BOG 009, reg. A/XII-2, 843, DK: 65.917. Dublet af BOG008

Beskrivelse
over
Middelhavet

med
Strædet ved Gibraltar, Det Adriatiske Hav, Archipelagus, Marmora Havet
og
Det Sorte Hav samt Det Azovske Hav,
tilligemed
Øerne i disse Have og de samme omgivende Kyster, Havne og Farvande,
for
Størstedelen efter det Engelske
ved
J. Hjorth,
Over-Krigscommissair og Bogholder ved Lodsvæsenet i Helsingør.
Kjøbenhavn.
Trykt paa Oversætterens Forlag, hos Bianco Luno.
1846.


Bogen bærer på forsatsbladets versoside en dedikation med gotisk skønhåndskrift således:
S. T.
Hr. Skibsclarerer og Stænderdeputeret N. P. Kirch
med megen Agtelse
venskabeligt
J. Hjorth


På kolofonsiden er trykt med relativ lille skrift:

(Hvor Fagmænds Værker savnes, pleie Amateurers ei at være uvelkomne.)

Under teksten den franske originaltekst.

Størrelse: Br. 17,5 cm, H. 25 cm.
Papbind med præget papirdækblade i rødt med guldbort langs kanterne. Ryggens papir og karton mangler. Bagsiden letter brandskadet.
Pagineringen løber I-X + 1-302. Der er ingen plancher.
INDHOLD:    Forerindring
   Indhold for siderne 1-302.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forfatterens Forerindring indledes således: Med nærværende Værk slutter Udgiveren en Serie af de af ham, i Aarenes Løb, fra forskjellige Sprog oversatte og udarbeidede nautiske Beskrivelser, som tilsammen omfatte Kysterne, Havnene og Farvandene fra Petersborg, Torneå og Trondhjem igjennem den Finske Bugt og den Botniske Bugt, over hele Østersøen og Nordsøen, Canalen imellem England og Frankrig, den Biscayiske Bugt, forbi Spanien og Portugal, hele Middelhavet igjennem lige til Bunden af det Sorte Hav og det Azovske Hav, samt tilbage igjen.

Han agter nu, for det første, og maaske for bestandigt, af forskjellige samvirkende Aarsager, at nedlægge Pennen i den Retning, i det han henstiller til den kyndige Læsers skjønsomme og overbærende Bedømmelse at afgjøre, hvorvidt dette Arbeide: "Beskrivelse over Middelhavet m.v.", maate fortjene en ligesaa gunstig Modtagelse af Sømanden, som han har Grund til at smigre sig med, at hans tidligere Værker have været lykkelige nok til at møde. I alle Fald haaber han ganske sikkert, at Oræget af den Omhyggelighed og den Flid, som han er sig bevidst efter bedste Evne at have anvendt under Udarbeidelsen, og som ere saa absolut fornødne, naar slige Frembringelser ei skulle aldeles forfeile Hensigten, vil umiskjendeligen spores heelt igjennem Værket. ...

Søkort for området

Handels- og Søfartsmuseet har intet Middelhavskort fra nøjagtigt samme periode. Museet råder over tidligere kort. Af de lidt senere udgivne kort kan peges på:

kort H&S 0067:0170, lbnr. 1823 fra 1862,
kort H&S 0054:0835, lbnr. 1707 fra 1879 og
kort H&S 0015:2891C, lbnr. 1802 fra 1888.


Ellers kan oversigt over kortbeholdning findes under Folio 0900 i Foliooversigten.

Sejladsbeskrivelserne for Middelhavet

Resten af bogen optages af farvandsbeskrivelserne. Der indledes med oplysninger om:
Længderne er fra Greenwich.
Pejlinger og kurser er misvisende med undtagelse af notationformen som V.N.V., for så er de retvisende.
Retninger for vind, tidevand og strøm er retvisende.
Distancer er i kvartmil (= sømil).
Dybder er regnet fra lavvande ved ny- og fuldmåne i engelske favne og fod.
Forskellen mellem dansk og engelsk fod er sat til 1000:1029.

Den geografiske orden er således:

Kapitel 01 - Strædet og Bugten ved Gibraltar.
Kapitel 02 - Kysterne af Spanien til Cap Creux.
Kapitel 03 - De Baleariske Øer.
Kapitel 04 - Frankrigs kyster fra Cap Cervera til floden Var.
Kapitel 05 - Kysten mellem Nice og Genoa.
Kapitel 06 - Korsika og Sardinien.
Kapitel 07 - Italiens vestkyst fra La Spezia til Cap Spartivento.
Kapitel 08 - Æoliske = Lipariske Øer, Sicilien, Ægadiske Øer, Pentellaria, Malta og de Pelagiske Øer.
Kapitel 09 - Italiens sydlige Kyst samt Adriaterhavet, Venedig.
Kapitel 10 - Albanien og Grækenlands fra Cap Linguetta til Cap Malea, de Ioniske Øer.
Kapitel 11 - SE- og E-lige græske kyster.
Kapitel 12 - W- og N-lige kyster i Archipelagus.
Kapitel 13 - Øen Candia = Kreta.
Kapitel 14 - Kykladerne og Sporaderne samt kysten til Smyrna.
Kapitel 15 - Kysten fra Smyrna, Dardanellerne, Marmorahavet = Marmarahavet. Konstantinopel.
Kapitel 16 - Sortehavet.
Kapitel 17 - Rhodos, Lilleasiens kyster til Skanderun.
Kapitel 18 - Cypern.
Kapitel 19 - Syrien, Palæstina, Ægyptetn til Alexandria.
Kapitel 20 - Afrikakysten fra Alexandria til Gibraltar.

OVERSIGT LODSBØGER OG ATLAS

Oversigt over lodsbøger.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Revideret 8. oktober 2006.