BOG 006, reg. a/XII-2, 10013

Beskrivelse over Canalen
imellem England og Frankrig
("English Channel", "La Manche")
samt over de sydlige Kyster af Irland,

for Størstedelen efter det Engelske ved
J. Hjorth, Søe-Krigscommissair og Bogholder ved Lodsvæsenet i Helsingør.
Kjøbenhavn.
Trykt paa Oversætterens Forlag, hos
Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1842.

Bogen bærer en kort dedikation med gotisk skønhåndskrift således:
Til
Deres Kongelige Høihed
Kronprinsen
underdanigst
J. Hjorth


Desuden er der på titelbladet stemplet FGB i en oval samt F.C.C. under en kongekrone.
På titelbladets verso findes tre digte:

Oplysningens Fremme

Ved Dagens Lys, naar Solen straaler fra det Høie,
en dygtig Sømand seiler trygt;
I Nattens Mulm, med Fyrets Blus for kyndigt Øie,
han nærer heller ingen Frygt.
Saa freidigt han stævner til fjerneste Kyst,
Med Kjækhed og Mod i det mandige Bryst,
han kjæmper vel mangen en frygtelig Dyst,
Dog priser han det som sin høieste Lyst.

Liig Gildet, som luttres ved Ildens Magt,
Slig Sømand kan siges at være;
I Sjælen han finder jo Kraften lagt -
Hans Ild! - og den kalder man Ære.
Venligt Ønske og Erindring.
For Grunde og for Skær,
for Uveir hist og her,
Gud! fri dem En og Hver!
Han! er dem stedse nær;
Ham! evigt Ære vær'!
INDHOLD:
   Oversætterens Forerindring, der kommer før indholdsfortegnelsen
   Indhold for siderne I-XXVI og 1-242.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Oversætterens Forerindring indledes således:

Med forøget Tillid og Frimodighed, samt med usvækket Flid, Omhyggelighed og Kjærlighed har Oversætteren af nærværende Beskrivelse over Canalen imellem England og Frankrig, etc., hengivet sig til dette Værk, offret, saa at sige, ethvert Øieblik dertil, som hans egentlige Kaldsforretninger levnede ham i de sidstforløbne Aar; thi, han har, i Aarenes Løb, oftere havt den Glæde at erfare, ei allene at hans tidligere Arbeider, i denne og lignende Retning, have vundet de Siøfarendes Bifald og Tilfredshed, men tillige, at Oplysningerne deri virkelig have bidraget til, i enkelte Tilfælde, at frelse Skibe fra øiensynlig Undergang;

Forfatteren har oversat det engelske værk
"The New Sailing Directory for the English Channel and southern Coasts of Ireland by J. Purdy"
efter dennes 8. udgave udkommet i London i 1838 samt tilføjet oplysninger fra
"The Light-Houses of the British Islands, corrected to 1st July 1841, Hydrographical Office, Admiralty, London 1841"
samt de tilsvarende franske publikationer. Endelig har han også benyttet
"Sailing Directions for the English Channel, including a general Description of the South Coasts of
England and Ireland and a detailed Account of the Channel Islands,
by Capitain M. White, R.N. Hydrographical Office, Admiralty, London 1835".

Udgiveren henviser for områderne i Nordsøen og Themsen til sit andet værk om
Nordsøen

Af praktiske informationer gives, at bogens kurser og pejlinger er misvisende, og at distancer er givet i geografiske kvartmil, dvs. i sømil. Dybderne er til springtids lavvande i engelske favne og fod. Sømandenkan let selv omregne efter 36 engelske fod på 35 danske fod eller efter formlen 1029:1000.

Herefter kommer indholdsfortegnelsen med teksten opdelt i 12 kapitler. De er i følgende farvandsorden:

   Themsens Munding til The Nore:
   The Nore til Margate Red
   Margate Red til Syd Foreland og Dover og The Downs
   Dover Strædet og til Beachy Head
   Beachy Head til Portsmouth og Spithead
   Spithead til Plymouth
   Plymouth til Lands End og Scilly Øerne
   Lands End til Milford Haven
     herunder en beskrivelse af tøndeudlægning i Bristolkanalen i august 1838
     og en generel advarsel og anvisnng for anduvning fra vest
   De sydlige og sydvestlige kyster af Irland fra Carnsore Point til Loop Head og Shannonfloden
     herunder Capitain Whites bemærkninger om sejladsen fra Den Spanske Sø SV om Irland til Bristolkanalen
   Frankrigs Kyst fra Dunkirquen til Brest samt Kanaløerne
     herunder en tabel over kompasretninger og distancer på Kanalen
   Anvisning for anduvning fra Atlanten gennem Kanalen
     herunder en generel advarsel om strømracer og overfald i nærheden af Scilly
   Flod og ebbe i Kanalen og en tidevandstabel.

Indholdet kort
Indledningen omhandler pharonologien som omtalt i BOG 005. Side X har en note med tegning om en frelserbåke opsat på Goodwin Sands. Båken består af en træmast med et mærs, der kan indeholde mindst 40 skibbrudne og er hævet 17,5 fod over højvande. Masten er forsvarligt tøjret og er forsynet med et flag, der kan hejses af de skibbrudne som tegn på, at hjælp er fornøden. Oplysningen er givet af Trinity House 21. oktober 1840.

De første sider, der er pagineret med romertal, indeholder en fyroversigt. På side XXIII er der bemærkninger om kompassernes misvisning og aberration. Der indledes med en bemærkning om, hvor omhyggeligt de retvisende pejlinger og kurser er blevet konverteret til misvisende kurser og retninger ud fra de for daværende værdier af misvisningen. Londons misvisning noteres for en del år; det tidligste er 1580, hvilket man ikke kan have megen nytte af i 1842.

På side XXIV er en liste med misvisninger for 54 forskellige år med ujævne mellemrum for London; tidligste er 1580, yngste er 1821 til 1824. Misvisningens natur er på nogen vis beskrevet i teksten, men denne vidner om en noget begrænset forståelse for magnetiske forhold, idet der bemærkes misvisning, der er forskellig om man stævner øst eller vest med op til 10 grader. Det er ikke muligt at slutte ud fra teksten, om misvisning og deviation sammenblandes, men tidsbilledet er interessant, fordi det viser, hvor usikker navigatørerne har været med misvisningens indflydelse på sejladsen.

Farvandsafsnittene er opbygget som for BOG 005 og på ganske traditionel vis med oplysninger om dybder, bundforhold, kurser, grunde og fyr; mærker og båker m.v. er af og til forsynet med illustrationer.

OVERSIGT LODSBØGER OG ATLAS

Oversigt over lodsbøger.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Revideret 5. september 2006.