Oplysende Beretninger for de Søefarende til de Specielle Kaarter over den Norske Kyst

Denne tekst indeholder oplysninger om hefterne nr. 1 til 7 jf. indholdsfortegnelsen:

INDHOLD


•  BOG 016 - Første Hefte:
    Trondheims-Leed, Halten til Stevns-Hest.
•  BOG 035 - Fierde Hefte:
    Herløe og Gielte-Fiordene, Bergen til Stavanger, 1806
•  BOG 030 - Andet Hefte:
    Christiansund til Stadtland, 1805
•  BOG 058 - Femte Hefte:
    Egefield, Jedderen til Christiansand, 1803
    ** DULBET AF BOG035 **
•  BOG 031 - Andet Hefte:
    Christiansund til Stadtland, 1813
•  BOG 036 - Femte Hefte:
    Egefield, Jedderen til Christiansand, 1803
•  BOG 032 - Tredje Hefte:
    Stadland til Blomøe, 1795
•  BOG 037 - Sjette Hefte:
    Christiansand til Langesunds Fiord, 1811
•  BOG 033 - Tredje Hefte:
    Stadland til Blomøe, 1806
•  BOG 059 - Sjette Hefte:
    Christiansand til Langesunds Fiord, 1811
    ** DUBLET AF BOG036 **
•  BOG 034 - Fierde Hefte:
    Herløe og Gielte-Fiordene, Bergen til Stavanger, 1798
•  BOG 038 - Syvende Hefte:
    Jomfrueland, Langesunds-Fjord, Christiania-Fjord, 1812

Første Hefte: Trondhjem Leed, 1791

BOG 016, reg. A/II - 867, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733527.

Frontispice:
Beskrivelse
til
Kaarterne over de Norske Kyster
udgivet
fra det Kongelige Søe-Kaarte Archiv.


Sidens udsmykning er fra oven Treenigheden med trekant og øje. Christian den Syvendes navnetræk.
Titelen på et udspændt klæde.
Herunder en bjergrig kyst, et farvand hvor havmand og havfrue på en musligeskal holder våbenet med den norske løve op.

Titelblad:
Oplysende
Beretning
for/ de Søefarende/ til det/ Specielle Kaart/ over den/ Norske-Kyst.
Første Hefte/ indbefattende/ Trondheims-Leed/ med Ud-øerne og Skiærene/
uden for Leedet/ fra/ Halten og til Stevns-Hest./
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske ob-/
servationer verificeret, med tilhørende/ tvende Blade Landtonnger.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte Archiv i April 1791.
Prisen paa denne Beretning med indheftede Landtoninger er 3 Mark 8 Skilling.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Friderik Wilhelm Thiele.

Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 26,3 cm. Papiromslag med året overflade udvendigt.
Pagineringen løber:
Frontispice, blank verso,
titelblad, blank verso, 1-22, 2 plancher toninger.
 
Bogens formål er at understøtte brugen af den serie specialkort over den norske vestkyst som dette hefte - sammen med det første kort - er første del af. Forerindringen indeholder en del oplysninger om baggrunden for kortserien. Se nedenfor.

INDHOLD:    Side     1: Forerindring
   Side     7: Om Kysten af Norge

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring
Forerindringen indeholder oplysninger om: Statsminister General von Huth beordrede Capitain Rick og Wibe til at foretage en trigonometrisk undersøgelse af det indre Norge fra Oslo til Trondheim.

Basislinjen blev målt på isen Johnsvandet*). Da det indre opmålingsarbejde var færdigt, gav kongen ordre til, at der kunne fortsættes med kystens opmåling for at skaffe grundlag for bedre søkort. Til det arbejde blev løjtnant Wibe - han var lillebroder til den førstnævnte Wibe, der imellemtiden blev krigskommissær i Trondheim - udpeget samtidig blev også Kaptajnløjtnant Grove og løjtnant Aubert samt senere også Kaptajnløjtnant Krabbe udpeget til at bistå med opmålingen samt forbedre lodstjenesterne ved kysten og endelig også at sørge for fyr og sømærker på visse vigtige steder.

Fra side 4 nederst informeres om planen for at udgive specielle kort over den norske kyst og med hvert kort skal følge et sejladsbeskrivelseshæfte med landtoninger tegnet på stedet af Kaptajnløjtnant Grove. Sluttelig er det meningen at samle alle kort og beskrivelser i et atlas og tillæg udgive et oversigtkort, General-Kaart, for værket.

Da de enkelte kort kun dækker et mindre område argumenterer Løwenørn i teksten for, at kortene bliver platte kort aflagte til deres middelbredde. Længderne bliver aflagt til fire forskellige nulmeridianer, nemlig København, Paris, der ligger 10° 15' 30" W for Kbh., Greenwich, der ligger 12° 35' 30" W for Kbh, og Pico, der ligger 29° 15' 30" W for Kbh.

*) Det nuværende Jonsvatnet lige uden for Trondheim.

Sejladsbeskrivelserne
Under områdeafsnittet skrives om misvisningen, at den fra 1769 til 1790, hvor den er 22° 30' "eller 2 Streger Nord-Westring" [fejlagtigt anført som 22' 30"] ser ud til at tiltage 14' årligt. Ellers ingen supplerende oplysninger i afsnittet.

Landtoningerne
Der er to plancher med toninger. På blad 1 findes for:
Kopperen og Landet ved samme seet fra Haltens-Øe
Kysten fra syd Hukken af Nummedahlen og
Wester efter til Hitteren i StW
Kysten fra Kopperen til Stevns-Hest
Suulen i OSO.

På planche to findes toninger af:
For Indløbet igiennem Ramsøe-Fiorden; Titter-Odden i SSO
Landet fra Trundheims-Leed fra Trusteren til Skibnæs
Kysten imellem Stevns-Hest og Tusteren og det Syndre Indløb til Christiansund i SSO 1/2 O.
Retur til toppen af siden.

BOG 030, reg. A/II - 3385, DK5: 65.917; Stregkode: 3664736240.

Andet Hefte: Christiansund til Stadtland, 1805

Titelblad:
Andet Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for/ de Søefarende/ til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
indbefattende / Strækningen / fra / Christiansund til Stadtland.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret,
tilligemed tvende Blade med Landtoninger.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte Archiv i Mai 1793.
Fierde Oplag, udgivet 1805.
Prisen paa denne Beretning med indheftede Landtoninger er 3 Mark dansk.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz.
Kongelig og Universitets Bogtrykker.

Størrelse: Br. 21 cm, H. 25,5 cm. Uden omslag.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-16.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen givet til året 1791. Der er ingen landtoninger eller planer i heftet.
Retur til toppen af siden.

BOG 031, reg. A/II - 868, DK5: 65.917; Stregkode: 3664737573.

Andet Hefte: Christiansund til Stadtland, 1813

Titelblad:
Andet Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for/ de Søefarende/ til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende / til Kaartet No. 2,
indbefattende / Strækningen / fra / Christiansund til Stadtland.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret,
tilligemed tvende Blade med Landtoninger.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte Archiv i Mai 1793.
Femte Oplag, udgivet 1813.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Hofbogtrykker N. Christensen.

Størrelse: Br. 21 cm, H. 25,5 cm. Papiromslag med marmoreret præg.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-16, 2 plancher toninger.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen givet til året 1791.
Efter side 16 er indsat toningspladerne:
3die Blad: Kysten mellem Tusteren og Guleberget ved Boeseet.
Kysten imellem Stevnshest og Romsdalsøerne.
Samt Indløbet til Haaeværsundet

4de Blad: Kysten mellem Romsdalsøerne og Stadtland.
Retur til toppen af siden.

BOG 032, reg. A/II - 869, DK5: 65.917; Stregkode: 3664737565.

Tredie Hefte: Stadtland til Blomøe, 1795

Titelblad:
Tredie Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for/ de Søefarende/ til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende til Kaartet No. 3.
indbefattende / Strækningen / fra / Stadtland til Blomsøe,
eller / fra 62° 13' til 60° 30' Nordre Brede.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Obser-
vationer verificeret, tilligemed et Blad / Landtoninger.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaart-Archiv i August 1795.
Prisen paa denne Beretning med indheftet Landtonings-Blad er 2 Mark 8 Sk. D.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Friederich Wilhelm Thiele.

Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 26 cm. Papiromslag med marmoreret præg.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-24, blank. 1 planche toninger.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen givet til året 1794.
Efter side 24 er indsat toningspladen:
5te Blad: Fortoning af nogle mærkelige Øer ved den Norske Kyst paa Strækningen under 61 og ½ Grads Brede.
Den Norske Kyst fra Suløerne til Holtzenøe.
Retur til toppen af siden.

BOG 033, reg. A/II - 3386, DK5: 65.917; Stregkode: 3664736259.

Tredie Hefte: Stadtland til Blomøe, 1806

Titelblad:
Tredie Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for/ de Søefarende/ til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende til Kaartet No. 3.
indbefattende / Strækningen / fra / Stadtland til Blomsøe,
eller / fra 62° 13' til 60° 30' Nordre Brede.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret,
tilligemed et Blad Landtoninger.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaart-Archiv i August 1795.
Tredie Oplag, udgivet 1806.
Prisen paa denne Beretning med indheftet Landtonings-Blad er 2 Mark 8 Sk. dansk.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Ernst Andreas Herman Møller, Hof- og Universitets-Bogtrykker.

Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 26 cm. Papiromslag med marmoreret præg.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-19, blank. 1 planche toninger.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen givet til året 1794.
Efter side 20 er indsat toningspladen:
5te Blad: Fortoning af nogle mærkelige Øer ved den Norske Kyst paa Strækningen under 61 og ½ Grads Brede.
Den Norske Kyst fra Suløerne til Holtzenøe.
Retur til toppen af siden.

BOG 034, reg. A/II - 872, DK5: 65.917; Stregkode: 3664736283.

Fierde Hefte: Herløe- og Gielte-Fiordene samt Bergens-Leed til Stavanger, 1798

Titelblad:
Fierde Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for / de Søefarende / til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende / til Kaartet No. 4.
hvilket strækker sig fra 60° 30' til 58° 50' / nordre Brede,
indbefattende endeel af / Herløe- og Gielte-Fiordene / Norden for Bergen
samt / hele Bergens-Leed syd efter, / tilligemed / Indseilingen til Stavanger.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observa-
tioner verificeret med et Blad Landtoninger.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte-Archiv i October 1798.
Prisen for denne Beretning med indheftede Landtonings-Blad er 48 Skilling dansk.
Kiøbenhavn./ Trykt hos J. F. Morthorstes Enke.

Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 26 cm. Papiromslag mangler.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-32 [sidste side mangler en tredjedel].
Toningsbladet mangler.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen givet til året 1794.
Retur til toppen af siden.

BOG 035, reg. A/II - 871, DK5: 65.917; Stregkode: 3664736291.

Fierde Hefte: Herløe- og Gielte-Fiordene samt Bergens-Leed til Stavanger, 1806

Titelblad:
Fierde Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for / de Søefarende / til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende / til Kaartet No. 4.
hvilket strækker sig fra 60° 30' til 58° 50' nordre Brede,
indbefattende endeel af / Herløe- og Gielte-Fiordene / Norden for Bergen
samt / hele Bergens-Leed syd efter, / tilligemed / Indseilingen til Stavanger.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret,
med et Blad Landtoninger.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaart-Archiv i October 1798.
Tredie Oplag, udgivet 1806.
Prisen for denne Beretning med indheftet Landtonings-Blad er 56 Skilling dansk.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Ernst Andreas Herman Møller, Hof- og Universitets-Bogtrykker.

Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 26 cm. Papiromslag med marmoreret præg.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-32. Toningsbladet, 6te Blad.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen givet til året 1794.
Efter side 32 er indsat toningspladen:
6te Blad: Fortoning taget uden for Bømmelfiorden ... Fortoning uden for Indløbet ved Hviddings-Øerne.
Retur til toppen af siden.

BOG 058, reg. A/II - 3387, DK5: 65.917; Stregkode: mangler.

Fierde Hefte: Herløe- og Gielte-Fiordene samt Bergens-Leed til Stavanger, 1806

** DUBLET AF BOG035 **

Retur til toppen af siden.

BOG 036, reg. A/II - 873, DK5: 65.917; Stregkode: 3664736305.

Femte Hefte: Egefield paa Jedderen til Christiansand, 1803

Titelblad:
Femte Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for / de Søefarende / til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende / til Kaartet No. 5.
indbefattende / Strækningen af Kysten / fra / Egefield paa Jedderen
og til / Christiansand.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret,
Udgivet fra det Kongelige Søekaart-Archiv i April 1800.
Andet Oplag, udgivet i October 1803.
Prisen paa denne Beretning med tilhørende Landtonings-Blad er 56 Skilling.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz, / Kongelig og Universitets Bogtrykker.

Størrelse: Br. 21 cm, H. 27 cm. Mønstret papiromslag.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-40. Toningsbladet, 7de Blad.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Breddedrøftelse med inddragning af den franske ekspeditions resultater 1771-1772 under de herrer Verdun, Borda og Pingré.
Misvisningen givet til året 1794 og 1795.
På sidste side er indsat nogle trykfejlsrettelser til det foregående hefte.
Efter side 40 er indsat toningspladen:
7de Blad: Fortoning af Landet Westen for Lindersnæs. Landets Fortoning fra Markøe til Ryvingen.
Kysten ved Sanden og Mandal, Hellesund og Christiansand.
Retur til toppen af siden.

BOG 059, reg. A/II - 3388, DK5: 65.917; Stregkode: mangler.

Femte Hefte: Egefield paa Jedderen til Christiansand, 1803

** DUBLET AF BOG036 **

Retur til toppen af siden.

BOG 037, reg. A/II - 874, DK5: 65.917; Stregkode: 3664736313.

Siette Hefte: Christiansand til Indløbet af Langesunds Fiord, 1811

Titelblad:
Siette Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for / de Søefarende / til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende / til Kaartet No. 6.
indbefattende / Strækningen af Kysten / fra / Christiansand
og til / Indløbet af Langesunds Fiord.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret.
Udgivet fra det Kongelige Søekaart-Archiv i November 1801.
Tredie Oplag, udgivet i October 1811.
Prisen paa denne Beretning med tilhørende 2de Landtonings-Blade er formedelst de forhøiede Priser
paa Papir m.v. nu i Rigsdaler 3 Mark D. C.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Ernst Andreas Herman Møller, Hof- og Universitetsbogtrykker.

Størrelse: Br. 21 cm, H. 26,5 cm. Marmoreret papiromslag.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-20. Toningsbladene, 8de og 9de Blad.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen er ikke angivet i dette hæftes Forerindring.
Oplysninger fra nyt svensk kort for Kattegatkysten udkommet i 1806 er benyttet i dette oplag.
Efter side 20 er indsat toningspladerne:
8de Blad: Fortoning af Landet mellem Christiansand og Tromlingerne, Flekkerøe, Buksteenen og Hovdefield.
9de Blad: Grimstad og Tromøe, Øster Riisøer, Jomfruland og Langesunds-Fiord.
Retur til toppen af siden.

BOG 038, reg. A/II - 875, DK5: 65.917; Stregkode: 3664736321.

Siette Hefte: Jomfrueland til Sverige og Christiania Fjord, 1812

Titelblad:
Syvende Hefte
af de
oplysende
Beretninger
for / de Søefarende / til de
Specielle Kaarter
over den
Norske-Kyst,
henhørende / til Kaartet No. 7.
indbefattende / Strækningen af Kysten / fra / Jomfrueland tilden Svenske Grændse,
med Langesunds-Fjord oop til Skeen,
samt hele / Christiania-Fjord.
Trigonometrisk opmaalt og ved astronomiske Observationer verificeret.
Udgivet fra det Kongelige Søekaart-Archiv i 1803.
Tredie Oplag, udgivet i 1812.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Ernst Andreas Herman Møller, Hof- og Universitetsbogtrykker.

Størrelse: Br. 21 cm, H. 26,5 cm. Marmoreret papiromslag.
Pagineringen løber:
titelblad, blank verso, 3-20. Toningsbladet, 10de Blad.

For de generelle oplysninger henvises til første bind først i filen.

Misvisningen er angivet til år 1800. Som for Syvende Hefte bemærkes her revideringer efter modtagelse af det nye svenske kort over Bohuslenskysten.
Efter side 20 er indsat toningspladerne:
10de Blad: Fortoning af Kysten uden for Laurvig til Færder. Friderichswærn til Færder og Indløbet til Christiania Fiord.
Retur til toppen af siden.
 

Poul de Løvenørns udgivelser
Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 14.10.2009