BOG 005, reg. A/XII-1, 813

Beskrivelse over Nord-Søen
tilligemed de den omgivende
Kyster, Havne og Farvande,

navnligen ved Storbritannien fra London til Shetlands Øerne inclusive,
Frankrig, Belgien, Holland eller Nederlandene, Tydskland,
Danmark til Skagens Pyndt, og Norge fra Lindesnæs til Christiansand og
Christiania samt til Bergen og Trondhjem etc.
for Størstedelen efter det Engelske ved
J. Hjorth, Søe-Krigscommissair og Bogholder ved Lodsvæsenet i Helsingør.
Kjøbenhavn.
Trykt paa Oversætterens Forlag, hos
Bianco Luno, 1840.

Bogen bærer en dedikation med gotisk skønhåndskrift således:
Velbaarne
Hr. Capitaine Zahrtmann,
Ridder af Dannebrogen og
Dannebrogsmand, Ridder af Ordenen
pour le metier militaire, samt af
St. Annæordenens 2den Classe,
Adjudant for hans Majestæt Kongen,
Directeur for det Kongelige Sø Kort Archiv
allerærbødigst
J. Hjorth


INDHOLD:
   Oversætterens Forerindring
   Fortale af den engelske Forfatter
   Forord af den engelske udgiver
   Indhold for siderne I-XXX og 1-233.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Oversætterens Forerindring indledes således:

Mange af vore kjække søefarende Landsmænd, saavelsom af deres dristige og uforfærdede norske og svenske Brødre, tale og forstaae unægteligen det engelske Sprog næsten ligesaa godt, som deres Modersmaal og som indfødte Engellændere; saa at man kunne fristes til at ansee de allerede existerende, af forskjellige bekjendte Forfattere veludarbeidede, engelske Beskrivelser over Nordsøen for at være noget nær tilstrækkelige efter Fornødenheden.

Forfatteren mener dog, at der findes en del brugere, der er mindre velbevandrede i det engelske sprog, hvorfor han har oversat det engelske værk New Sailing Directory for the North Sea, by J. Purdy efter dennes 6. udgave udkommet i London i 1838.

Udgiveren er klar over, at ingen værker er fuldkomne, men vil lade sig trøste med følgende:

Efter al Sandsynlighed vil han ei i en Række af Aar, og maaske aldrig, kunne vente sig sit Udlæg, langt mindre sin Umage, godtgjort for nærværende Arbeide, og han kan saaledes ikke smigre sig med at faae al den Satisfaction deraf, som han har havt af sine tidligere udgivne Søkort og Beskrivelser over andre Farvande; men han vil desuagtet føle sig fuldkommen tilfreds med den anvendte Tid og de havte Bekostninger, hvis han blot maae komme til Kundskab om, at Hovedhensigten, om ogsaa kun tildeels, maatte være opnaaet.

Af praktiske informationer gives, at bogens kurser og pejlinger er misvisende, og at distancer er givet i geografiske kvartmil, dvs. i sømil. Dybderne er til springtids lavvande i engelske favne og fod. Sømanden kan let selv omregne efter 36 engelske fod på 35 danske fod eller efter formlen 1029:1000.

I den engelske udgivers fortale oplyses, at bogen er formateret på en ny og klar, metodisk måde og der er mere omfattende oplysninger, end i tidligere værker af samme slags. Der er knyttet et kort til lodsbogen, men kortets nummer eller titel er ikke anført.

Den danske udgiver knytter en note til oplysningen og angiver deri, at det af Søkortarkivet udgivne kort er lige så velegnet. Handels- og Søfartsmuseet har intet Nordsøkort, der nøjagtigt passer med bogens udgivelsesår. Det nærmeste udgivelsesår, hvorfra der haves Nordsøkort er:
kort H&S 0050:1382, lbnr. 2045 fra 1829, trykt 1832, eller
kort H&S 0050:1382, lbnr. 2046 fra samme år.
For den nederste del af Nordsøen, kaldet Hofden har Museet
kort H&S 0015:2908, lbnr. 1280 fra 1826, trykt 1826.

PHARONOLOGIE
Efter indholdsfortegnelsen bringes en tekst med ovenstående overskrift om pharonologie. Det fremmedartede ord betyder læren om fyr og fyrskibe, og teksten indledes med forklaringen om, at ordet stammer fra det berømte fyrtårn i Alexandria - et af verdens syv klassiske underværker, og om dets historie citerer den engelske udgiver John Smeaton, der byggede det fjerde Eddystone Fyrtårn, der stod fra 1759 til 1882.

Han oplyser om Alexandrias Pharos, at det blev bygget af den ægyptiske kong Ptolemæus og var fuldført omkring 283 f.Kr. Dets navn fik det efter den ø på hvis østligste pynt, det blev bygget. Det havde en højde på 547 fod og dets flamme fra topen kunne ses 41,5 sømil væk. Også andre fyrtårne omtales: Messinas Pharo, La Tour de Cordouan ved Girondeflodens munding, Eddystonefyret, og Bell Rockfyret ved Skotlands østkyst, sidstnævnte opført af Robert Stevenson, 1772-1850, og bedstefader til den mere kendte forfatter Robert L. Stevenson.

Under fyrforholdene nævnes det, at Trinity House den 25. januar 1832 havde udskiftet fyrskibenes klokker med kinesiske gongonger til brug i usigtbart vejr.

TIDEVANDSOPLYSNINGER og andre TABELLER
Efter fyrvæsenets oplysninger er der flere tidevandstabeller for Themsen ved Lower Pool og Blackwall, og i Nordsøen for flere pladser fra Ramsgate til Dundee.

Tidevandet efterfølges af Positionstabeller for fyr, kirkespir og andre iøjnefaldende punkter, samt lister over kompaskurser og distancer mellem forskellige punkter. Endelig som sidste del af forværkerne kommer en øjenhøjdetabel.

Sejladsbeskrivelserne for Nordsøen

Resten af bogen optages af farvandsbeskrivelserne. Der indledes med angivelsen af misvisningen, og uden årstal, men det må formodes at det er til året 1840.

Den geografiske orden er således:
Themsen fra Londons Broe til Nore og Medway. Indledningen omtaler myndighedskrav og forordninger vedrørende lodser, dokninger og ballast, der er specificeret med omtale af indkomsterne af sidstnævnte art skal tilfalde de fattige i byen. Havnemestrene, der står for fortøjningerne og for at opkræve havnepenge, og da området på floden er opdelt i tre afsnit, så vil havnemesterbådene føre hhv. et rødt, et blåt og et hvidt flag i deres respektive områder.

Havnereglementsoplysninger fylder flere sider, og der er specificeret regler for både dampfartøjer og kulbåde. Omkring Greenwich er omtalt både bygningerne og skibene Dreadnought og Iphigenia indrettede som hhv. hospitalsskib og til Marine Society.

Tidssignalet i Greenwich
Side 8 har et afsnit om procedurerne og systemet omkring tidssignalet med kuglen fra Greenwichobservatoriet, og der henvises til maskineriets indretning i en artikel i Nautical Magazin fra oktober 1835 på side 584.

Farvandene
For de øvrige farvande er der ganske mange oplysninger om besejling og havneforhold og fyrenes indretning. Der er en del landtoninger og mange båker og mærker er tegnet. Oplysningerne er traditionelle, men fyldige.

Loddemskine
På side 232f er forklaret om de mange skibe, der ikke tager tilstrækkelige lodskud og derfor går på grund, og the Patent Sounding Machine konstrueret af Edward Massey omtales, mens den danske udgiver i en note tilføjer, at Burdts loddemaskine, der fås i København, er endnu bedre. Masseys loddemaskine var en lodretstillet rotor, der blev påsat lodlinen. Under vejen nedad ville vandstrømmen rotere tælleværkerne, og efter største dybde var nået, ville omdrejningerne ophøre. Ved optagningen kunne tælleværkernes urskiver aflæses. Massey tog patent på instrumentet i 1802.

OVERSIGT LODSBØGER OG ATLAS

Oversigt over lodsbøger.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 30.12.2009