BOG 015

reg. A/II - 849, Journal 118/34, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733551.
Et eksemplar er 2011 overtaget fra Søfartens Bibliotek. Det har nummer BOG 489.

Titelblad:
Beretning
til
Kaartet over Skagerak

som indeholder
Beskrivelse over den Svenske Kyststrækning, med alle Ind-/
løb, Havne, og Ankerpladse, fra den Norske Grændse/
til hen imod Paternoster-Skiærene i Kattegattet.
Oversat af Svensk
ved
P. Løwenørn,

Ridder af St. Wladimir, Commandeur og General-Adjutant i Søe-Etaten,
Directeur for det Kongelige/ Søekaart-Archiv, Overlods i Siellands District,
Medlem af det Kongelige Danske Viden-/ skabernes Selskab.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte Archiv i August 1808.
Denne Beretning med tvende Blade Landtoninger koster indhæftet 88 Skilling.
Kiøbenhavn./ Trykt hos Ernst Andreas Herman Möller,/ Hof- og Universitets-Bogtrykker.

Størrelse: Br. 21 cm, H. 25 cm. Papiromslag med året overflade udvendigt.
Ryggen er klæbrig selvklæbende gammel tape, der holder sammen på for- og bagpapir.
Planchen er fastgjort med det klæbrige tape.
Pagineringen løber:
Titelblad, blank verso, 1-24, 1 planche toninger.
 
Bogens formål er at understøtte brugen af det af P. de Løwenørn udgivne Skagerakkort delvis revideret på grundlag af det svenske kort udfærdiget af Gustav af Klint. Udgivelseshistorien er nærmere beskrevet herunder i Forerindringen.

INDHOLD:    Side     1: Forerindring
   Side     7: Beskrivelse over alle Havne og Indløb på den Svenske Kyst,
          fra den Norske Grændse til Kierkesund ved Tiörnöe.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring
Forerindringen indeholder oplysninger om Skagerakkortets tilblivelseshistorie, og dets første del gengives derfor her.

Forerindring. Efter at Kaartet over Kattegattet var betydeligt forbedret, og i særdeleshed oplyst ved den dertil her fra Archivet udgivne Beskrivelse[1)], samt at videre Kaarterne over den Norske Kyst, af hvilke No. 7, som indbefatter Christianiafiord, udkom 1803, vare udgivne, troede man, at ikke kunne giøre de Søefarende en bedre Tieneste, end tillige et Kaart over den Bugt, som paa den ene Side begrændses af den Norske Kyst fra Lindersnæs til Færder, og paa den anden af den Svenske Kyst fra den Norske Grændse ned til Kattegattet. Man savnede et Kaart, efter hvilket man kunne, naar man gik ud fra Kattegattet, og havde Peiling af Skagen, Marstrand eller anden bekient Punkt, sætte Kours over til Bestemmelsessted, paa den Syd- eller Sydostlige Kyst af Norge, eller omvendt naar man gik ud fra Norge, at sætte Kours efter, til Kattegattet.

Denne Bugt er fra ældre Tider, og som det synes af Hollænderne, bleven givet Navn af Skagerak, formodentlig deraf, at Skagen er en Hovedpunkt i samme, og at det har været anseet, især saalænge den ikke var oplyst ved Fyhre, gode Kaarter o. s. v., som et fortrædeligt og vanskeligt Farvand.

I Aaret 1804 blev Kaartet over Skagerak herfra udgivet. Man havde til at aflægge den Deel af den Svenske Kyst, som indeholdes derpaa, ikke andet at rette sig efter, end det da bekiente Svenske Kaart over Kattegattet, som tillige indeholder hele Christianiafiord, og nogle faa enkelte Anmærkninger. Paa dette Kaart manglede megen Detaille, og de paa denne Kyststrækning værende Havne og ypperlige Tilflugtssteder vare saa aldeles ubekiente, at enhver Søemand, som fik en Læger ved nogen Punkt heraf, hvilket meget let kunde være Tilfælde med haarde Westlige Vinde, ansaae sig i yderste Fare, og var det som oftest; man beflittede sig derfor stedse at holde sig saa langt fra denne Kyst, som Omstændighederne muligen tillode.

Den virksomme og saa meget fortiente Hydrograph, Hr. Major G. af Klint i Sverrig, udgav i Aaret 1806 Karta öfver Bohus Bugten, grundet paa de nye Opmaalinger, som Hans Majestæt Kongen af Sverrig højpriseligen havde ladet foretage. Saasnart dette vigtige og fortreffelige Kaart tilhændekom, besørgede man Pladen til vores over Skagerak omstukken, og den Svenske Kyst derpaa aflagt efter bemelte Kaart a). ...

a) Man betegnede Aftrykkene af den omstukne Plade med Aarstallet 1807; men ved, at Kaartet paa ny er giennemgaaet efter den nu havende Beskrivelse, har man fundet nogle smaae ellers ubemærkede Tilføininger videre fornødne, samt endeel flere Navnes Paastikning nyttig, hvilket er besørget, og de nyeste og fuldstændigere Aftryk, som herefter udgives, blive betegnede 3die Oplag 1808.
Forerindringen oplyser i slutningen, at milene anvendt er af 15 per grad og misvisningen fundet til 21° W.

1) i basen her har Kattegatbogen BOG 014.

Sejladsbeskrivelserne

Sejladsbeskrivelserne er af sædvanlig art med oplysning om kurser, distancer, grunde og andre farer samt hvorledes kystens udseende er fra søen. Teksten er forsynet med margennoter med stednavne og andre væsentlige emneord.

En del steder i bogen er der med brunt blæk i blandet gotisk og latinsk skrift tilføjet eller rettet oplysninger.

Toningplade

På titelbladet anføres to toningsplancher, men bogen indeholder kun en.

Denne plade indeholder toninger for:
Wæderøerne,
Sæløe Baake,
Kongshavn Indløb,
Gulmarfiord,
Bonden,
Kysten N for Marstrand,
Kysten mellem Kæringøe og Pater-Noster Skjærene samt
Kysten mellem Marstrand og Wingøe.

Alle er angivet med afstande i mil og pejlinger i notationsformen "S 59° O".

Sammenligning
For at sammenligne museets eksemplar for kontrol af atal plancher er KBs eksemplar af samme titel, men i Andet Oplag fra 1812 gennemset. Bogstregkode 202000618455.

Titelbladet afviger ud over oplagsnummeret med oversætter P. Løwenørns forøgeed titelmængde. I Forerindringen er hele teksten omsat med nye linjefald, men få reelle ændringer. Bl.a er i fodnoten oplysningen om det senest udgivne Skagerakkort fra Søkortarkivet ændret, så der oplyses om kortets forøgede dækning af Jyllands Vestkyst sam, at det nu er 3. oplaget fra 1812, der forhandles. Linjen på titelbladet, hvor de to plancheark nævnes er i Andet Oplag udgået.

I den afsluttende fodnote til Forerindringen havde første oplag en bemærkning om et tillæg udgivet i 1808 straks efter det svenske korts data var blevet anvendt på det danske kort. Denne bemærkning er i Andet Oplag ændret, så der nu gives datoen Januar 1808 for det første tillæg, og derefter oplyses, at tillæget i alle efterfølgende oplag er indarbejdet i selve bogen.

I selve tekstafsnittet er i Andet Oplag alle margennoter udeladt. Noterne er omnummereret. Teksten er dog grundigt revideret. Mange udtryk er omdkrevet og alene ved en kontrol af afsnittenes rækkefølge kan det konstateres, at der også blandt disse er ændringer, fx. side 12 i Første Oplag afsnittet indledt med Sæløe Bank er flyttet fra sin plads foran afsnittet indledt Wæderöerne til Andet Oplag side 14 lge før "Den Bugt ... Sotefjord ..." og indledes nu således: "Naar man er Sydligere end Wæderöerne, da er Sælöe Bank et meget vigtigt Söemærke ...".

I KBs eksemplar af Andet Oplag er der to plancher. Den bagerste planche svarer til H&S-eksemplarets ene planche. Andet Oplags første planche indeholder følgende toninger fordelt på otte rækker:

"Fortoning af Koster=Skjærene naar man er westlig
fra dem paa 2½ Miles Afstand.
Fortoning af Koster Skjærene naar man er
en Miil westen for Ursholmene.
Fortoning af Strækningen fra Koster-Skjærene,
til Wæderøerne, omtrent midt for Aabningen
imellem dem, 2 Mile fra Wæderøerne.
Fortoning i S: 5° W fra Wæderöe=Bod."

Andet oplags indbinding er i papiromslag der udvendigt er året vertikalt. Arkene er syet sammen, plancherne er limet til sidste arks sidste side og papiromslaget er limet i ryggen, der dog er slidt bort på 90% af ryghøjden.
Det må derfor formodes, at planche 1 mangler i museets eksemplar.

 
Jørgen Marcussen

Poul de Løvenørns udgivelser
Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas


Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 6.12.2011