Søkortregistreringsnummer 0084:0385
Lbnr. 3055 - 3148

Opdateret 29. januar 2010.

Information om
Tyske Bugt — samling af søkort c. 1543-1900

I perioden 1969 til 1979 udkom værket Historisches Seekartenwerk der Deutschen Bucht om søkortene for Den Tyske Bugt. Det var Arend W. Langs livsværk, der da blev udgivet. Værket bestod af tre mapper med reproduktioner af alle betydende søkort over området fra Cornelis Anthonisz' kort 1543/1560 og til de nyeste kort. Foruden de tyske kort indgik også danske, hollandske, engelske og franske i værket. Det dækkede område strækker sig mellem Schiermonnikoog i Nederlandene og Blaavandshuk i Danmark.

Foruden kortmapperne, der er registrerede under de ovennævnte løbenumre, var det planen at udgive en bog med forklaringer og beskrivelser til kortene. Denne bog er ikke indgået til museets bibliotek, den findes ikke i Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, og den er formodentligt aldrig udkommet, da andre biblioteker heller ikke er i besiddelse af den. Kortværket, der skulle have indeholdt 150 kort, blev udgivet på Karl Wachholtz Verlag, Neumünster.

De udgivne 91 kort er fordelt på tre mapper. Kortstørrelsen er maksimalt 119 x 85 cm, men en del af kortene er reproduceret på halv størrelse papir, nogle har endda flere kort per ark, mens enkelte er trykt på mindre papir. Ingen af kortene er farvetrykte.

Nedenfor er kortene listet i deres helhed, og de er nærmere beskrevet ud over den tekst, der kan stå i databasen. Ingen af de første kort, lbnr. 3055 til 3074 samt 3076 - 3081 har breddeskalaer. Derefter er det angivet, hvis kortene ikke har det.
Ikke alle de lovede kort er udkommet. I rekommendationshæftet fra værkets første levering er listet kort med numre fra 1 til omkring 150, men de sidste ses aldrig udkommet. De første 80 kortnumre - nogle med dobbeltblade - er indlagt i mapperne 1 og 2 og alle numre er til stede. Mappe nr. 3 indeholder 83a, 84, 85a, 89, 90, 91, 94, 95, 96a-b, 97.

Ekstra oplysninger

I Museets bibliotek findes et særtryk om Helgoland på gamle kort:
Helgoland Ruft, Arend Wilhelm Lang, Verlag Ludwig Schultheis, Hamburg, 1952, siderne 47-59.
I dette lille skrift gennemgås med noget grumsede tegninger Helgolands optræden på de tidligste kort.
Bogens pladssignatur i biblioteket er DK 65.917 - stregkode 3664731702, ingen rygtitel.

I nedenstående liste skal nordorienteringen forstås i forhold til et kort med nord opad.

Lbnr. 3055 Lang 001
Caerte van Oostlant

Cornelis Anthonisz' kort, der udkom første gang 1543, men den bevarede udgave er fra 1560. Informationerne i tekstboksene er kun på latin, mens navnestoffet på kortet er hollandsk. Kortet er beskrevet i mange kartografiske værker og på nettet.

Reproduktionen er i naturlig størrelse, og alle detaljer kan ses på kopien, selv om den er uden farver.

I havet er tegnet tretten skibe, hvoraf et med knækket mast. Desuden er en del fabeldyr tegnet i søen. Vindguderne, der blæser fra rammen ind mod midten af kortet har hollandske retningsnavne som Noordoost ten Oosten.

Lbnr. 3056 Lang 002
Europa
Et kort udgivet af W. J. Waghenaer i Leiden 1583 eller 1584.
Kortet er uden farver, hvorfor en meget bedre kopi er Ballermans fra Det Kongelige Biblioteks samling. KBs kopi er mærket 1586, mens Langs er mærket 1583/84. Kortene er identiske og bærer begge årstallet 1583 over kartouchen midt i Europa.

Kortet har i Atlanterhavet fordelt fem tegnede kompasroser, mens andre er anbragt længere mod øst, resten af roderne er kun vist med stregerne. Distanceskala for oven og endnu en for neden for tyske mil à 15 per grad. Våbenskjoold for en del nationer, men ikke for Danmark, der var for lille til at bære det.

Længdeskalaen har nulpunkt i Kanarieøerne mellem Tenerife og Gomera, og graderne tæller øst over til 360 grader.

Lbnr. 3057 Lang 003
Beschrijuinghe van de zee Custen
van Oost Vriesslandt, met
allen vndiepten en bakenen
Oræ maritimæ Frisiæ Orientalis
omniumque vadorum, signorumque
littoralium exactissima delineatio.

Øverst har kortet to rækker toninger af Wangeroog, Spickeroog, Langeroog, Baltrom, Norderney, Baltrum, Juist, Borkum og Rottumeroog. Den ledsagende tekst forklarer, at det er set fra en mils afstand. Der er en enkelt kompasrose, der viser alle hovedstregernes navne på hollandsk.

Distanceskalaerne er i en ramme og har spanske mil af 17,5 per grad samt nedenunder tyske mil af 15 per grad. Tekst også på latin.

Gravørens navn er sat nederst til højre som Ioannes à Doetecum.

Lbnr. 3058 Lang 004
Beschrijuinghe der Zee Custen van Eijderste, Dithmers,
ent een deel vant Frorages Landt,
de Weser, Elue, Eijder, Heeuer, en meer andere gaeten,
Landen, en Ondiepten,
langs alle de Custen gelegen.

Descriptio ditionum littoralium maris Germanici,
videlicit, Eijderstadij, Dithmarsiæ,
cum parte aligua ditionis Ieuerensis,
nec non fluuiorum Visurgis, Albis, Eijderæ, Heueræ,
aliorumque ostiorum, eluuionum, et vadorum,
littoribus maris Germanui adiacentium.
Luca Ioannes Aurigarius Inuentor.

Der er ingen bredder eller længder vist på kortet. Kompasrose omtrent i midten viser navnene på hovedstregerne på hollandsk og latin. Nederst er distanceskalaer for tyske og spanske mil af hhv. 15 og 17,5 mil per grad. Omgivet af en firkantet ramme.

Der er tegnet tre skibe og nogle havuhyrer i søen.

De fire toninger øverst under toprammen viser Salt = Sild, Ameren = Amrum, Ditmarsken og Elbenanduvningen, samt Hadelnland, der er landskabet på Elbens sydside omkring Cuxhaven. Navnestoffet ved toningerne er sat i latin og hollandsk.

Nederst midtfor er gravørens navn sat: Ioannes à Doetecum, Fecit.

Lbnr. 3059 Lang 005
Situs Iuttiæ vna cum ostijs aquarum alitudinibus et
vadis omnium eius insularum.

De gelegenheijt van Iutlandt, mits gaders de gaeten, diepten,
ende ondiepten, van alle de Iutsche Eijlanden, van
Boeuenberghen tot dat Eijlandt Silt.

Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen.
Cum Privilegio ad decennium.

Der er ingen bredder eller længder vist på kortet. Kompasrose omtrent i midten viser navnene på hovedstregerne på hollandsk og latin og er orienteret med N i cirka pejling 300. Nederst er distanceskalaer for tyske og spanske mil af hhv. 15 og 17,5 mil per grad. Omgivet af en ramme.

Der er tegnet tre skibe og nogle havuhyrer i søen.

De tre toninger øverst under toprammen viser i den første Bovbjerg til Ringkøbing; i den anden Rim = Rømø, og i den tredje Sild. Navnestoffet ved toningerne er sat i latin og hollandsk.

Nederst midtfor er gravørens navn sat: Ioannes à Doetecum, F.

Lbnr. 3060 Lang 006
Bescrijuinghe van de Ooster ende Wester Eemsen, midt sgaeders de scolbalch ende Amelander gadt, Met haere gronden hoemense wachten sal.
Doer Aelbert Haye van Harlem
Cum Privil. ad decennium.

Titelkartouchen sidder nederst til højre for panelerne i venstre side med to rækker navnestof med bogstavsignatur til kortet. I en lille cirkel er gravøren nævnt: Henricus Rycken, Haerl. fecit, 1585.

Distanceskalaen nederst midtfor med 3 tyske mil. Kompasrosen nederst i farvandet.

Fra iøjnefaldende punkter er trukket mærker og bøjeafmærkningen og ankerpladser er vist.

Øverst er toningerne anbragt i 5 rækker: Langeroog, Baltrum, Norderney, Buyss, Juist, Borkum, Tottum, Schiermoonikoog, Ameland og Terschelling.

Albert Haeyen var virksom i Holland fra ca. 1585 til 1613.

Lbnr. 3061 Lang 007
De Bescrijuinghe van de vermaerde Rivieren
de Elf, de Weeser, de Heeuer, ende Eijder, met haere gronden ende Diepte. hoemense wachten sal.
Doer Aelbert Haye van Haerl.
Cum Privilegio ad decennium. 1585.
Henricus Rycken Haerelmensis fecit.

Som for lbnr. 3060 med to paneler med navnestof, distanceskala, afmærkning, kompasrose og manglende br-lgdr.
Ingen toninger.

Albert Haeyen var virksom i Holland fra ca. 1585 til 1613.

Lbnr. 3062 Lang 008
Nievwe Bescrijuinghe van de Zee custen ende Aeylande langes Jutlandt,
met haere Gronden ende stroomen hoemense Wachten sal.
Doer
Aelbert Haye van Haerlem.
Henricus Rycken Haerlemsen. Sculpsit.
Com Privilegio ad decenni. 1585

Som for lbnr. 3060 med enkelt liste med navnestof, distanceskala, afmærkning, kompasrose og manglende br-lgdr. Kortet ser beskåret ud.
Toninger øverst på kortet for Sild, Amrum og for Blåvands Huk og Skallingen.

Albert Haeyen var virksom i Holland fra ca. 1585 til 1613.

Lbnr. 3063 Lang 009 Titelkartouchen på hollandsk; en tilsvarende findes på fransk.
Beschrijuinghe der Landen ende zee-custen van
Embderlandt, d'Ommelanden, ofte Groningerlandt, Oostvrieslandt,
ofte Vrieslandt over zee, Westvrieslandt, Hollandt,
Zeelandt, ende Vlaenderen,
Mitsgarders waer die Rivieren, ende stroomen,
haren inganck ende uijtganck nemen,
hoe die Canalen endt zee-gaten der selver landen strecken,
Wat fanden, platen, hacken, bancken, onde ondiepten,
daer omtrent ende benessens legghen,
ende hoemen de selve zee-gaten sal beseylen,
ende de sanden, bancken, ende ondiepten van dien schouwen
ende daer voor bewaert wesen.

To navnelister med bogstaver refererende til kortets signaturer. Distancekartouche for tyske og spanske mil à 15 og 17,5 mil per grad.

Højre side øverst en kartouche med indskriften:
Amplissimo Clarissimoque Viro D. Doct.
Francisco Petro Maelsonio Enchusuino,
Westfrisiæ et Waterlandiæ Consiliario at Syndicodigniss:
Lucas Ioes: Aurigius in perpetuæ obseruantiæ mnemosynum.
D.D:
Cum Privilegio ad decennium 1590

Lbnr. 3064 Lang 010 Titelkartouchen på hollandsk; en tilsvarende findes på latin.
Beschrijuinghe vande Westcosten van
Iuitlant, Holsten, Eijderlant mitsgaders de Elbe,
ende meer ander rivieren ende stroomen, mits oock de Iuitsche eijlanden,
alsomen die heden sclaegs is beseijlende
op haerlieder winden, mercken ende streken.

Under de to titelkartoucher er der distanceskalaer. Den venstre er vist med franske mil à 17,5 per grad, hvilket må være en fejl, da det er de spanske mil, der går 17,5 på en grad, mens de franske holder 20 mil per grad som de engelske. Den anden skala er for tyske mil à 15 per grad.

Øverst i begge sider er der en liste over navne, der refererer til bogstavssignaturer på kortet. Kortet er orienteret med N i pejling ca. 280. Der vises dybder og pejlinger, og der er tegnet et enkelt skib og nogle havuhyrer.

Kortet er nederst t.h. mærket med tallet 19, men kortets nummer er antagelig nr. 155, der står ved underrammen i venstre halvdel af kortet.

Lbnr. 3065 Lang 011 To titelkartoucher. Den højre på fransk og den venstre på hollandsk:
Nieuwe Beschrijvinghe van alle de Eijlanden
ende Gaten der Zee, die geleghen zyn
langs de custen van Vrieslandt Groeninger-
landt Embderlandt etc. van Vlielandt af
tot de Elve toe, nu nieulyex na hare je-
gewoordighe gheleghentheyt perfectelyck
beschreven door Willem Iansz. Anno 1607.

Foruden titelkartoucherne nederst i hver side, er der nederst i midten en frise med bort med distanceskalaer for tyske, spanske og engelsk / franske mil til hhv. 15, 17,5 og 20 mil per grad. Teksten er på hollandsk og fransk.

Øverst er tre lister med navne og referencebogstaver til kortet. 9 kompasroser fordelt, tegninger af to skibe. Nord orienteret i ca. 210 grader.

Kortet er nederst ved højre titelkartouche mærket med nr. 20.

Lbnr. 3066 Lang 012
Pascaarte vande westcuste van Jutlant ende Holsterlant vertoenende de gelegent-
heit van de Reviren de Elve de Eijder en
de Hever, Voort alle de Jutsche Eijlanden
ende alle Zeegaten tusschen de Elve ende
den Reefhorn geleghen met alle Sanden
Reven ende Banck daer ontrent alles
gestelt op zijne rechte streckinghen
ende coursen.

Titelkartoucher i kortets øverste del på hollandsk til venstre og fransk mod midten, hvor distanceskalaer som for lbnr. 3064 er anbragt. 9 kompasroser fordelt. Enkelt fartøj tegnet. Nord orienteret mod ca. 280 gr. Liste over navnestof i højre sideramme med bogstavreferencer til kortet. Kortet mærket nr. 21 nederste h. hjørne.

Lbnr. 3067 Lang 013 Kortet er uden titelfelt, men det dækker Eidermundingen, og en kartouche i nederste højre hjørne indledes således:
AFBELDING ALLER COERSEN DIEPTEN OPT
Legeste Water, ock Sanden bet tho de Nieuw angefangne
STADT ander Eijder
Vant Heillige Landt to de buten Eijdertonne is de Coers Ost Vndt
West is Garding Torn in Surhouet dune S. Peter karck Nordt Nortost ...

Beskrivelsen af indsejlingen med kurser og distancer mellem de enkelte punkter og sømærker til Eijderby beskrives.
Eijderbyen er indsat i en plan i stor målestok og viser flodløbet på byens SW-side og Tren- eller Treeneflodens løb NE for byen samt forbindelsen mellem de to vandveje.

En kompasrose. Våbenskjold med initialerne til venstre F.E.Z.N. og til højre H.Z.S.H. Nogle skibe og fartøjer tegnet. Distanceskala for planen vist, men ikke i kortet. Sømærker både med topbetegnelse og uden er indtegnet rundt de skraverede grunde.

Lbnr. 3068 Lang 014
Pascaarte van de NOORD ZEE nieulyex beschreven door Willem Ianszoon

Kortet, der er orienteret med N til højre har titelkartouche i nederste v. hjørne og under den distanceskalaer for tyske og fr/engelske mil à hhv. 15 og 20 per grad. Kortet dækker fra Dover over Nordsøen til Jyllands Vestkyst med Skagen som nordpunkt. 5 kompasroser, begrænset navnestof, dybder i Nordsøen og på Bankerne, men ikke langs kysten, som kortets målestok er for lille til.

Bemærkning om ti års eneret givet af generalguvernøren. Tekstsproget er hollandsk. Mærket nr. 2 nederst t.h.

Lbnr. 3069 Lang 015
De Wester ende ooster Eemsen met de ander gaten der Zee tusschen Amelandt en Langeroogh

Oval titelkartouche øverst t.v. Ved siden af navneliste med bogstavreference til kortet. Distanceskalaer for tyske, spanske og eng/fr. mil à 15 - 17,5 og 20 per grad til højre. Kortet er orienteret med N mod ca. 200 gr. Kortet er mærket nr. 6 nederst t.h.

Lbnr. 3070 Lang 016
Paskaart van de Weser, Elve en Eijder

Kortet dækker fra Helgoland et stykke ind af alle tre flodmundinger.
Under den ovale titelkartouche i venstre side er en navneliste med bogstavsreference til kortet. Midt for, øverst, er en distanceskala for tyske, spanske og eng/fr. mil. I højre side endnu en navneliste med bogstaver. 4 kompasroser samt nogle halve med streger er tegnet, og orienteringen er med N mod ca. 200 grader. En del dybder er angivet og grunde er skraveret.

Lbnr. 3071 Lang 017
Pascaarte vande Eijlanden Stroomen en drochten aen de Cust van
Iutlandt tuschen de Eijder en Rifhorn

Kortet dækker fra Blåvands Huk mod syd til Helgoland.
En del kompasroser. Distanceskalaer for tyske, spanske og eng/fr mil. Orienteret med N i ca. 280 grader.
Mærket nederst t.h. med nr. 8.

Lbnr. 3072 Lang 018
Nobilis Saxoniæ Fl. Visurgis, cum Terris adjacentib.
Ab Inclyta Brema ad ostium maris.

Kortet er i reproduktionen delt i et højre og et venstre blad sammentrykt på samme ark over hinanden.
Kortet dækker fra Nordsøen ind til og forbi Bremen. Topografien detaljeret tegnet. Grunde og løb vist med afmærkning og vrag angivet med signatur. 2 kompasroser. En enkelt boks med navnestof ved siden af Bremen by.
Foruden titelkartouchen i kortets bund er der til højre en distanceskala for mil uden typeangivelse. Oven over denne en kartouche med latinsk tekst med dedikationen samt underskrevet med Ioan. Ianssonius. A.W. Lang har mærket kortet med anonym konstruktør eller udgiver.
Ved underkanten står også J. van Loon fecit.

Lbnr. 3073 Lang 019
Pascaerte en Beschrijvinghe van de
seer vermaerde Riviere Ooster ende
Wester Ems, aenwijsende alle Sanden,
Bancken, Droochten ende Ondiepten daer
in gheleghen, hoemen die Schowveb eb
Voorsichtelyck myden sal.

Kortet dækker øerne Juist, Borkum og Rottum samt indsejlingen til Emden på Emsfloden. Hele venstre side er optaget af bokse med titel på hollandsk og latin øverst. Derunder en samling englebørn, der navigerer med astrolabium, jakobsstav, lod, himmelkugle og sidder på en søtønde med bundvægt og vager. Længere nede sidder en basse mere med et kompas. I søen er tegnet nogle skibe.
Under englebørnene en boks med konstruktørens latinske tekst om hans omhu samt hans navn Martino Fabro = Martin Faber.
Derunder igen en lang hollandsk tekst med beskrivelse af sejladsen i området. Så kommer to distancer for tyske og eng/fr mil. Nederst en symbol- og bogstavfortegnelse med forklaringer. I højre side endnu en boks med lang sejladsbeskrivelse.

Der er en krans af kompasroser i kortet. Få dybder. Afmærkningen med topbetegnelser vist. Orienteret med N ca. nedad.

Martin Faber, 1587-1648, var arkitekt maler og kartograf i Emden. Man kender ikke i detaljer hans ungdomsliv, men han var nogle år borte fra byen, formodentligt for at studere, men de relevante universiteter kan ikke bekræfte hans ophold der, jf. A. W. Land i Imago Mundi IX, 1952 p.79ff.

Faber udgav flere kort, og hans Emsenkort var af meget høj kvalitet og blev i lang tid efter dets publicering kopieret af andre kartografer herunder Le Neptune Francoise og på Gustaf af Klints Nordsøkort. Det kan konstateres på grund af de bevægelige sandbankers positioner, der forblev på Fabers positioner, selv om bankerne så mange år efter lå noget anderledes.

Fabers ornamentering af kartouchen med englebørn, der navigerer, blev senere kopieret af Hendrick Doncker på titelbladet til hans søkortatlas, og senere er det også blevet anvendt til omslag på et bibliotekskatalog for Lowery Collection fra Washington 1912. Alt i hht. Imago Mundi  IX, 1952 p.79ff.

Lbnr. 3074 Lang 020
Paskaart van de Iutsche Cust.
van Ees tot de Horn.
Nieu verbetert door Recht Lutsen van den Hoogh
't Amsterdam.
By Hendrick Doncker inde Nieuwe brugh-
steegh.

Kortet dækker fra Blåvands Huk mod syd til den lille plads Ees lidt SW for Husum. N er orienteret mod ca. 315 grader. Kompasroser i krans. Få dybder rundt Helgoland og langs kysten. Distanceskalaer for tyske, spanske og eng/fr. mil i nederste v. hjørne.

Lbnr. 3075 Lang 021
Paskaart vande
IADE, WESER
en
ELVE;
Met een gedeelte van Emderland.
Keydingerland, Holsatia, en Ditmarschen.
Met alle zyn Eylanden Diepten en Droochte
Seer Naauwkeurich opgestelt.
'T AMSTERDAM, by
Ioannes van Keulen,
Boeck en Zeekaartverkooper aande
Nieuwbrugh inde gekroonde Lootsman
Met Privilegie voor 15 Iaar.

Under titelkartouchen i venstre side er der tre distanceskalaer for 15 - 17,5 og 20 mil per grad. Kartouchen er omgivet af englebørn med faner og trompeter. Ved siden af en liste over navnestof med bogstavreference til kortet. Det samme findes øverst i h. side omgivet af en jagtscene. Der er øverst til venstre en plan for Hamburg med flodløbene øst for byen. Planen er omgivet af en blomsterranke.

Kompasroser fordelt over kortet. Et skib tegnet ved Helgoland og en båd på Elben. Dybder, mærker, grunde og afmærkning tegnet. Orienteret med N nedad. Breddeskala i rammen. Mærket med nr. 6 nederst t.højre.

Lbnr. 3076 Lang 022
Elben

Egentlig titel mangler i manuskriptet tegnet af Jens Sørensen. Distanceskala for 4 mil, men uden milens type anført. 3 kompasroser. Plan mangler i papiret.

Lbnr. 3077 Lang 023
Jyllands Vestkyst

Egentligt titelfelt mangler i det håndtegnede kort af Jens Sørensen. Distanceskala for danske mil à 12.000 Alen. Plan mangler. Ingen dybder afsat. Tre kompasroser. Dækker fra Blåvands Huk til Glückstadt.

Lbnr. 3078 Lang 024
Rømø og Sild. Kort med utydelig titelboks

Manuskriptkort med håndskrevet boks med oplysninger. 1 kompasrose med N mod venstre. Særligt detaljeret omkring indløbet mellem Rømø og Sild. Distanceskala med 3 mil.

Lbnr. 3079 Lang 028
Der Mund der Elb und
der Weser, nebst der Einfart in
diese Ströme aus der Nord-See vom
Helgelande ab, und den zur Zeit
der Flut überschwemmten, bey der Ebbe
aber mit Wagen fahrbahren Watten,
auch dem Hamburgischen Neuen-
Wercke bis an den Ritzebüttelschen
Cuxhaven und die Ost
Worauf zugleich die Elb-
Gatten, Tonnen,
Baacken und Blüsen
angedeutet sind.

Kort med fin håndskrift, men nederst mærket:
Hasenbanck delin: og 1751. Pingeling, et fili: Sculp: Hamb:

Kompasrose med N i 315 grader. Distanceskala for 3 tyske mil. Mange båker, fyr og kirketårne indtegnet. Strømpile, men ingen dybder.

Lbnr. 3080 Lang 025 Kortets titel er meget lang og indledt med tituleringer til diverse adelsfolk og beskyttere. Den korte version af titlen lyder:
Wad en Buyten Kaart van het Vlie tot Hamburg,
met Alle des zelfs Grond, Graten, Merk, Coersen,
Tonnen, Slinken, Balgen,
zoo buyten als Binnen de Wadden ...

Kortet dækker fra Vlieland i S til Eyderhalvøen i N. Planer for Elben til Hamburg og for Weserindløbet. Distanceskala nederst langs næsten hele rammen for 30 tyske mil à 15 per grad. Orienteret med N mod 22 grader. Kompasroser i krans.

Lbnr. 3081 Lang 026
The Island of Holegaland

Kort over Helgoland. I øverste v. hjørne en tegning af øen i pejling NWN set fra søsiden. I højre side en dedikation til
To
His most Sacred Majesty
KING GEORGE
this Chart is most humbly
Dedicated and Presented
by His Majesty's most
Faithfull & Obedient
Servant Ion Mitchell.


I venstre side er en boks med sejladsbeskrivelse. den indledes med Directions how to Sail into the Road. Kortet har to kompasroser. Nord mod højre. Distanceskala for 1 engelsk mil. Ankergrundssymboler og strømpile. Mærket ned. t.h. S. Parker Sculpt og ned. t.v. I. Mitchell Delin. 1719.

Lbnr. 3082 Lang 027
Typus Orarum Maritimarum ab
Insula Helgelandia supra
Cataractam Rizebuteliensem usque
Situsitem Ostiorum Albis ...

Altså et søkort, der dækker fra Helgoland ad Elben til Hamburg. Titelkartouchen med dedikationer er anbragt i højre øverste hjørne og slutter med udgivernes navne: Samuel Gottlob Zimmermann og Johann Otto Hasenbanck. Kartouchen er vældigt prydet med faner, flag, søjler, gudinder, vildmænd, skibsagterspejl, både, kran, varer og naturprodukter.

Meget detaljeret kort. Bredde- og længdeskalaer i rammen. Længdegraderne har et nulpunkt 33° 25' W for Greenwich, da Hamburg er beliggende på 43° 25' E. Bredden passer næsten korrekt. 5 kompasroser. I nederste v. hjørne. en kartouche med signaturforklaringer. Oven på denne er to voksne i gang med undervisning af et barn i navigationens kunst. Der ligger instrumenter på plinten: jakobsstav, kompas, kvadrant, passer og søkort. Bagved en båke. Udgivernes navne ned. t.v.

Distanceskala for tyske mil under titelkartouche. Sammesteds: Christian Fritzsch Sculpsit - Hamburgi.

Lbnr. 3083 Lang 029
Pass-Charta Sträckande sig ifrån
Heligeland til Wrangeroog,
och vidare til Blexum med
Tunnor, Djuplek och Ankergrund etc.
Weser-Strömmen igenom.
Updragen i Bremen år 1756 af
A. Hillers,
och å Nyo Updragen och
förbättrad efter mögeligheten år 1757 af
A. J. Strömberg.

Lille kort dækkende smalt fra Helgoland til kysten ved Wesermundingen. Plan med tegning af Helgoland. 1 kompasrose. Mange dybder, pejlinger og afmærkning vist. Boks med note om besejlingen sammen med distanceskala for tyske mil. Mærket over rammen med nr. 5.

Lbnr. 3084 Lang 034
Kaarte van het Eyland Zilt.
Geleegen bewesten de Jutse Kust op 55 G. 10 a 15 M N Breette.

Lille kort over Sild. 1 kompasrose. Distanceskala for tyske mil. På øen er klitterne vist som toninger. Ankerpladser indenom øen.

Lbnr. 3085 Lang 030
Nieuwe accurate Passkaart
Voornaamlijk Van het Helgeland, nade Elwe, Weeser, Eijder en Hewer,
met de Droogtens en Dieptens, Reeven en Sanden,
Streking en Coursen, nae een regtwijsend Compas.

Se basens detaljer. Nederst mærket med F: A: Pingeling Jun: Sculp: Hamburg.

Lbnr. 3086 Lang 031 Titelkartouchen indledes med lang tekst om privilegier og dedikationer.
Nieuwe Kaart ... van I. Heijligland,
naar de Elve, en Wezer ...

Detaljer som i basen. Lodsfartøjet ved Elbens munding tegnet. Helgoland tegnet med kontur. Bøjer og fyr i indløbet er tegnet, fyrene med flammer oven på tårnet. Bøjer og andre elementer er mærket med bogstaver, men beskrivelserne findes ikke på kortet; formodentligt er de at finde i et særskilt Beskrivelseshæfte.

Lbnr. 3087 Lang 032
Charte
von dem Hever Strohm
nebst den Mündungen der Eyder, Elbe, Weser,
und dea Schmaltiefs; nach Aufgabe des Capt. Hinr:
Frahm Rosencrantz, in Riss gebracht von
Simon Jansen in Husum 1776.

Detaljer som i basen. Titelkartouchen fortsætter med at angive kurser til ankerpladsen ved Husum. Et par fartøjer tegnet i søen.

Lbnr. 3088 Lang 033
Kaart over Indløbet imellem
Røm og Silt samt Havnen ved Silt.
1777
af Poulsen, Coffardie Capitain

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3089 Lang 035
Das Caart van de Weser, Elbe, Eyder, en Hever,
strekkende tot Graudiep, met Koningl: Privilegie, uyt gegeven door J:D: Trock.

Detaljer som i basen. Kartouchens figurer er lodsmand på højre side og skib med bjærgede sejl på venstre sammen med fyrplatforme og sømærker. Over kartouchen Guds øje i trekant og under et øre.

Lbnr. 3090 Lang 036
Pas-Caart van Texel,
tot Langeroog,
met alle hare Gronden en Merktekenen,
accurat opgestelt ...

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3091 Lang 037
Karte von einem Theile der Nordsee, des Elbe-Stroms,
der Mündung der Weser etc.

Detaljer som i basen. Alle bøjer i kortet har fået bogstav- eller nummersignatur, men forklaringer er ikke påført kortet.

Lbnr. 3092 Lang 038
Zee Kaart van't Helgoland op Verlangen
der Hamburgsche Commercie Collegie
opgenoomen in 'P Jaar 1787 van J. T. Reinke & J. A. Lange

Detaljer som i basen. Forklaringen indeholder info om dybderne er i fod ved halvvande. Båker og afmærkning forklares med referencer tilbage til 1762. Bogstavreferencer til kortet.

Lbnr. 3093 Lang 039
Wesermündungen

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3094 Lang 040
Pas Kaart van een Gedeeldte van Vriesland, Groeningen en Embderland,
met derzelver onderhoorige Eilanden & het Ankomen der beide Eemzen

Detaljer som i basen. Udgivet af G. Hulst van Keulen, som i hht. Lang ikke er konstruktøren, der er anonym.

Lbnr. 3095 Lang 041
Nieuwe Kaart,
van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat,
benerens het Vaarwater na Emden en Delfzijl,
opgesteld door Jan Luities Ruil, Thomas Douwes van Kammenga en
Jacob Pieter de Vries te Emden
Ao 1797.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3096 Lang 042
A Chart of the Iade,
and Mouth of the Weser,
From an Actual Survey
1799.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3097 Lang 043 Teil 1 und 2
Neue nach wachsenden Graden entworfene Seecharte
über die Westküste der Herzogtümer Schleswig und Holstein,
nebst der Südwest Ecke von Iütland,
mit den an dieser Küste belegenen
Inseln, Sandbanken Ströhmen und Bakken etc.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3098 Lang 44
Karte von dem
Mündungen der Elbe, Weser u. Jahde
und von einem Theile der Nordsee.
Auf Kosten der Hamburgischen Commerz Deputation herausgegeben
Ao. 1802

Detaljer som i basen. Strømpile, afmærkning med identifikationer og tegnede fyrskibe vist.

Lbnr. 3099 Lang 45
Karte
von
Eiderstrome
aus der Westsee bis Tönningen.
Nach dem Schiffs-Compasse, Variat. 20 gr. NW.
Mit Beschreibung v. Brarens
Lootsinspecteur.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3100 Lang 46
Chart
of the
Harbour of Heligoland
from an Actual Survey made by
Lieut. S. Dickinson of the Royal Engineers
in the Year
1808.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3101 Lang 047
Plan
de l'Embouchure de l'Elbe
levé
Par Beautemps - Beaupré
Hydrographe de la Marine ...

Detaljer som i basen. Detaljerede lodskud på floden. Bundart angivet. Mange topografiske signaturer. Trykt med nr. 28 over rammen t.h.

Lbnr. 3102 Lang 048
Plan
de la Jahde
et
de l'Embouchure du Weser
levé
Par Beautemps - Beaupré
Hydrographe de la Marine ...

Detaljer som i basen. Detaljerede lodskud på floden. Bundart angivet. Mange topografiske signaturer. Trykt over rammen t.h. og stemplet uden for rammen ned. t.h. med nr. 25.

Lbnr. 3103 Lang 049
Plan de l'Embouchure de l'Ems levé Par Beautemps - Beaupré Hydrographe de la Marine

Detaljer som i basen. Detaljerede lodskud på floden. Bundart angivet. Mange topografiske signaturer. Trykt over rammen t.h. med nr. 26, og stemplet uden for rammen ned. t.h. med nr. 33.

Lbnr. 3104 Lang 050
Kaart over Nordsøen udgivet 1814.

Detaljer som i basen. Samme kort som H&S 0053:1128, lbnr. 1985.

Lbnr. 3105 Lang 051
Charte von
der Mündung der Elbe bis Cuxhaven.
Anno 1815

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3106 Lang 052
Der Eyder Strom
entworfen von I. G. S. Müller.
Tönning 1828.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3107 Lang 052
Revier-Karte von
der Hewer
Ausgenommen und Geometrish entworfen
von dem St. P. Petersen in Husum 1817.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3108 Lang 053
Charte
von den Mündungen der
Elbe und Weser,
nebst einem Theile der
Nordsee.
Herausgegeben von der Hochlöblichen
Schiffahrts- und Hafen-Deputation in Hamburg.
Unter den Leitung des Herrn Directors Woltman
zusammengetragen und gezeichnet von E. W. Schuback, Conducteur
im Jahre 1825.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3109 Lang 55
Karte
zum
Ein- und Aussegeln
in die Oster- und Wester-Ems
so wie auch in das Hommegat.
Entworfen in den Jahren 1824-1828,

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3110 Lang 056 Teil 1 und 2
Hydrographische Kaart
der
Monden
van de
Eems
met de uithuizer en Groninger
Wadden tot Hornhuizen;
Trigonometrisch opgenommen en in Plangebragt
op lant van het
Departement van Marine
door
S. J. Kruchenius,
Inleven Kapitein Luitenant ter Zee,
Ritter van der Militaire Willems Orde.
Uitgeven op last van het Departement
van Marine.
Bij de Wed: G. Hulst van Keulen,
te Amsterdam.
1833.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3111 Lang 57
Charte
von den Mündungen der
Weser,
Jahde und Elbe,
nebst einem Theile der Nordsee
Unter Berichtigung früherer Angaben über die
Weser Schiffahrt nach eigenen Messungen
und Beobachtungen, von
Johann Bosse
1840.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3112 Lang 58
Helgolanderbugten

Detaljer som i basen. Konstrueret af C. C. Zahrtmann for Søkortarkivet.

Lbnr. 3113 Lang 59
Charte von der Jade.
Unter Benutzung der von Herrn Hofrath von Schrenk
vorgenommenen trigonometrischen Ortsbestimmungen und
der von Herrn Conducteur Wöbcken aufgenommenen
Charte von Jader Merbusen, aufgenommen und gezeich-
net in den Jahren 1843-1844 und 1845 von Conducteur Hullmann.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3114 Lang 60
Binnen Helgoland

Detaljer som i basen. Kortet er udgivet i 1846 og opdateret til 1862. Det er samme kort som det følgende, men hvor dette kort har plan over Hamburg, har næste kort en plan over Glückstadt.

Lbnr. 3115 Lang 60a
Binnen Helgoland

Detaljer som i basen. Kortet er udgivet i 1846. Det er samme kort som det foregåend, men hvor dette kort har plan over Glückstadt, har det foregående kort en plan over Hamburg.

Lbnr. 3116 Lang 61
Charte
der Elbmündung
herausgegeben von der
Schiffahrts- & Hafen-Deputation
in
Hamburg.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3117Lang 62
Helgoland

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3118 Lang 63
Die Eider
vermessen 1855,
auf Veranstaltung der Ministerien
für das Herzogtum Slesvig und für die Herzog-
thümer Holstein und Lauenburg.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3119 Lang 64
Helgolanderbugten

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3120 Lang 65
Binnen Helgoland.

Detaljer som i basen. Samme kort som lbnr. 3114 og 3115 til forskellige rettelsestilstande.

Lbnr. 3121 Lang 66 Teil 1 und 2
Hydrographische Kaart
der
Monden
van de
Eems
Trigonometriesch opgenomen en in plan gebragt
Op Last van het
Departement van Marine
deer
A. R. Blommendal
Luitenant ter zee der 1e Klasse.
1859.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3122 Lang 67
Übersichts Karte
der
Jade Weser u: Elb-Mündungen
bestehend aus Blatt VII des
See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen
herausgegeben von der
Königlich Preussischen Admiralität
Aufgenommen und entworfen von H. Koehler Lieutenant z.S. 1t Klasse
Berlin 1859

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3123 Lang 68 Teil 1 und 2
Spezial Karte
der Jade und Weser-Mündungen
bestehend aus Blatt I und II
des See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen
herausgegeben von der
Königlich Preussischen Admiralität.
Aufgenommen und entworfen von H. Koehler Lieutenant z.S. 1t Klasse
Berlin 1859

Detaljer som i basen. Længdeenheden preussisk Ruthe var på 12 fod = 3,766242 meter. Der var mange forskellige Ruthen i Tyskland. I Bayern var den på 10 fod = 3,0 m, og i Sachsen på 16 fod = 4,531 meter. I distanceskalaen her er 2.000 Ruthen sat lig med 4 sømil (kvartmil). Projektionen for kortet kaldes Seekarten-Projection.

Lbnr. 3124 Lang 69 Teil 1 und 2
Spezial Karte
der
Elb-Mündungen
bestehend aus Blatt III und IV des
See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen
herausgegeben von der
Königlich Preussischen Admiralität
Aufgenommen und entworfen von H. Koehler Lieutenant z.S. 1t Klasse
Berlin 1859

Detaljer som i basen. Om distancer - se ovenstående.

Lbnr. 3125 Lang 70 Teil 1 und 2
Spezial Karte
zu den
Jade-Weser und Elb-Mündungen
bestehend aus Blatt V und VI des
See Atlasses der Jade-Weser und Elb-Mündungen
herausgegeben von der Königlich Preussischen Admiralität
Aufgenommen und entworfen von H. Koehler Lieutenant z.S. 1t Klasse
Berlin 1859

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3126 Lang 71 Teil 1 und 2
Helgolands Bugt.

Detaljer som i basen. Kortet er tegnet af C. C. Zahrtmann.

Lbnr. 3127 Lang 72 Teil 1 und 2
Karte
der
Unterems und der Ostfriesischen Seeküste
in 3 Blättern
nach Hanoverschen Original Messungen
unter Benutzung der Holländischen Karte für die Ems
herausgegeben von der
Königlichen General-Direction des Wasserbaues zu Hannover.
Hannover 1866.
Helwingsche Hof-Buchhandlung.

Detaljer som i basen. Uden for kortets ramme mod N er positioner på øerne Borkum og Rottum indtegnet.

Lbnr. 3128 Lang 73 Teil 1, 2 und 3
Karte
der
Unterems und der Ostfriesischen Seeküste
in 3 Blättern
nach Hannoverschen Original Messungen
unter Benutzung der Holländischen Karte für die Ems
herausgegeben von der
Königlichen General-Direction des Wasserbaues zu Hannover.
Hannover 1866.
Helwingsche Hof-Buchhandlung.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3129 Lang 74
Karte
der
Unterems und der Ostfriesischen Seeküste
in 3 Blättern
nach Hannoverschen Original Messungen
unter Benutzung der Holländischen Karte für die Ems
herausgegeben von der
Königlichen General-Direction des Wasserbaues zu Hannover.
Hannover 1866.
Helwingsche Hof-Buchhandlung.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3130 Lang 075
Karte
für die Einsegelung in die Elbe.
Herausgegeben im Auftrage des Senats
Hamburg 1868.

Detaljer som i basen. Udgivet af F. A. Meyer, tegnet af W. Bencke. Lithogr. Instit. Ed. Ritter, Hamburg.

Lbnr. 3131 Lang 76
Special Karte
der
Eider
herausgegeben vom
Marine-Ministerium.
Nach den Aufnahmen des Corvetten Capitain Grapow
und Capitain Lieutenant Rätzeburg
im Jahre 1867 und 1868.
Berlin 1868
Verlag von Dietrich Reimer.
Stich u. Druck der Lith. Anstalt v. Leopold Kraatz.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3132 Lang 77 Teil a
Uebersichts-Karte
der
Schleswig-Holsteinschen Westküste
herausgegeben vom
Marine-Ministerium
aufgenommen und entworfen von Corvetten-Capitain Grapow 1868 und 1869.
Berlin 1869.
Verlag von Dietrich Reimer.
Stich u. Druck der Lith. Anstalt v. Leopold Kraatz.

Detaljer som i basen. Det nordlige blad.

Lbnr. 3133 Lang 7 Teil b
Uebersichts-Karte
der
Schleswig-Holsteinschen Westküste
herausgegeben vom
Marine-Ministerium
aufgenommen und entworfen von Corvetten-Capitain Grapow 1868 und 1869.
Berlin 1869.
Verlag von Dietrich Reimer.
Stich u. Druck der Lith. Anstalt v. Leopold Kraatz.

Detaljer som i basen. Det sydlige blad.

Lbnr. 3134 Lang 78
Jade Weser und Elb-Mündungen

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3135 Lang 79a
Ostfriesische Inseln
östlicher Theil
mit Jade- u. Weser-Mündung

Detaljer som i basen. Udgivet af Grapow. Tyrkt hos Leopold Kraatz in Berlin.

Lbnr. 3136 Lang 79b
Ostfriesische Inseln
westlicher Theil
mit Jade- u. Weser-Mündung

Detaljer som i basen. Udgivet af Grapow. Tyrkt hos Leopold Kraatz in Berlin.

Lbnr. 3137 Lang 80 Teil 1 und 2
Deutsche Bucht
der
Nordsee
nach Aufnahmen des Corv:Capt: Grapow u. Lieut. z. S.
Hoffmann i. d. J. 1867-69, unter Benutzung der Hannover-
schen Küsten-Karte von 1866, der Hamburger Elbe-Kar-
ten von 1868, der Holländischen Küsten-Karten von 1868
u. der Dänsichen Karte Helgolander Bucht.
1870.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3138 Lang 81
Karte
für die Einsegelung in die Elbe.
Herausgegeben im Auftrage des Senats.
Hamburg 1875.

Detaljer som i basen. Tegnet af ingeniør F. A. Meyer og med deltagelse af Inspektør Lentz i 1872.

Lbnr. 3139 Lang 83 Teil a, b und c
Die Ostfriesischen Inseln.
Section IV.
Nach den neuen Vermessungen S.M. Kanonenboot 'Drache' unter Leitung des Korv. Kapt. Holzhauer 1878.
Mit Benutzung der neuesten Karten für das Holländische Gebiet.
Berlin 1880.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3140 Lang 84 Teil 1 und 2
Jade & Weser Mündungen.
Specialkarte der Section III.
Berlin 1879.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3141 Lang 85 Teil a und b
Die Mündungen
der
Jade, Weser & Elbe.
Section III.
Berlin 1878.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3142 Lang 89 Teil 1 und 2
Die
Ems-Mündung.
Specialkarte
nach den Aufnahmen S. M. Vermessungs-Fahrzeug 'Albatross'.
1893-94.
Mit Benutzung der Holländischen Aufnahmen 1887 und 1888.

Detaljer som i basen. Kortet er trykt med årstallet 1895 som udgivelse, mens Lang anfører 1893 - 1894 som året, formodentligt tegningsåret.

Lbnr. 3143 Lang 90 Teil 1 und 2
Die
Ostfriesischen Inseln.
Nach den Vermessungen S.M.S. 'Albatross' 1891/94.
Komm.dtn: Kpt.Lt. Hartmann 1891, Faber 1893/94.
Mit Benutzung der Holländischen Aufnahmen 1887/88.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3144 Lang 91
Das Seegat von Norderney.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3145 Lang 94
Die Eider-Mündung
Nach den Vermessungen S.M.Vermfzg. 'Albatross' 1895-96.
Kommandant Korv. Kapt. Wilde,
und
den Aufnahme der Regierung zu Schleswig 1896.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3146 Lang 95
Helgoland.
Nach den neuen englischen Vermessungen.
1887.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3147 Lang 96 Teil a und b
Die Elbe Mündung
von Feuerschiff No. I bis Brunsbüttel.

Detaljer som i basen.

Lbnr. 3148 Lang 97 Teil 1 und 2
Westküste von Schleswig-Holstein
Nördlicher Theil.
Nach der Aufnahmen S.M.S. ALBATROSS 1896-97.
Mit Benutzung der Dänischen Seekarte No. 150.

Detaljer som i basen.

Retur til første kort i serien.
Jørgen Marcussen
Opdateret d. 29.1.2010