BOG002

Beskrivelse
over
Østersøen og den Finske Bugt,

hørende til det
Svenske Søe-Atlas,
forfattet
af
Contre-Admiral Gustaf af Klint.


Stockholm 1815.
Besørget oversat af Blankensteiner og udgivet paa hans Forlag.

Kiøbenhavn.
Trykt hos Directeur Johan Frederik Schultz,
Kongelig og Universitets-Bogtrykker.
1817.
Det Atlas, som nedenstående beskrevne sejladsanvisningsbog tilhører, er ikke i Museets samlinger. Men der findes i samlingerne to kort af Gustaf af Klint, nemlig H&S 0015:2354, lbnr. 1112, der er et kort over Øresund samt H&S 0015:2901, lbnr. 1279, der er et kort over Nordsøen.

Resume af bogens indhold Forordet indledes med:

Forfatterens Forerindring

For at lægge Grund til Forbedringen af de Svenske Kaart over Østersøen, er der efter det Kongelige Admiralitets Befaling blevet arbeidet fra 1740 til 1790 paa Forfatningen af Triangel-Rader og specielle Opmaalinger langs med de Svenske Kyster saavelsom med Kysterne af den Finske Bugt.

Hvorvel disse Arbeider ikke altid bleve planmæssig fortsatte og undertiden afbrudte af Mangel paa Midler, blev man dog derved i Stand til at forfatte de saakaldte Paskaarter over Kattegattet, Østersøen samt den Finske Wiig eller Bugt, som bleve udgivne i Aarene 1782 til 1789, der ndgiorde [udgiorde] 6 Kaarter, hvortil der sluttelig blev i 1795 udgivet et General-Kaart, alle under Vice-Admiral, General-Adjutant og Ridder Johan Nordenankers Bestyrelse, som Medlem af det Kongelige Admiralitets-Collegium.

Disse Kaarter vare forfattede af Oberst, Lods-Directeur og Storkors af Sværdordenen Eric af Klint, hvis Fortieneste er saameget større som at en stor Deel af de fornødne Materialier savnedes til Udførelsen af et saa stort Værk, og som kun blot erstattedes ved udmærket Erfarenhed og en uafbrudt Omhyggelighed ved selv at befare de Dele af Østersøen, og ved at foretage egne Observationer, hvor det var meest fornøden.

Der blev til de bemeldte Kaarter endnu tilføiet 2de Paskaarter tilligemed et general-Kaart over Nordbotten, samt et ufuldstændigt specielt Kaart over den Stockholmske Skiærgaard.
Forordet fortsætter med megen ros til konge, fædreland og kortopmålerne og slutter med et mere praktisk afsnit om distancerne er opførte i sømil à 15 per grad og alle pejlinger og kurser er aflagt efter et misvisende kompas. Dybderne er i svenske favne og fod, der - som senere skrevet - kan sammenlignes med danske efter forholdet 35 til 37.

Efter forordet er anbragt oversætterens eller udgiverens forord, der er signeret med Johannes Georg Blankensteiner. Hans bemærkninger indeholder oplysninger om længdeforskel på 37 minutter mellem de svenske søkorts forskellige blade. Længderne er beregnet til Ferro, hvortil afstanden er usikker, hvorfor Blankensteiner i sine danske udgaver har ændret længderne med nulpunkt for Paris og Greenwich.

Indholdsfortegnelsen
Indholdsfortegnelsen indeholder kapitlerne 1 til 13. Kapitel 14 er udeladt i den danske udgave. Kapitlerne dækker:
  1. Sundet mellem Sverige og Danmark.
  2. Falsterbo til Kalmar Sund samt Bornholm og Ertholmene.
  3. Kalmar Sund og Øland.
  4. Gotland med Faarø, Gotska Sandø.
  5. Nordre Indløb til Kalmar Sund til Landsort.
  6. Stockholms Skærgård.
  7. Laagskær til Hangøodde med Ålandsøerne og Den finske Skærgård.
  8. Nordsiden af Finske Bugt til St. Petersborg.
  9. Svarfverort til Odensholm.
10. Sydkysten af Finske Bugt fra Odensholm til St. Petersborg.
11. Rigabugten.
12. Sydkysten af Østersøen.
13. Mecklenborg og Holsten.

Mellem side 88 og 89 er indsat en rettelse til beskrivelsen vedrørende fyret ved Narva på ruten fra Reval til Narva, som tømmerskibene befor. Fyret er flyttet fordi det ofte var skjult i tågen på sit oprindelige sted. Rettelsen er dateret 3/10 1817.

Mellem side 96 og 97 er indsat en rettelse til beskrivelsen vedrørende udløbet af Dynafloden, hvor der på dæmningen ved Fort Comet er oprettet et fyrtårn, der er tændt fra 15/6 1818.

Bogen slutter med 14 plancher med toninger og planer. De er registreret i kortdatabasen med lbnr. 2966 til 2979.

Bogen er endnu ikke registreret digitalt i Museets database per 18. august 2006. Bogens tidligere signatur er A/XII/1 - 13.883, der ikke overføres til det den digitale base. Bogens bind er marmoreret papir og ryggen af læder med senere påsat etiket mærket 96. Bogens format er 22 x 22 cm og tykkelse 1,8 cm.

Bogen har ligget til grund for J. Hjorths senere bog om samme emne. Se videre under BOG007.

INDGANG TIL KORTBASEN

Link her til foliooversigten.
Link her til kortoversigt i farvandssorteret orden.
Link her til registreringsnummerlisten, hvor man kan se relationen mellem museets registreringsnumre og hjemmesidens kortløbenumre.
Link her til indledning med forklaring til databasens felter m.v.

Oversigt over lodsbøger.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Revideret 18. august 2006.