
Side 94-5: Kort løbenummer 3365: Situation Kaart over Boston og Lynn Deeps m.v.
Side 94-6: Kort løbenummer 3366: Yarmouth, Gorleston and Lowestoft.
Side 94-7: Kort løbenummer 3367: Themsens sydlige Indløb.


Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 10.5.2010