BOG 010, reg. F/I, 6240, stregkodet: 3664732377, DK5: 65.917;

Beskrivelse til Kortene over
Den Botniske Bugt
eller
Bottenhavet og Bottenvigen

for
Nyt og Forbedret Oplag, for Størstedelen efter det Svenske
ved
J. Hjorth,
Over-Krigscommissair, Ridder af Dannebrog og af Wasa-Ordenen, samt Bogholder ved Lodsvæsenet
i
Helsingør.
Trykt paa Udgiverens Forlag
i Bianco Lunos Bogtrykkeri i Kjøbenhavn.
1854.


Størrelse: Br. 17 cm, H. 25 cm. Papbind med lærredsryg. Brunt overtrækspapir.
Pagineringen løber I-VIII + 1-68 + Planche I-VI, der indeholder 6 toningsplancher.

 
INDHOLD:    Forord
   Fortegnelse over Udgiverens Forlagsartikler
   Udgiverens Forerindring til første Oplag
   Indhold for siderne 1 til 68.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forord

Indledes således: Omendskjøndt nærværende Oplag af Beskrivelsen over den botniske Bugt hovedsageligen er oversat og udarbeidet efter den i Stokholm i Aaret 1839 udkomne anden og forbedrede Udgave af "Underrættelser til Kartorne öfver Norrbotten, hörande til Sveriges Sjö-Atlas, af Gust. af Klint", saa har Udgiveren dog naturligvis ikke undladt deels at indarbeide i selve Texten, og deels at tilføie som Noter under samme, alle de Forandringer og Forbedringer, som desforuden ere komne til hans Kundskab, baade tidligere og siden den Tid, i Henseende til nyopdagede Klipper og Grunde, Anbringelsen af nye og forbedrede Fyre og Baaker samt andre Mærker, etc. etc. ...
Fortegnelse over Udgiverens Forlagsartikler Fortegnelsen indeholder titlerne på 16 kort, heraf 1 Øresundskort på engelsk.
Det ene kort, over Middelhavet, bærer noten: Er under Arbeide.
6 Beskrivelser i bogform til kortene.
Samt en linje med nationalflag og signalflag.

Det svenske værk, der ligger til grund for denne danske oversættelse, er tidligere oversat og udgivet på Blankensteiners Forlag i 1817. Denne oversættelse findes også på Handels- og Søfartsmuseet:
Se BOG 002 - Beskrivelse over Østersøen og den Finske Bugt.


Udgiverens Forerindring

Fortalen til første oplag indledes således: Det danske Flag har, som bekjendt, i Aarhundreder, ja Aartusinder, vaiet paa alle Have baade fjernt og nær, hyppigere paa flere og mindre ofte paa færre; men neppe gives der noget Farvand, hvor det maatte være aldeles ubekjendt.

Omendskjøndt nu den botniske Bugt vistnok ei kan regnes iblandt dem, som det stadigen gjæster, skrider dog nok intet Aar frem i Seclernes Række, uden at jo gamle Dannebroge af og til hævder sin Ret til at vise sig ogsaa i denne af Fremmede mindre besøgte Havstrækning.

Da der alligevel intet dansk Kort existerede over bemeldte Bugt, og her dog ei sjeldent føltes Trang dertil, saa udarbeidede og udgav jeg i Aaret 1832 et "Kort over den botniske Bugt eller Bottenhavet og Bottenvigen, med de snevreste Passager, Södra- og Norra Quarkerne, særskilt i stort Bestik, efter de nyeste og bedste svenske Kort og Beskrivelser", som en Fortsættelse af mit i Aaret 1828 publicerede General-Kort over den østlige Deel af Østersøen med Ålandshavet og den finske Bugt samt Rigabugtem. ...

Fortalen slutter med oplysninger om retninger er givet misvisende, distancer i sømil og dybder og højder i enten svenske eller danske for, således at de svenske er bibeholdt, hvor det ingen større betydning har, mens de er omsat til danske mål, hvor dybderne er kritiske.

Farvandsbeskrivelserne

Rækkefølgen af de gennemgåede farvandsafsnit er:
Kapitel 01 - Svenske Kyst Arholma til Gefle.
Kapitel 02 - Norrlandskysten fra Gefle til Hernösand.
Kapitel 03 - Norrlandskysten fra Hernösand til Umeå.
Kapitel 04 - Vestra Quarken.
Kapitel 05 - Kysten af Westerbotten fra Ratan til Piteå.
Kapitel 06 - Kysten af Westerbotten fra Piteå til Torneå.
Kapitel 07 - Kysten af Österbotten fra Torneå til Ny-Carleby.
Kapitel 08 - Östra-Quarken med skærgården.
Kapitel 09 - Finske kyst fra Wasa til Bjørneborg.
Kapitel 10 - Finske og ålandske kyster fra Bjørneborg til Ålandshavet.

Plancher

Bogen slutter med 6 toningsplancher, der er registrerede i kortbasen, løbenumrene 3245-3250.
 


På Handels- og Søfartsmuseet findes følgende kort af J. Hjorth:

kort H&S 0086:0023, lbnr. 1778 fra 1832, trykt 1839,
kort H&S 0015:2574, lbnr. 1779 fra 1846, trykt 1847,
kort H&S 0015:2538, lbnr. 1476 fra 1838, trykt 1838,
kort H&S 0053:1159, lbnr. 1136 fra 1850, trykt 1850.


OVERSIGT LODSBØGER OG ATLAS

Oversigt over lodsbøger.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Revideret 5. oktober 2006.