BOG 014, reg. A/II - 864, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733586.

Frontispice:
Beskrivelse
over
Kattegattet

Propitious time the naval art enlightens
Obelitz
Det kongelige Søe-Kaarte Archiv

Titelblad:
Anviisning for de Seilende
i
Kattegattet
som indeholder
Beskrivelse over Grundene, Bankerne, Fyhrene og
Søemærkerne i dette Farvand, tilligemed de deri værende
Tilflugtssteder og Havne; over endeel af disse er
vedføiet specielle Kaarter, saavelsom endeel Landtoninger
Forfattet af P. Løwenørn,

Contre-Admiral, Commandeur af Dannebrogen, Dannebrogsmand, samt Ridder af Wladimir og
Directeur for det Kongelige Søekaart-Archiv, Deputeret i det Kongelige General-Toldkammer
og Commerce-Collegium for Canal-, Havne- og Fyhrvæsenets Sager, samt Overlods i Siælland,
Medlem af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Corresponderende af det
Kongelige Vetenskabs-Academien i Stokholm og af det
italienske Videnskabernes Litteratur- og Kunsternes Selskab.
Udgivet fra det Kongelige Søe-Kaarte Archiv i April 1800.
Siette omarbeidede og forøgede Oplag, udgivet 1816.

Størrelse: Br. 20 cm, H. 24,5 cm. Papbind med farvetrykt overtrækspapir udført som halvbind, papir og hjørner slidte.
Pagineringen løber:
frontispice, titelblad, 3-12, indsat 2 kort,
13-16, indsat 1 kort, 17-24, indsat 1 kort på side 25s yderkant,
26-32, indsat 1 kort, 33-38, indsat 1 kort på side 38s yderkant,
39-60, 3 plancher toninger.

 
Bogens formål er at understøtte brugen af det af P. de Løwenørn udgivne Kattegatkort og bringe yderligere sejladsoplysninger samt planer og specialkort som indsat i bogen. Der er i Handels- og Søfartsmuseets samlinger yderligere førsteudgaven fra 1800, 1803 og udgaven fra 1810 for samme kort. de er tildelt numrene
BOG012, BOG013 og BOG042. Museets samlinger indeholder ikke noget Kattegatkort fra årene 1800-1816. Der findes et enkelt kort tegnet af Akeleye samt nogle yngre kort på grundlag af Løwenørns udgivelser.

INDHOLD:    Side     1: Forerindring
   Side     7: Beskrivelse over Kattegattet

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring
Der indledes med omtale af den første udgave, hvor kilderne blev opstillet. Her er der yderligere tilføjet
1807: Underrättelser til Kartorna öfver Kattegat og Bohus Bugten ved major og ridder G. Klint.
Denne kilde blev i 1808 inkluderet i et tillæg til det danske kort.
Forerindringen indeholder derefter: Det er enhver bekiendt, at formedelst den Krig, som 1807 opstod imellem Dannemark og 
Engelland, kunne de Fyhre og flere nyttige Foranstaltninger, som den  
Danske Regiering har med anseelige Omkostninger truffet, for at sikkre  
Seiladsen i Kattegattet, ikke saalænge denne Krig vedvarer, være antændte  
og vedligeholdte; men efter Freden er alt igien blevet oprettet, som tilforn,  
og derfor er de Vagere, som efter Kongelig Anordning af Januar 1805 skulle  
udlægges paa visse farlige Grunde i Kattegattet igien blevne foranstaltede udlagte.  
Herefter følger indholdet af den kongelige befaling om fyrene udstedt i januar 1805. Befalingen nævner de steder, hvor fyr og vagere skal etableres. Der bringes på side 3 en tabel over kimingsafstand for forskellige øjenhøjder. Til slut en beskrivelse og argumenter for de anvendte misvisende kurser og retninger anvendt i bogen og i kortet efter sømandens ønske - men som Løwenørn er klar over - var det nok mere korrekt at anlægge kortet med retvisende retninger.

I 1816-udgaven eroplysningen om de forskellige nulmeridianer udgået. I stedet bringes sidst i Forerindringen oplysninger om, at kortet efter sømandens ønske er aflagt som et platkort med ligedelt breddeminut efter middelbredden.

Sejladsbeskrivelserne

Sejladsbeskrivelserne er opdelte i farvandsafsnit og kommer i følgende orden:
 1. Om Sundet - p. 7
 2. Om den Svenske Kyst i Kattegattet fra Helsingborg til Kirkesund ved Tiörnöe - Strækningen fra Helsingborg til Kullen - p. 9
 3. Om Skelderviig - p. 11
 4. Om Ankerpladsen indenfor Hallands Wæderøe - p. 12
 5. Kort løbenummer 3298: Situations Kaart over Rehden indenfor Hallands Wæderøe - pladen er uden mærke
 6. Plade løbenummer 3299: Fortoningen fra den bedste Ankerplads inden for Hallands Väderøe - plade B
 7. Om Laholms eller Halmstads Bugt - p. 13
 8. Om Kysten fra Tylöe til Warberg - p. 14
 9. Tegning af Warberg med skibe på reden - p. 15
 10. Om Kyststrækningen fra Warberg til Baatefiord - p. 16
 11. Kort løbenummer 3300: Situations Kaart over Kongsbacka Fiord med Havnene og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil - pladen uden mærke
 12. Om Kongsbacka Fiord og Ankerpladserne paa Kysten fra Baate Fiord til Lerkil - p. 17
 13. Om Indløbene paa Strækningen mellem Tislerne og Wingöe, samt Opseilingen til Göthaborg - p. 21
 14. Om Strækningen fra Wingöe til Marstrand - p. 24
 15. Kort løbenummer 3301: Situations Kaart over Indløbene til Göthaborg med Anker eller Stoppepladsene indenfor Wingöe - plade D
 16. Beskrivelse over Paternoster-Skiærene, samt Indløbet til Marstrand - p. 26
 17. Kort løbenummer 3302: Speciel-Kaart over Pater Noster Skiærene med Løbene imellem dem samt Indløbet til Marstrand, 1808 - plade E
 18. Om Grundene og Lodskuddene i Kattegattet - p. 33
 19. Om Lysegrund - p. 34
 20. Om Store Middel Grund og Røde Banke - p. 35
 21. Om Anholdts Østre Rev og Fyhrene paa denne Øe - p. 35
 22. Om lille Middel-Grund - p. 38
 23. Kort løbenummer 3303: Speciel-Kaart over Lodskudene paa den saakaldte Lille Middelgrund i Kattegattet - plade F
 24. Om Banken Fladen og Kummelbank, samt Lodskuddene Norden for - p. 40
 25. Om Grundene imellem Anholt og Læsssøe - p. 41
 26. Om Læssøe og Grunden omkring samme - p. 42
 27. Om Farvandet langs Øst-Kysten af Jylland fra Skagen Syd efter. - Om Skagen - p. 45
 28. Om Fladstrands Rehd - p. 46
 29. Om Sæbye - p. 47
 30. Om Dvalegrundene - p. 47
 31. Om Asaae Rende - p. 47
 32. Om Indseilingen til Liimfiorden - p. 48
 33. Om Svitringen og om Muldberg Grund - p. 49
 34. Om Hurup Broe - p. 49
 35. Om Mariager Fiord - p. 50
 36. Om Randers Fiord - p. 50
 37. Om Grunden Tangen - p. 51
 38. Om Gerild Bugt - p. 51
 39. Om Grenaae - p. 52
 40. Om Stoppepladsene og Havnene udenfor Kysten imellem Greenaae og Aarhuus, samt om adskillige Grunde i Nærheden af denne Kyst - p. 52
 41. Om Ebeltofte Bugt - p. 51
 42. Om Aarhus og Norsminde - p. 54
 43. Om Samsøe, samt de paa den Nordostlige Side af denne Øe nærliggende smaae Øer og Grunde - p. 54
 44. Om Thunøe, samt om Løbene imellem Grundene Nordwest og West for Samsøe - p. 55
 45. Om den Nordlige Kyst af Sjælland - Om Revnæs og Calllundborg - p. 57
 46. Om Seierøe - p. 57
 47. Om Siællands Rev - p. 57
 48. Om Hasteens Grund - p. 58
 49. Om Isefiord - p. 59
 50. Plade løbenummer 3304: Fortoninger for Ankerplads paa Helsingør Rehd m.fl.
 51. Plade løbenummer 3305: Fortoninger for den svenske kyst fra Vingø til Pater Noster og fra Skagen til Randers Fjord
 52. Plade løbenummer 3305: Toningsmærker paa den Jydske Kyst


Poul de Løvenørns udgivelser
Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 14.10.2009